Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Cao Lãnh Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QÐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP , ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD , ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Căn cứ Thông tư số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải">04/2015/TT-BXD , ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối áp dụng

1. Quyết định này quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là giá dịch vụ thoát nước) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu tiền dịch vụ thoát nước và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có xả nước thải vào hệ thống thoát nước tập trung trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

3. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền dịch vụ thoát nước thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Điều 2. Giá dịch vụ thoát nước và xác định khối lượng nước thải

Giá dịch vụ thoát nước bằng 10% giá nước sạch sinh hoạt (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Khối lượng nước thải được xác định theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Điều 3. Quản lý và sử dụng nguồn thu

1. Cơ quan quản lý, sử dụng nguồn thu:

Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước do Chủ sở hữu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh quản lý và sử dụng cho các mục đích theo đúng quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

2. Tổ chức thu:

a) Đơn vị cấp nước thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thông qua hóa đơn tiền nước đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và được hưởng chi phí dịch vụ đi thu.

b) Chủ sở hữu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh chủ trì, phối hợp vối các đơn vị có liên quan phê duyệt phương án tổ chức thu trên cơ sở đề nghị của đơn vị cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải đối với hộ thoát nước là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không sử dụng nước sạch từ hệ thống cung cấp nước tập trung.

c) Chủ sở hữu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh thỏa thuận với đơn vị thu hộ về chi phí thu cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước. Mức thỏa thuận chi phí thu không quá 10% mức thu dịch vụ thoát nước.

Điều 4. Chủ sở hữu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh chịu trách nhiệm ký hợp đồng thuê đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Lãnh; đồng thời, thực hiện các trình tự thủ tục thanh toán, quyết toán chi phí thoát nước theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở: Tài chính,

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh; Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, website tỉnh;
- Lưu: VT, KT-HSĩ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/02/2019
Ngày hiệu lực 01/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Cao Lãnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Cao Lãnh Đồng Tháp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành 01/02/2019
Ngày hiệu lực 01/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Cao Lãnh Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải Cao Lãnh Đồng Tháp

  • 01/02/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/04/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực