Quyết định 03/QĐ-UB

Quyết định 03/QĐ-UB năm 1982 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, chế độ sinh hoạt của Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 03/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác chế độ sinh hoạt Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố các cấp ngành đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác chế độ sinh hoạt Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố các cấp ngành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 03/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TRA XỬ LÝ NHÀ THÀNH PHỐ VÀ CÁC NGÀNH CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố, Giám đốc Sở quản lý Nhà đất và công trình công cộng và Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác và chế độ sinh hoạt của các Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành, các cấp như sau :

A- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, XỬ LÝ NHÀ THÀNH PHỐ

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

Theo Quyết định số: 140/QĐ-UB ngày 15-7-1981, Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà thành phố. Nhiệm vụ của Hội đồng được xác định là : giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cho các ngành các cấp đăng ký lại việc sử dụng nhà cửa và kiểm tra lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc xử lý, điều chỉnh nhà cửa.

a) Nhiệm vụ cụ thể :

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố cho các ngành, các cấp trong thành phố quán triệt chủ trương, chánh sách, biện pháp thực hiện Chỉ thị 216/TTg của Thủ tướng Chánh phủ để có sự tự giác kê khai đăng ký nhà cửa, điều chỉnh, giao nộp lại nhà cửa, diện tích sử dụng không hợp lý, không hợp pháp.

2. Tiến hành kiểm tra, thẩm tra tình hình sử dụng nhà cửa của tất cả các cơ quan đơn vị, các ngành, các cấp và nhân dân trong thành phố, trực tiếp kiểm tra các trọng điểm nhằm phát hiện lãng phí trong việc sử dụng nhà cửa, chiếm dụng nhà cửa bất hợp pháp và mọi vi phạm khác đối với quy định về sử dụng nhà cửa.

3. Dựa vào chế độ, chánh sách, tiêu chuẩn sử dụng nhà cửa và quy hoạch của thành phố về nhà cửa, kiểm tra xem xét các phương án xử lý nhà cửa của các ngành, các cấp, bao gồm cả việc sắp xếp lại, điều chỉnh về thu hồi nhà cửa, để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt. Sau khi phương án được phê chuẩn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

4. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý cụ thể các loại nhà cửa quy mô lớn, có nhiều vướng mắc phải do nhiều ngành, nhiều cơ quan hiệp đồng mới giải quyết được như : khách sạn, nhà khách, biệt thự...

5. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vụ tranh chấp nhà cửa không thuộc quyền hạn giải quyết các cấp, các ngành.

6. Tổ chức thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra, xử lý nhà cửa và kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp có liên quan thi hành.

7. Sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, xử lý nhà cửa từng đợt để rút kinh nghiệm phát huy những mặt tốt, uốn nắn những lệch lạc nhằm bảo đảm thực hiện Chỉ thị 216/TTg.

b) Quyền hạn :

1. Được mời các ngành, các cấp họp và báo cáo về kiểm tra, xử lý nhà cửa.

2. Được tham gia các cuộc họp của các ngành, các cấp bàn về kiểm tra, xử lý nhà cửa.

3. Được quyền kiểm tra trực tiếp, tại chỗ việc sử dụng bất cứ nhà cửa nào xét thấy cần thiết.

4. Trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra được quyền yêu cầu các tổ chức và cá nhân xuất trình đầy đủ giấy tờ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra và yêu cầu các ngành, các cấp có sự hỗ trợ cần thiết.

5. Được quyền kiến nghị với các ngành, các cấp về mọi vấn đề thuộc nội dung kiểm tra, xử lý nhà cửa, yêu cầu đình chỉ xử lý, ngăn ngừa mọi vi phạm vè chánh sách, chế độ quản lý sử dụng nhà cửa và yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc các ngành, các cấp cho biết tình hình sai phạm cùng các biện pháp khắc phục sai phạm đó.

6. Được quyền kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố, và qua Ủy ban nhân dân thành phố, với các Bộ, Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Nhà nước về mọi vấn đề nhằm tăng cường công tác quản lý nhà cửa trong thành phố.

7. Các thành viên Hội đồng có quyền thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung kiểm tra, xử lý nhà cửa để giúp cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

II. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG :

a) Chế độ sinh hoạt :

Hội đồng họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần. Ngoài ra họp bất thường khi cần thiết, cuộc họp do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì. Nội dung sinh hoạt của Hội đồng do Thường trực Hội đồng chuẩn bị và gởi trước cho các thành viên Hội đồng.

b) Quan hệ công tác :

- Giữa Hội đồng với Ủy ban nhân dân thành phố :

Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà là một tổ chức tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban tổ chức thực hiện Chỉ thị 216, kiểm tra, giám sát đôn đốc các ngành các cấp thực hiện, đồng thời giúp Ủy ban xem xét phê chuẩn các phương án xử lý, điều chỉnh, thu hồi nhà cửa, xử lý đúng mức các hành động trái với Chỉ thị 216.

Hội đồng thảo luận, quyết nghị các vấn đề kiểm ta, xử lý nhà cửa để trình Ủy ban hân dân thành phố quyết định.

- Giữa Hội đồng và các thành viên đại diện ngành trong Hội đồng :

Đối với công tác kiểm tra, xử lý, Hội đồng chỉ xem xét các vấn đề lớn, phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, để kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố. Hội đồng không làm thay nhiệm vụ chức năng của ngành, (kể cả ngành nhà đất). Việc kiểm tra, xử lý thường xuyên các công việc về nhà cửa vẫn do ngành nhà đất cùng các cơ quan liên quan giải quyết.

Các thành viên tham gia Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà tùy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, sử dụng lực lượng của ngành để phục vụ yêu cầu thực hiện Chỉ thị 216 và tham gia sinh hoạt tập thể của Hội đồng, biểu quyết công việc của Hội đồng.

Riêng ngành quản lý nhà đất, vốn là cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân thành phố, có trách nhiệm cùng với tổ chuyên viên giúp cho Hội đồng thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Giữa Hội đồng kiểm tra, xử lý thành phố với Hội đồng kiểm tra các ngành các cấp :

Không có quan hệ chỉ đạo theo hệ thống dọc. Hội đồng cấp nào, ngành nào chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân và thủ tướng cơ quan cấp đó, ngành đó.

- Với Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các ngành :

Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà thành phố không chỉ đạo trực tiếp nhưng căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng đã được xác định trên đây, Hội đồng giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cụ thể các quận, huyện và các ngành. Ngược lại Hội đồng kiểm tra các ngành, các quận, huyện giúp Thủ trưởng cơ quan và Ủy ban nhân dân báo cáo, kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm tra, xử lý nhà cửa.

Thường trực Hội đồng : thay mặt Hội đồng chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý giữa 2 kỳ họp Hội đồng, có nhiệm vụ :

1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác, nghị quyết của Hội đồng và của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra xử lý nhà cửa.

2. Chỉ đạo hoạt động của Tổ chuyên viên và các lực lượng được huy động làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nhà cửa.

3. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng.

4. Giải quyết điều phối công tác kiểm tra, xử lý nhà cửa.

5. Tham dự các cuộc giao ban về kiểm tra, xử lý nhà cửa với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Thường trực (Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng) thay mặt Chủ tịch Hội đồng, ký các văn bản thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng.

Hội đồng không có dấu riêng, được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố với danh nghĩa Hội đồng kiểm tra, xử lý trong công việc kiểm tra, xử lý nhà cửa.

B- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ QUẬN, HUYỆN :

Hội đồng kiểm tra nhà quận, huyện có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận huyện :

1. Chỉ đạo công tác đăng ký kê khai nhà cửa và kiểm tra việc quản lý sử dụng nhà cửa của các ban, ngành, phường, xã và cán bộ, công nhân viên chức trực thuộc quận, huyện, hướng dẫn giám sát việc kê khai nhà cửa của nhân dân sử dụng sau 30.4.1975.

2. Phát hiện, tổng hợp các lãng phí về sử dụng nhà cửa và nhà bị chiếm dụng trái phép của các cơ quan trung ương, thành phố trong quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổng hợp tình hình sử dụng nhà cửa, lập phương án xử lý nhà cửa trực thuộc quận huyện quản lý đã đăng ký kê khai, bao gồm việc sắp xếp, điều chỉnh, thu hồi và phân phối lại, thông qua Ủy ban nhân dân quận, huyện để trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt. Sau khi phương án được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết các vụ tranh chấp về nhà cửa thuộc quận, huyện quản lý.

5. Tổ chức thực hiện các quyết định xử lý nhà cửa của Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến địa phương.

Bộ máy biên chế của Hội đồng kiểm tra quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận huyện quy định. Kinh phí kiểm tra, xử lý nhà cửa do Ủy ban nhân dân quận huyện cung cấp.

C- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ CỬA PHƯỜNG, XÃ :

Có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân phường, xã :

1. Tổ chức kê khai đăng ký và kiểm tra việc sử dụng nhà cửa của các cơ quan trực thuộc phường, xã, nhà cửa Nhà nước do nhân dân, cán bộ hưu, thương binh, gia đình liệt sĩ... sử dụng nhà cửa nhân dân sử dụng sau 30.4.1975.

2. Xác minh để Ủy ban nhân dân phường, xã ký xác nhận vào bản kê khai nhà cửa của các cơ quan trung ương, thành phố, quận huyện có trong phường.

3. Phát hiện, phân loại lập hồ sơ và báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, huyện các trường hợp chiếm dụng nhà trái phép, sử dụng nhà cửa không hợp lý và các vi phạm khác đối với nhà cửa trong phường, xã.

Thành phần của Hội đồng kiểm tra nhà cửa phường, xã gồm đại diện cấp Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, đại diện Công an Phường, xã và cán bộ Ban Xây dựng nhà đất và công trình công cộng biệt phái đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã làm Chủ tịch Hội đồng.

D- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ CỬA CỦA CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CÁC NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC SỞ BAN NGÀNH THÀNH PHỐ

a) Thành phần Hội đồng kiểm tra nhà cửa các tổ chức trực thuộc ngành Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ, Tổng cục quyết định.

b) Thành phần Hội đồng kiểm tra nhà cửa của các sở ban ngành thành phố gồm có :

- Thủ trưởng hay Thủ phó ngành làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện cấp Ủy.

- Chánh hay Phó Văn phòng là Phó Chủ tịch Hội đồng, Thường trực.

- Đại diện Công đoàn, Ủy viên

- Đại diện Phòng tổ chức cán bộ, Ủy viên.

- Đại diện Phòng Tài vụ, Ủy viên.

c) Nhiệm vụ của Hội đồng là giúp Thủ trưởng ngành :

1. Tổ chức hướng dẫn kê khai đăng ký nhà cửa và kiểm tra việc sử dụng nhà cửa của toàn ngành, (cơ quan và các đơn vị trực thuộc) đang sử dụng trên địa bàn thành phố kể cả nhà ở cán bộ công nhân viên chức thuộc biên chế ngành sử dụng do cơ quan hay thành phố phân phối, do cán bộ tự lo được hay mua của nhân dân. Phát hiện, tổng hợp các nhà cửa sử dụng lãng phí, sử dụng bất hợp pháp, nhà cửa mua bán trái với quy định.

2. Tổng hợp tình hình kê khai nhà cửa và tình hình sử dụng nhà cửa trong ngành báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Lập phương án điều chỉnh, sắp xếp lại việc sử dụng nhà cửa trong phạm vi toàn ngành nhằm rút ra được nhà cửa, diện tích thừa để Thủ trưởng sau khi được Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà thành phố nhất trí và được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn, ra quyết định cụ thể cho các đơn vị trong ngành thực hiện.

Bộ máy tiến hành công tác kiểm tra nhà cửa trong ngành do Thủ trưởng ngành quy định.

E- HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ CỬA CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng đơn vị :

1. Làm cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị thông suốt Chỉ thị 216/TTg, để phát huy tinh thần tự giác trong việc kê khai nhà cửa, đảm bảo trung thực, và tự giác chấp hành các thể lệ, chế độ về sử dụng, bảo quản nhà cửa, tự giác nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý nhà cửa của thành phố.

2. Tiến hành kê khai đăng ký nhà cửa trong đơn vị, tự kiểm tra tình hình sử dụng nhà cửa của đơn vị mình kể cả nhà ở của cán bộ, công nhân, viên chức trong đơn vị theo sự hướng dẫn của Hội đồng kiểm tra cấp chủ quản.

3. Đề nghị điều chỉnh, thu hồi nhà cửa của đơn vị mình báo cáo với cấp chủ quản.

Thành phần Hội đồng gồm : Thủ trưởng đơn vị, đại diện cấp ủy, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản. Thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng.

Điều 2. - Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và sinh hoạt của Tổ chuyên viên thuộc Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà cửa thành phố như sau:

I. NHIỆM VỤ :

Tổ chuyên viên gồm các chuyên viên do các ngành thành viên của Hội đồng kiểm tra và xử lý nhà thành phố cử ra, được Ủy ban nhân dân thành hpố có quyết định, chỉ thị để tăng cường và hợp sức với Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng thực hiện chức năng tham mưu cho Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà thành phố về các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng.

Ngoài ra, chuyên viên do Ngành nào cử ra còn có nhiệm vụ giúp cho Thủ trưởng ngành ấy tham gia ý kiến biểu quyết các vấn đề kiểm tra, xử lý nhà cửa trong các kỳ họp Hội đồng kiểm tra, xử lý nhà cửa và tùy theo chức năng nhiệm vụ của ngành, giúp cho Thủ trưởng ngành sử dụng lực lượng để phục vụ các yêu cầu thực hiện Chỉ thị 216/TTg của Thủ tướng Chánh phủ.

Do đó, nhiệm vụ cụ thể của Tổ chuyên viên là :

Cùng với Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng giúp cho Hội đồng và thường trực hội đồng kiểm tra, xử lý nhà thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây :

1. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 216/TTg được thể hiện trong các kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thànhh phố và các Nghị quyết của Hội đồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố nhất trí, phát hiện, báo cáo kịp thời với thường trực Hội đồng những trường hợp sai, sót.

2. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng theo sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng.

3. Theo dõi việc kê khai đăng ký nhà cửa và tổng hợp tình hình nhà cửa của các ngành, các cấp trong thành phố.

4. Tham gia công tác kiểm tra trực tiếp, tại chỗ nhà cửa của các ngành, các cấp theo chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Hội đồng và kiểm tra nhà cửa từng điểm theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng chỉ đạo.

5. Đối chiếu với chủ trương, chánh sách, chế độ về nhà cửa, tiến hành rà soát lại mọi phương án xử lý nhà cửa của các ngành, các cấp, chuẩn bị kỹ trước khi trình Hội đồng xem xét. Sau khi được Hội đồng biểu quyết thông qua, làm các thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

6. Nghiên cứu, dự kiến xử lý các vụ tranh chấp nhà cửa thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng để trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

7. Theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố, các phương án xử lý nhà cửa đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

II. QUYỀN HẠN :

1) Được Hội đồng ủy quyền.

- Mời các ngành, các cấp họp và báo cáo về kiểm tra và xử lý nhà cửa.

- Tham gia các cuộc họp của các ngành, các cấp bàn về kiểm tra, xử lý nhà cửa.

- Kiểm tra trực tiếp, tại chỗ việc sử dụng bất cứ loại nhà nào và trong khi kiểm tra được yêu cầu các tổ chức và cá nhân xuất trình các loại giấy tờ tài liệu phục vụ việc kiểm tra.

2. Được tham dự và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố nhưng không được biểu quyết.

3. Được kiến nghị với Hội đồng và Ủy ban nhân dân thành phố về mọi vấn đề nhằm thực hiện Chỉ thị 216/TTg.

III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ SINH HOẠT.

1) Chế độ làm việc.

Trừ một số chuyên viên chuyên công tác nhà đất, các chuyên viên do các ngành cử ra, trước mắt có khó khăn về nghiệp vụ công tác nhà đất, thông qua thực hiện công tác, học hỏi lẫn nhau cũng sẽ khắc phục được.

Do yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị 216, các chuyên viên được các ngành cử ra cố gắng đến nhiệm sở làm việc, sinh hoạt, thực hiện chức trách công tác được phân công, nếu vì công tác đột xuất của cơ quan phải vắng mặt thì báo cho tổ biết trước.

Trong bước các ngành các cấp tiến hành kê khai đăng ký lại nhà cửa thì chuyên viên các ngành cử ra cũng dành thời gian mỗi tuần ít nhất là 3 ngày đầu tuần để làm việc và sinh hoạt về 216.

Các chuyên viên được thường trực Hội đồng phân công tăng cường cho bộ phận chuyên trách 216 của Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng và thực hiện chế độ làm việc tập thể.

2) Chế độ sinh hoạt

Tổ sinh hoạt chánh thức mỗi tuần một lần vào ngày thứ năm do Tổ trưởng chủ trì.

Điều 3. - Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành, các cấp, Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/1982
Ngày hiệu lực05/01/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 03/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác chế độ sinh hoạt Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố các cấp ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác chế độ sinh hoạt Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố các cấp ngành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành05/01/1982
        Ngày hiệu lực05/01/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 03/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác chế độ sinh hoạt Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố các cấp ngành

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác chế độ sinh hoạt Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố các cấp ngành