Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bổ sung tiết m vào khoản 3, Điều 5, quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG TIẾT M VÀO KHOẢN 3, ĐIỀU 5, QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2007/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2007 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình liên ngành số 11/TTr-TNMTTCXD KH&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiết m vào khoản 3, Điều 5, quy định cụ thể một số điều về bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên cụ thể:

m) Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua nhà thanh lý của các cơ quan nhà nước nhưng không có nhu cầu thực sự để ở, đã có nhà ở ổn định tại nơi khác, đang bỏ hoang không sử dụng thì không được bồi thường, chỉ được xem xét hỗ trợ. Mức hỗ trợ bằng 15% đơn giá bồi thường cho loại nhà có kết cấu tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về bồi thường tài sản cây trồng vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và công tác tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 03/7/2007 thì được áp dụng Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh; Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La tỉnh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể tỉnh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực29/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýHoàng Văn Nhân
       Ngày ban hành19/03/2014
       Ngày hiệu lực29/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

          • 19/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực