Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Khoa học và Công nghệ (giai đoạn 2003 -2007) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn 2003-2007 đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn 2003-2007


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 04/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH "CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (GIAI ĐOẠN 2003 - 2007)"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Quyết định số 188/2002/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ (giai đoạn 2003 - 2007)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan quản lý khoa học công nghệ thuộc các Bộ, ngành, các tổ chức khoa học công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Hoàng Văn Huây

(Đã ký)

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (GIAI ĐOẠN 2003 - 2007)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003 QĐ-BKHCN ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu:

- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ.

- Nâng cao hiểu biết pháp luật về khoa học và công nghệ, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ cho cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật, ngăn ngừa có hiệu quả sự vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ (sau đây gọi tắt là pháp luật khoa học công nghệ).

- Giúp cho cán bộ, công chức trước hết cho cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở tất cả các cấp, các tổ chức khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp nắm bắt hệ thống và kịp thời cập nhật những thông tin mới về pháp luật khoa học công nghệ, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật trên cương vị công tác và thực thi nhiệm vụ.

- Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học công nghệ có hiệu quả, đưa công tác phổ biến pháp luật khoa học công nghệ vào nề nếp.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học công nghệ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp.

- Lựa chọn và áp dụng các biện pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học công nghệ phải phù hợp với từng loại đối tượng.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm tính khoa học, tính chuẩn xác và hiệu quả.

II. NỘI DUNG PHÁP LUẬT CẦN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến là nội dung của tất cả các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước, bao gồm:

- Pháp luật về khoa học và công nghệ,

- Pháp luật về sở hữu công nghệ,

- Pháp luật về chuyển giao công nghệ,

- Pháp luật về chất lượng,

- Pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

III. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức giới thiệu trực tiếp các văn bản pháp luật

a) Nội dung:

- Tổ chức các buổi giới thiệu, toạ đàm với từng loại đối tượng về nội dung tất cả các văn bản mới của pháp luật khoa học và công nghệ;

- Tổ chức đối thoại trực tiếp với từng loại đối tượng về các chuyên đề pháp lý thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, sở hữu công nghệ, chuyển giao công nghệ, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ;

- Tổ chức họp báo để giới thiệu nội dung của văn bản mới có nội dung quan trọng.

b) Đơn vị thực hiện:

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ.

- Cục Sở hữu công nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về sở hữu công nghệ.

- Văn phòng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về chuyển giao công nghệ.

- Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về chất lượng.

- Ban An toàn bức xạ và hạt nhân chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

- Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc họp báo để lãnh đạo Bộ giới thiệu nội dung của các văn bản quan trọng.

2. Tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật.

a) Nội dung:

- Kịp thời cập nhật nội dung mới của pháp luật khoa học công nghệ vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sở hữu công nghệ, chuyển giao công nghệ, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ theo kế hoạch đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hàng năm, tiến tới tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật khoa học công nghệ cho cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ pháp chế, nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ kế hoạch hóa và tài chính khoa học và công nghệ, nghiệp vụ công tác sở hữu công nghệ, nghiệp vụ công tác chuyển giao công nghệ, nghiệp vụ công tác chất lượng, nghiệp vụ công tác an toàn và kiểm soát bức xạ v.v... nhằm vừa nâng cao trình độ nghiệp vụ, vừa tăng cường khả năng nắm bắt và vận dụng chính xác các quy định pháp luật cần thiết cho cán bộ, công chức trong các lĩnh vục khoa học và công nghệ, sở hữu công nghệ, chuyển giao công nghệ, chất lượng và an toàn và kiểm soát bức xạ.

b) Tổ chức thực hiện:

- Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc đưa nội dung cần thiết vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ.

- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Cục sở hữu công nghiệp, Văn phòng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư, Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và với các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện việc tập huấn thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của mình.

3. Xuất bản và phát hành rộng rãi các cuốn sách về pháp luật khoa học và công nghệ

a) Nội dung:

- Định kỳ mỗi năm xuất bản 2 cuốn sách "Các Văn bản pháp luật mới về khoa học và công nghệ" bao gồm tất cả các văn bản pháp luật mới được ban hành trong năm thuộc lĩnh vực các lĩnh vực khoa học và công nghệ, sở hữu công nghệ, chuyển giao công nghệ, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ.

- Tổ chức biên soạn và xuất bản các cuốn cẩm nang pháp luật, sách hỏi đáp về pháp luật khoa học và công nghệ, sở hữu công nghệ, chuyển giao công nghệ, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ.

- Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn, tổ chức biên soạn và xuất bản các cuốn sách "Văn bản pháp luật hiện hành" của từng lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ, sở hữu công nghệ, chuyển giao công nghệ, chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

4. Đưa các văn bản pháp luật lên mạng Internet:

a) Nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập và đưa lên mạng Internet các văn bản pháp luật khoa học và công nghệ.

b) Đơn vị thực hiện:

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng bộ, trung tâm tin học và Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia.

5. Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình).

a) Nội dung:

- Kịp thời giới thiệu, trả lời phỏng vấn, họp báo về nội dung các văn bản pháp luật khoa học công nghệ, đặc biệt nội dung của các văn bản mới ban hành trên các báo, tạp chí của Bộ, ngoài Bộ và trên đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương.

- Hợp tác chặt chẽ với các đài phát thanh, truyền hình để thực hiện các chương trình, chuyên mục phát thanh, truyền hình về pháp luật khoa học và công nghệ.

b) Đơn vị thực hiện:

Vụ Pháp chế cùng Văn phòng bộ chủ trì phối hợp với các báo, tạp chí và các cơ quan liên quan thuộc Bộ và với các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

IV. TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động nêu tại Mục III của Chương trình này có trách nhiệm đưa tất cả các hoạt động này vào kế hoạch công tác hàng năm của mình trong cả giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007.

- Kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học công nghệ được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học.

- Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm dự trù kinh phí cho từng hoạt động cụ thể khi xây dựng kế hoạch hàng năm của mình và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ thường xuyên đôn đốc theo dõi việc thực hiện Chương trình này; kịp thời tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2003/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2003/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2003
Ngày hiệu lực18/04/2003
Ngày công báo03/04/2003
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2003/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn 2003-2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn 2003-2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2003/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýHoàng Văn Huây
        Ngày ban hành18/02/2003
        Ngày hiệu lực18/04/2003
        Ngày công báo03/04/2003
        Số công báoTừ số 19 đến số 20
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn 2003-2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn 2003-2007