Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Trung tâm Quỹ nhà đất Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định thành lập, thành lập lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức Phát triển quỹ đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 240/TTr-SNV ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư, khu nhà ở thu nhập thấp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; giới thiệu địa điểm đầu tư, kêu gọi đầu tư vào quỹ đất được giao. Quản lý, cho thuê, bán đấu giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; quản lý và tổ chức phát triển quỹ nhà ở; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ nhà ở; tổ chức cung cấp các dịch vụ duy tu, bảo trì, sửa chữa công trình vật kiến trúc, nhà ở, trụ sở làm việc. Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng. Phát triển và xây dựng các khu đô thị mới.

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ quản lý chuyên ngành.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a) Quản lý và phát triển quỹ đất:

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của tỉnh; ổn định thị trường bất động sản.

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án.

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất đã thu hồi theo quy định của Luật Đất đai gồm các trường hợp sau đây: Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả; người sử dụng đất cố ý huỷ hoại đất; đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây: Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm, đất không được chuyển quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước; đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn; đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền; đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tổ chức thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất cho tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao.

b) Quản lý và phát triển quỹ nhà:

- Quản lý, phát triển và khai thác (cho thuê, bán đấu giá) quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ nhà ở, các khu tái định cư, khu nhà ở thu nhập thấp theo quy hoạch được duyệt.

- Tổ chức cung cấp các dịch vụ duy tu, sửa chữa công trình, vật kiến trúc, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước.

- Phát triển và xây dựng các khu đô thị mới (lập kế hoạch phát triển các khu đô thị mới; lập yêu cầu đối với các dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu địa điểm đầu tư, kêu gọi đầu tư vào quỹ đất được giao; kết nối kế hoạch, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào với tiến độ xây dựng dự án khu đô thị mới; hỗ trợ và giám sát thực hiện các dự án; đầu mối để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án trong khu đô thị mới).

c) Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng:

- Cung cấp các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, về cơ chế, chính sách đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Lập, trình duyệt các dự án đầu tư và xây dựng, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình…

- Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng, tổ chức lập hồ sơ đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đấu giá các dự án đầu tư phát triển đô thị và dự án khác theo quy định của pháp luật.

- Giám sát quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng và các hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng khác.

d) Về khảo sát, đo đạc:

Khảo sát đo đạc, trích đo thửa đất theo dự án quy hoạch.

đ) Một số nhiệm vụ khác:

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quản lý công chức, viên chức; tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Quyền hạn

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ quản lý chuyên ngành theo quy định.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Trung tâm

a) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Kế toán - Tài vụ.

- Phòng Phát triển quỹ đất.

- Phòng Giao dịch nhà đất.

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm:

- Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng.

- Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật các chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Trung tâm và tương đương do Giám đốc Trung tâm quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo của Giám đốc Sở Nội vụ.

Riêng việc thành lập 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất có trách nhiệm lập Đề án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Biên chế

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức của Trung tâm phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn và hoạt động có hiệu quả.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 4. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Chấp hành sự chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời tuân thủ quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Điều 5. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Là mối quan hệ cùng cấp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý về chuyên môn có liên quan trên tinh thần hợp tác nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh.

Điều 6. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện)

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển về quỹ nhà và đất cấp huyện.

Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà và đất ở cấp huyện.

Chương IV

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 7. Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Ngân sách nhà nước cấp gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn tài chính sử dụng, các nội dung chi, quản lý thanh toán các nguồn vốn ứng hoặc huy động, sử dụng kết quả hoạt động và báo cáo tài chính được thực hiện theo Điều 5, 6, 7, 8, Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức Phát triển quỹ đất và các quy định của pháp luật.

3. Hàng năm, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất lập kế hoạch thu, chi tài chính thông qua Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Căn cứ quy định này, Giám đốc Trung tâm xây dựng Quy chế làm việc cơ quan, quy định rõ chế độ làm việc của các phòng, ban chức năng và các chế độ khác phù hợp với quy định chung về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Điều 10. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Bạc Liêu có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ để Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện tốt Quy định này.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp với thực tế và quy định mới của nhà nước thì Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xem xét quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Trung tâm Quỹ nhà đất Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Trung tâm Quỹ nhà đất Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 03/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Trung tâm Quỹ nhà đất Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Trung tâm Quỹ nhà đất Bạc Liêu

         • 17/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực