Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ sử dụng đò phà Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ, PHÀ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phm pháp lut ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 ca Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc S Giao thông vận tải tại Tờ trình số 57/TTr-SGTVT ngày 11/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chnh

Quyết định này quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tnh Thái Bình.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sử dụng đò, phà;

b) Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đò, phà;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Đối tượng được miễn giá dịch vụ sử dụng đò, phà

- Các loại xe ưu tiên: Xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; đoàn xe đưa tang; đoàn xe có hộ tống, dẫn đường;

- Thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, trẻ em dưới 06 tuổi.

Điều 2. Mức giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà

TT

Đối tượng thu

Giá tối đa (đng/lượt)

Đò, phà qua sông Hng

Đò, phà qua sông Luộc, sông Trà Lý, sông Hóa và các sông khác

1

Người đi bộ

3.000

2.000

2

Người đi xe đạp hoặc xe đạp điện

4.000

3.000

3

Người đi xe đạp hoặc xe đạp điện có mang hàng (từ 20kg trở lên)

5.000

4.000

4

Người đi xe máy hoặc xe máy điện

7.000

5.000

5

Người đi xe máy hoặc xe máy điện có mang hàng (từ 20kg trở lên)

9.000

6.000

6

Xe ô tô con, xe tải có tải trọng dưới 3,5 tấn

35.000

30.000

7

Xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn trở lên

55.000

50.000

Mức giá trên đã bao gồm người điều khiển phương tiện, thuế giá trị gia tăng và phí bảo hiểm hành khách.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Sở Tài chính chtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết và giám sát quá trình thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn quản lý, kịp thời chấn chnh những sai phạm.

4. Cơ quan Thuế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai nộp thuế, quyết toán thuế đối với doanh thu thu được theo quy định.

5. Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sử dụng đò, phà có trách nhiệm chấp hành việc niêm yết công khai giá dịch vụ sử dụng đò, phà; đối tượng được miễn giá dịch vụ sử dụng đò, phà; thực hiện việc kê khai nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung điều chnh thì các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tng hợp gửi Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Báo Thái Bình;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/05/2019
Ngày hiệu lực 15/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ sử dụng đò phà Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ sử dụng đò phà Thái Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành 06/05/2019
Ngày hiệu lực 15/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ sử dụng đò phà Thái Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ sử dụng đò phà Thái Bình

  • 06/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực