Quyết định 03/QĐ-BCT

Quyết định 03/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 4268/QĐ-BCT về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/QĐ-BCT 2019 sửa đổi Quyết địn 4268/QĐ-BCT công chức Quản lý thị trường


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4268/QĐ-BCT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường như sau:

Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh Phó Tổng cục trưởng được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ

a) Đã được bổ nhiệm giữ ngạch công chức từ Kiểm soát viên chính thị trường trở lên hoặc ngạch công chức tương đương;

3. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng

a) Tốt nghiệp chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

b) Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

c) Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

d) Có chng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh Cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương được sửa đổi như sau:

3. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng

b) Có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung quy định tại các văn bản của Bộ Công Thương trước đây không phù hợp với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Công đoàn CTVN;
- Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2019
Ngày hiệu lực03/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 03/QĐ-BCT 2019 sửa đổi Quyết địn 4268/QĐ-BCT công chức Quản lý thị trường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/QĐ-BCT 2019 sửa đổi Quyết địn 4268/QĐ-BCT công chức Quản lý thị trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Tuấn Anh
       Ngày ban hành03/01/2019
       Ngày hiệu lực03/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 03/QĐ-BCT 2019 sửa đổi Quyết địn 4268/QĐ-BCT công chức Quản lý thị trường

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/QĐ-BCT 2019 sửa đổi Quyết địn 4268/QĐ-BCT công chức Quản lý thị trường

        • 03/01/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 03/01/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực