Quyết định 03/QĐ-SXD

Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 quý IV 2012 Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/QĐ-SXD

Quảng Trị, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 12 VÀ QUÝ IV NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Thực hiện công văn số 2342/UBND-TM ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của ông Tổ trưởng Tổ xác định Chỉ số giá xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, sử dụng Tập chỉ số giá xây dựng để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (Để báo cáo)
- Bộ Xây dựng; (Để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
- Trường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan;
- TT Tin học - Công báo (để đăng CB);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Cao Văn Kết

 

TẬP CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 12 VÀ QUÝ IV NĂM 2012.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-SXD-GĐ ngày 17/01/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

I. THUYẾT MINH CHUNG

1. Chỉ số giá xây dựng chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập này được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình;

- Chỉ số giá phần xây dựng;

- Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng công trình và máy thi công xây dựng công trình;

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Thời điểm gốc thời điểm được chọn làm gốc để so sánh (theo quy định của Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng, thời điểm gốc là năm 2006). Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại Bảng ‘Chỉ số giá xây dựng công trình’ đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất kinh doanh)

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại Bảng ‘Chỉ số giá phần xây dựng’ đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng) và các khoản mục các chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại Bảng ‘Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công’ đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng ‘Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu’ phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 12 và quý IV năm 2012 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2006. Giá vật liệu khảo sát tháng 10, tháng 11, tháng 12 được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm khảo sát. Chỉ số giá nhân công, máy thi công được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm khảo sát.

4. Các chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2012 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng trong tháng tương ứng. Mức lương tối thiểu vùng tính toán trong Tập chỉ số giá được lấy mức lương tối thiểu vùng bình quân của Vùng 3 (1.550.000 đồng/người/tháng cho thành phố Đông Hà) và Vùng 4 (1.400.000 đồng/người/tháng cho các địa bàn còn lại thuộc tỉnh).

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở trong nước. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2006 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2006). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2006 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 03 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước.

7. Ghi chú

Chỉ số giá năm 2006 = 100.

Chỉ số giá trước thời điểm tháng 10 năm 2011 tham khảo chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

II. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Bảng 1

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

T12/2012

Q4/2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

1

Công trình nhà ở

214.60

215.83

2

Công trình giáo dục

230.12

233.24

3

Công trình văn hóa

193.90

194.92

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

214.33

216.02

5

Công trình y tế

184.37

185.77

6

Công trình khách sạn

209.19

210.68

7

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, truyền thanh

184.73

185.65

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

Đường dây

190.40

191.26

 

Trạm biến áp

172.09

172.78

2

Công trình công nghiệp dệt, may

173.93

174.75

3

Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm nhựa

173.20

174.48

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

175.37

176.43

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

255.99

261.45

 

Đường bê tông xi măng

243.49

245.44

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

228.18

229.78

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

1

Đập bê tông

227.94

229.72

2

Kênh bê tông xi măng

263.63

265.93

3

Tường chắn bê tông cốt thép

220.84

223.07

V

CÔNG TRÌNH HẠ TNG

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

265.24

268.28

2

Công trình mạng thoát nước

246.01

248.34

3

Công trình xử lý nước thải

190.93

191.71

 

Bảng 2

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2006 =100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

T12/2012

Q4/2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

1

Công trình nhà ở

220.18

221.58

2

Công trình giáo dục

242.92

246.61

3

Công trình văn hóa

216.8

218.28

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

229.58

231.69

5

Công trình y tế

219.8

222.33

6

Công trình khách sạn

225.45

227.39

7

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, truyền thanh

236.25

238.18

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

Đường dây

189.55

190.47

 

Trạm biến áp

235.68

237.59

2

Công trình công nghiệp dệt, may

232.34

234.44

3

Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm nhựa

221.77

225.02

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

218.7

221.01

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

257.28

262.99

 

Đường bê tông xi măng

244.62

246.69

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

227.03

228.73

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

1

Đập bê tông

228.91

230.83

2

Kênh bê tông xi măng

264.85

267.26

3

Tường chắn bê tông cốt thép

219.13

221.46

V

CÔNG TRÌNH HẠ TNG

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

265.55

268.73

2

Công trình mạng thoát nước

245.35

247.81

3

Công trình xử lý nước thải

251.05

252.73

 

Bảng 3

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2006 = 100)

 Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

T12/2012

Q4/2012

Vật liệu

Nhân công

Máy TC

Vật liệu

Nhân công

Máy TC

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DD

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

181.50

382.11

159.30

183.48

382.11

159.33

2

Công trình giáo dục

204.66

382.11

159.30

209.73

382.11

159.33

3

Công trình văn hóa

186.60

382.11

159.30

188.54

382.11

159.33

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

188.08

382.11

159.30

191.01

382.11

159.33

5

Công trình y tế

196.46

382.11

159.30

199.54

382.11

159.33

6

Công trình khách sạn

189.30

382.11

159.30

191.88

382.11

159.33

7

truyền thanh

192.06

382.11

159.30

195.16

382.11

159.33

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây

148.63

382.11

159.30

149.75

382.11

159.33

 

Trạm biến áp

169.77

382.11

159.30

172.63

382.11

159.33

2

Công trình công nghiệp dệt, may

196.49

382.11

159.30

199.35

382.11

159.33

3

Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm nhựa

194.82

382.11

159.30

199.01

382.11

159.33

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

192.02

382.11

159.30

195.27

382.11

159.33

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

259.82

382.11

159.30

267.21

382.11

159.33

 

Đường bê tông xi măng

210.40

382.11

159.30

213.37

382.11

159.33

2

Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng

205.74

382.11

159.30

208.51

382.11

159.33

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Đập bê tông

199.49

382.11

159.30

202.56

382.11

159.33

2

Kênh bê tông xi măng

213.56

382.11

159.30

217.36

382.11

159.33

3

Tường chắn bê tông cốt thép

199.09

382.11

159.30

202.09

382.11

159.33

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

245.92

382.11

159.30

250.39

382.11

159.33

2

Công trình mạng thoát nước

212.39

382.11

159.30

215.87

382.11

159.33

3

Công trình xử lý nước thải

189.41

382.11

159.30

192.00

382.11

159.33

 

Bảng 4

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

STT

LOẠI VẬT LIỆU

T12/2012

Quý 4/2012

1

Xi măng

164.78

164.78

2

Cát xây dựng

377.45

419.69

3

Đá xây dựng

243.47

243.47

4

Gạch xây dựng

212.19

216.89

5

Nhựa đường

267.62

267.62

6

Gạch lát

150.34

150.34

7

Vật liệu bao che

158.81

158.81

8

Thép xây dựng

197.47

200.54

9

Gỗ xây dựng

217.24

217.24

10

Thiết bị điện

122.31

122.31

11

Vt liệu ngành nước

237.45

237.45

12

Sơn tường

148.13

148.13

13

Vật liệu kiến trúc

186.46

186.46

14

Nhiên liệu

220.5

221.44

15

Vật liệu khác

100

100

16

Đất đổ nền

279.5

279.5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2013
Ngày hiệu lực17/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 quý IV 2012 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 quý IV 2012 Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýCao Văn Kết
        Ngày ban hành17/01/2013
        Ngày hiệu lực17/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 quý IV 2012 Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 quý IV 2012 Quảng Trị

           • 17/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực