Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về lập dự toán ngân sách thị trấn Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2006/QĐ-UBND NGÀY 31/3/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 ca Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2020
Ngày hiệu lực15/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(21/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về lập dự toán ngân sách thị trấn Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về lập dự toán ngân sách thị trấn Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýHà Sỹ Đồng
        Ngày ban hành05/02/2020
        Ngày hiệu lực15/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (21/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về lập dự toán ngân sách thị trấn Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về lập dự toán ngân sách thị trấn Quảng Trị

              • 05/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực