Quyết định 03/QĐ-TCDS

Quyết định 03/QĐ-TCDS năm 2013 phân công tạm thời công việc của Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Nội dung toàn văn Quyết định 03/QĐ-TCDS 2013 phân công tạm thời công việc Tổng cục Phó Tổng cục Dân số


BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/QĐ-TCDS

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TẠM THỜI CÔNG VIỆC CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG VÀ CÁC PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ);

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TCDS ngày 10/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục DS-KHHGĐ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ mọi hoạt động của Tổng cục; các Phó Tổng cục trưởng giúp việc Tổng cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công.

2. Thực hiện nguyên tắc làm việc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Lãnh đạo Tổng cục được quy định tại các Điều 2, 3, 4, 5, 6, Quyết định số 148/QĐ-TCDS ngày 10/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục DS-KHHGĐ.

- Tổng cục trưởng ký các văn bản trình Bộ trưởng, Thứ trưởng; Phó Tổng cục trưởng ký các văn bản trình các đồng chí Thứ trưởng thuộc lĩnh vực công tác được phân công hoặc được Tổng cục trưởng ủy quyền.

3. Quan hệ giữa các Phó Tổng cục trưởng là quan hệ phối hợp. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Tổng cục trưởng khác phụ trách thì các Phó Tổng cục trưởng chủ động phối hợp để thống nhất trước khi quyết định; trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, Phó Tổng cục trưởng được giao phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

4. Về công tác nhân sự

- Tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục họp bàn, quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ cấp Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng (và tương đương).

- Tập thể thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục họp bàn, quyết định việc tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ từ các cơ quan, đơn vị khác về Tổng cục và ngược lại; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị thuộc Tổng cục; tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự các Ban Quản lý Dự án; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (và tương đương).

5. Tổng cục thực hiện giao ban định kỳ 2 tuần một lần (vào sáng thứ sáu). Trường hợp Tổng cục trưởng vắng mặt, Phó Tổng cục trưởng trực tuần chủ trì buổi giao ban, đồng thời thay mặt Tổng cục trưởng báo cáo tại buổi giao ban Bộ Y tế.

6. Tùy tình hình thực tế, Tổng cục trưởng sẽ xem xét điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ cụ thể (quy định tại điều 2 Quyết định này) để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chung của Tổng cục.

Điều 2. Phân công tạm thời các nhiệm vụ cụ thể

1. Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng

- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Tổng cục.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Dân số-KHHGĐ, Vụ Tổ chức Cán bộ (mảng tổ chức cán bộ và hợp tác quốc tế), Ban quản lý Mô hình TTXH các PTTT.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng cục.

2. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số, Thanh tra Tổng cục.

- Giám đốc Ban Quản lý các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng phân công.

3. Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc:

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Truyền thông - Giáo dục, Báo Gia đình và Xã hội, Vụ Tổ chức Cán bộ (mảng đào tạo và nghiên cứu khoa học).

- Tổng biên tập Báo Gia đình và xã hội; Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Tổng cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 326/QĐ-TCDS ngày 08/9/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGD.

Điều 4. Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP(TH2b)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QĐ-TCDS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/QĐ-TCDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2013
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/QĐ-TCDS

Lược đồ Quyết định 03/QĐ-TCDS 2013 phân công tạm thời công việc Tổng cục Phó Tổng cục Dân số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/QĐ-TCDS 2013 phân công tạm thời công việc Tổng cục Phó Tổng cục Dân số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/QĐ-TCDS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Người kýDương Quốc Trọng
        Ngày ban hành07/01/2013
        Ngày hiệu lực07/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 03/QĐ-TCDS 2013 phân công tạm thời công việc Tổng cục Phó Tổng cục Dân số

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/QĐ-TCDS 2013 phân công tạm thời công việc Tổng cục Phó Tổng cục Dân số

            • 07/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực