Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đính chính Phụ lục Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đính chính thu quản lý phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2015/QĐ-UBND NGÀY 21/9/2015 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2015/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 13 Quy định bổ sung và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Mục 1 Phụ lục Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với tổ chức:

- Trường hợp giao đất, cho thuê đất:

STT

Quy mô diện tích

Mức thu cấp mới

(Cấp lần đầu)

(Đồng/hồ sơ)

1

Nhỏ hơn và bằng 5.000 m2

1.000.000

2

Từ > 5.000 m2 đến 10.000 m2

1.500.000

3

Từ > 1 ha đến 3 ha

3.000.000

4

Từ > 3 ha đến 5 ha

4.000.000

5

Từ > 5 ha đến 10 ha

5.000.000

6

Từ > 10 ha đến 20 ha

6.000.000

7

Từ > 20 ha trở lên

7.500.000

Đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại: Mức thu bằng 50% so với mức thu cấp mới (cấp lần đầu).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Viện kiểm sát tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Báo Thái Nguyên;
- Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu:VT, KTTH, KTN, TH.
(Hadv/T01.QĐ09/42b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2016
Ngày hiệu lực23/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đính chính thu quản lý phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đính chính thu quản lý phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýNhữ Văn Tâm
       Ngày ban hành13/01/2016
       Ngày hiệu lực23/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đính chính thu quản lý phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đính chính thu quản lý phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Thái Nguyên

           • 13/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực