Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ ôtô môtô Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 16/2012/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản xe ô tô và được áp dụng kể từ ngày 17/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ ôtô môtô Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang tại Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 04 tháng 01 năm 2008,

Căn cứ ý kiến kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại tài sản là: xe ô tô, mô tô mới 100% và kể cả xe đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 (Đính kèm Bảng giá tối thiểu)

Điều 2. Giá tính thu lệ phí trước bạ được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Đối với các loại xe mô tô, ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước; giá tính lệ phí trước bạ là giá bán ghi trên hoá đơn tại các cửa hàng, nhưng không được thấp hơn giá UBND tỉnh qui định hoặc giá UBND tỉnh ủy quyền Cục Thuế Hậu Giang ban hành.

2. Đối với xe ô tô, mô tô không có trong khung giá do UBND tỉnh qui định (kể cả xe nhập khẩu: xe mới và xe đã qua sử dụng), UBND tỉnh ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang quyết định ban hành khung giá tương ứng giá trên thị trường để thu lệ phí trước bạ.

3. Trường hợp giá xe ô tô, mô tô trên thị trường có biến động:

+ Tăng, giảm từ 20% trở xuống so với giá tối thiểu đang thu lệ phí trước bạ, UBND tỉnh ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang ban hành mức giá tối thiểu mới để thu lệ phí trước bạ.

+ Tăng, giảm trên 20% so với giá tối thiểu đang thu lệ phí trước bạ, Cục Thuế Hậu Giang đề xuất, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 859/QĐ-CTUB ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành bản giá tối thiểu đối với động sản để tính lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng- chứng thực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Tổng Cục Thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT. HĐND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng VB-TT (Sở Tư pháp);
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH. TB
QD\UB\QD le phi truoc ba

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực10/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ ôtô môtô Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ ôtô môtô Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Văn Thắng
        Ngày ban hành31/01/2008
        Ngày hiệu lực10/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ ôtô môtô Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ ôtô môtô Hậu Giang