Quyết định 03/2015/QĐ-UBND

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2015/QĐ-UBND hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện y tế công an viên cấp xã Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006; Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008 và Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã;

Theo sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 184/HĐND-TTHĐ ngày 06/11/2014 và đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 311/TT-CAT(PV28) ngày 30/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công an viên thường trực cấp xã được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế như những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyên cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho mỗi xã là 01 Công an viên thường trực cấp xã.

- Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện cho Công an viên thường trực cấp xã được bố trí thêm tại xã loại 1, xã loại 2, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh (nếu có) do ngân sách cấp huyện tự cân đối.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; trong trường hợp quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn có thay đổi thì áp dụng theo quy định đó.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Công an;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;

- CPVP, Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, VX, TH, NC.
D:\Dropbox\ANH.2015\Cong an\QDQPPL về
bảo hiểm cho CATT (hoan chinh).doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
 Lê Phước Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2015
Ngày hiệu lực05/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện y tế công an viên cấp xã Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2015/QĐ-UBND hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện y tế công an viên cấp xã Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành26/01/2015
        Ngày hiệu lực05/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2015/QĐ-UBND hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện y tế công an viên cấp xã Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2015/QĐ-UBND hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện y tế công an viên cấp xã Quảng Nam

           • 26/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực