Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ
NH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC UBND TỈNH BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-UBND NGÀY 09/07/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Th tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Qu bo lãnh tín dụng, cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-NHNN ngày 04/05/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dn các TCTD phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Th tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Qu Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 37/TTr-ĐTPT ngày 19 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nh và vừa trên địa bàn tnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân tnh ban hành tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 09/07/2014; Cụ thể như sau:

1. Sửa đi khoản 4, Điều 14 như sau:

“4. Sau khi có thông báo chấp thuận bo lãnh: Bên bảo lãnh, Bên nhận bảo lãnh và Bên được bảo lãnh tiến hành ký văn bản dưới hình thức Hợp đồng bảo lãnh tín dụng để làm cơ scho Bên bảo lãnh phát hành văn bản dưới hình thức Chứng thư bảo lãnh theo quy định tại Điều 16 Quy định này.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Hợp đồng bảo lãnh tín dụng và Chng thư bảo lãnh

1. Hợp đồng bảo lãnh tín dụng:

a) Nội dung cơ bản của Hợp đồng bảo lãnh tín dụng:

- Tên, địa chỉ của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh;

- Địa điểm, thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh tín dụng;

- Số tiền, thời hạn hiệu lực và phí bảo lãnh tín dụng;

- Mục đích, nội dung bo lãnh tín dụng;

- Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

- Biện pháp bo đảm bảo lãnh, giá trị tài sản bảo đảm;

- Quyền và nghĩa vụ các bên;

- Thỏa thuận về các nguyên tắc xử lý trong trường hợp bên bảo lãnh trả nợ thay (gồm lãi suất, thời hạn,...) cho bên được bo lãnh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

- Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp phát sinh;

- Những thỏa thuận khác phù hợp quy định của pháp luật.

b) Khi có sự thay đổi các điều khoản trong hợp đồng tín dụng, Bên nhận bảo lãnh và Bên được bảo lãnh có trách nhiệm thông báo cho Bên bảo lãnh xem xét chấp thuận việc điều chỉnh hợp đồng bảo lãnh. Hợp đồng bảo lãnh được sửa đi, bổ sung hoặc hủy bkhi các bên có liên quan thỏa thuận.

2. Chứng thư bảo lãnh:

a) Nội dung cơ bản của Chứng thư bảo lãnh bao gồm:

- Tên, địa chỉ của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh;

- Ngày phát hành chứng thư bảo lãnh, stiền bảo lãnh;

- Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; các trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

- Thời hạn hiệu lực của chứng thư bảo lãnh;

- Ngoài các nội dung nêu trên, chứng thư bảo lãnh có thể có các nội dung khác như quyền, nghĩa vụ các bên, giải quyết tranh chấp và các thỏa thuận khác.

- Các trường hợp khác theo thỏa thuận phù hợp với pháp luật và Quy định này.

b) Chứng thư bảo lãnh được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ khi các bên có liên quan thỏa thuận”.

Điều 2. Đối với các hồ sơ được Quỹ thẩm định và quyết định cấp bảo lãnh tín dụng thì được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký với các bên có liên quan nhưng phải tuân ththực hiện đúng theo quy định pháp luật của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Các bộ: Tư p
háp, Tài chính; NHNN Việt Nam;
- Cục Kiểm tr
a văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- TT.TU, TT.HĐND, ĐĐBQH t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT v
à các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Quỹ Đầu tư Phát triển t
nh;
- Trung t
âm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- LĐVP, Tạo,
CV, TH, HCTC;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực11/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành01/02/2016
       Ngày hiệu lực11/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2014/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Bình Dương

           • 01/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực