Quyết định 03/QĐ-TCTL-VP

Quyết định 03/QĐ-TCTL-VP năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/QĐ-TCTL-VP 2017 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Pháp chế Thanh tra


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ, THANH TRA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 25/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Tổng cục, Cục;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6688/BNN-TCCB ngày 11/8/2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Pháp chế, Thanh tra là tổ chức thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, thanh tra chuyên ngành, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác pháp chế

a) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập, trình Tổng cục trưởng kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt.

Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng.

Tham gia ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật về thủy lợi, nước sạch nông thôn theo quy định,

Chủ trì hoặc tham gia ý kiến đối các văn bản quy phạm pháp luật khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

b) Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục; xây dựng báo cáo của Tổng cục gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Bộ trưởng kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, dài hạn trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục trình Tổng cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; định kỳ kiểm tra, tổng kết việc thực hiện theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi, nước sạch nông thôn theo quy định.

đ) Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

e) Về vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục trưởng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng cục trưởng;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Tổng cục trưởng về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng cục theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo phân công của Tổng cục trưởng.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

2. Về công tác thanh tra, kiểm tra

a) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch thanh tra; quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ; trình Tổng cục trưởng quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định;

c) Tham mưu giúp Tổng cục trưởng kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục phát hiện qua công tác thanh tra; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục; tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành,

3. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

a) Thường trực công tác tiếp công dân; tổ chức tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

5. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Tổng cục về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Tổng cục trưởng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ; cơ quan Thanh tra, cơ quan Công an các cấp và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

8. Tổng, hợp báo cáo về kết quả hoạt động thanh tra; pháp chế; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định.

9. Chủ trì tham mưu việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

11. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, VPTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QĐ-TCTL-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/QĐ-TCTL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2017
Ngày hiệu lực18/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/QĐ-TCTL-VP

Lược đồ Quyết định 03/QĐ-TCTL-VP 2017 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Pháp chế Thanh tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/QĐ-TCTL-VP 2017 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Pháp chế Thanh tra
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/QĐ-TCTL-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
       Người kýNguyễn Văn Tỉnh
       Ngày ban hành18/08/2017
       Ngày hiệu lực18/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/QĐ-TCTL-VP 2017 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Pháp chế Thanh tra

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/QĐ-TCTL-VP 2017 nhiệm vụ quyền hạn Vụ Pháp chế Thanh tra

           • 18/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực