Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1522/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 9 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1522/2005/QĐ-UB NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1522/2005/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng như sau:

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức hành chính;

- Phòng Kế hoạch tài vụ;

- Phòng Quản lý di tích, văn hóa, lễ hội;

- Phòng Bảo vệ và quản lý rừng.

b) Đơn vị sự nghiệp thuộc Khu Di tích:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng;

- Trung tâm Dịch vụ du lịch Đền Hùng;

- Trung tâm Dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Các PCVP;
- Công báo PT;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(29/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýBùi Văn Quang
       Ngày ban hành09/05/2019
       Ngày hiệu lực20/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 tháng trước
       (29/05/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ

           • 09/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực