Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Luật Thủ đô s 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 3233/TTr-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2018 và thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT TW;
-
Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VPUB: CPVP, các Phòng: TKBT, NC, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Ban TĐKT Thành phố;
- Lưu: VT, BTĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” là hình thức biểu dương, khen thưởng cao quý của Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, dẫn đầu trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Các thành tích phải có đóng góp đc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô.

2. Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình xét và hình thức biểu dương danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Điều 2. Đối tưng xét tng

Công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội (không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc) đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xét, khen thưởng

1. Việc xét, chọn đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

2. Cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương nào trực tiếp quản lý thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó giới thiệu với sở, ngành có liên quan thuộc lĩnh vực xét tặng và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét, biểu dương khen thưởng.

3. Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú một lần. Không áp dụng hình thức truy tặng.

Điều 4. Số lượng khen thưởng

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được xét tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực với số lượng không quá 10 cá nhân trong một năm.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT, TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ”

Điều 5. Tiêu chuẩn

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu trên từng lĩnh vực: lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước, công tác đảng, đoàn th, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện..., nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Các thành tích phải có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát trin của Thủ đô.

2. Tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư.

3. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT CHỌN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố có trách nhiệm xem xét các cá nhân xuất sc tiêu biu nhất trong các lĩnh vực giới thiệu với các sở, Ủy ban Mặt trận tquốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành có liên quan đtổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, khen thưởng.

2. Các sở, ban, ngành đề nghị các cơ quan, đơn vị phát hiện, đề xuất và tổng hợp các đề xuất từ các cơ quan, đơn vị; tổ chức xét, lựa chọn từ 01 đến 02 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong lĩnh vực phụ trách, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, khen thưởng.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:

a) Rà soát, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các đơn vị có liên quan, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét.

b) Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy về danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng.

c) Thực hiện công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng trên các báo, đài Thành phố và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố đxin ý kiến nhân dân (thời gian xin ý kiến là 15 ngày).

d) Tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 7. Thủ tục, hồ đề nghị xét, tặng

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu (mỗi loại 01 bộ), gồm:

a) T trình kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.

b) Báo cáo (theo mẫu số 01 kèm theo) và trích ngang (theo mẫu số 02 kèm theo) thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng có xác nhận của cấp trình khen. Riêng báo cáo thành tích phải có xác nhận của tổ dân phố, khu dân cư, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cá nhân cư trú về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Bản sao các văn bằng, chứng nhận có liên quan.

2. Thời gian nộp hồ sơ:

a) Các quận, huyện, thị xã nộp hồ sơ về sở, ngành liên quan trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

b) Các sở, ngành nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15 tháng 7 hằng năm.

Điều 8. Quyền li cá nhân được khen thưởng

1. Cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được tặng Bằng công nhận, Huy hiệu và tiền thưởng bằng 12,5 lần mức lương tối thiểu; được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của Thành phố.

2. Thành phố tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) hằng năm.

Điều 9. Kinh phí

Kinh phí hoạt động tổ chức xét tặng và biểu dương danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, tiền thưởng cho các cá nhân được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng thành phố Hà Nội.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Thủ trưởng đơn vị và cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị các cấp xét, khen thưởng.

2. Cá nhân đã được công nhận đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” nhưng phát hiện thấy báo cáo không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn tại Điều 5 của Quy chế này thì sẽ bị thu hồi Bằng công nhận, Huy hiệu kèm theo tiền thưởng, xóa tên trong sổ vàng truyền thống; các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xác nhận thành tích, đề xuất, trình khen tùy theo mức độ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

3. Trong thời hạn 15 ngày sau khi phát hiện vi phạm, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi Bằng công nhận, Huy hiệu kèm theo tiền thưởng và xóa tên trong sổ vàng truyền thống.

Điều 11. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo, khiếu nại về kết quả và nhng hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng cho các cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu và biu dương khen thưởng cho các cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đoàn th, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Các báo, đài của Hà Nội: có trách nhiệm phát hiện giới thiệu với các ngành liên quan đxem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét tặng những trường hợp xuất sắc tiêu biu. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về các cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

3. Hàng năm Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế này.

Quá trình thực hiện các cấp, các ngành, các đơn vị phát hiện thấy có những vấn đ chưa phù hợp hoặc những vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi kịp thời./.

 

Mu số 01

ĐƠN VỊ CP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU "CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ" NĂM 20 …….

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                          Giới tính:

- Điện thoại liên hệ:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân (trong quá trình công tác và nêu bật thành tích đóng góp cho Thủ đô Hà Nội và đất nước).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ DÂN PHỐ, KHU DÂN CƯ NƠI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)
 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(Ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 02

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ" NĂM 20………

STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (hoặc địa chỉ)

Tóm tắt thành tích

Lĩnh vực

Ghi chú

1.

 

Trích ngang thành tích nêu rõ:

- Thành tích đạt được (theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận).

- Thành tích đạt được của cá nhân (trong quá trình công tác và nêu bật thành tích đóng góp cho Thủ đô Hà Nội và đất nước).

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được.

 

Ghi rõ quê quán, nơi thường trú. Số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng.

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực26/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành16/01/2018
       Ngày hiệu lực26/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Hà Nội

           • 16/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực