Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 02 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 918/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 918/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Căn cứ ban hành 02 Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- VP ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2020
Ngày hiệu lực20/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(12/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành10/02/2020
        Ngày hiệu lực20/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (12/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang

              • 10/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực