Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2020/QĐ-UBND giá sử dụng đò Công ty Hầm Hô Khu Du lịch Hầm Hô Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ TẠI KHU DU LỊCH HẦM HÔ HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẦM HÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 05/TTr-STC ngày 07 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Khách tham quan có nhu cầu sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô.

2. Đơn vị thu: Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

3. Giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng):

a) Người lớn: 45.000 đồng/lượt/người.

b) Trẻ em từ 07 tuổi đến 15 tuổi: tính bằng 50% mức thu của người lớn. c) Trẻ em dưới 07 tuổi: Miễn thu.

4. Phương thức thu giá dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô:

a) Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô áp dụng mức giá thu cụ thể cho phù hợp nhưng không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định này.

b) Khoản tiền thu giá dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô được xác định là doanh thu của đơn vị thu. Đơn vị thu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo quy định pháp luật đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn; Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- PVP VX;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K16, TTTHCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2020/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 22/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 tháng trước
(22/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2020/QĐ-UBND giá sử dụng đò Công ty Hầm Hô Khu Du lịch Hầm Hô Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND giá sử dụng đò Công ty Hầm Hô Khu Du lịch Hầm Hô Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Phan Cao Thắng
Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 22/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 tháng trước
(22/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2020/QĐ-UBND giá sử dụng đò Công ty Hầm Hô Khu Du lịch Hầm Hô Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2020/QĐ-UBND giá sử dụng đò Công ty Hầm Hô Khu Du lịch Hầm Hô Bình Định

  • 13/01/2020

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/01/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực