Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tỉnh Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN TIẾP KHÁCH, ĐỐI TƯỢNG KHÁCH ĐƯỢC MỜI CƠM ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 171/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Sơn La, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Sơn La và chi tiêu tiếp khách trong nước;
Căn cứ Quyết định số 265-QĐ/TU ngày 02/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định về một số nội dung trong việc tiếp khách của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Sơn La;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số: 1032/TT HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2008 về việc quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 02/TTr-TC ngày 03/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Sơn La, như sau:

1. Thành phần tiếp khách

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trì tiếp khách: Đoàn công tác của Trung ương do các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công tập thể Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì tiếp:

+ Đoàn công tác của Trung ương do các đồng chí Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương thăm và làm việc tại Sơn La.

+ Đoàn công tác của Trung ương do các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

+ Đoàn lão thành cách mạng.

+ Đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người có công với cách mạng.

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công một đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì tiếp:

+ Đoàn công tác do các đồng chí Uỷ viên Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban và chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ và trưởng các ngành Trung ương, phó trưởng ban các Ban đảng Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

+ Đoàn công tác do đồng chí Bí thư; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh, Thành uỷ và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh.

- Các đồng chí trong Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp:

+ Đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh.

+ Đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng và các chức danh tương đương của các bộ, ban, ngành Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh.

+ Đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thăm và làm việc tại tỉnh.

- Tập thể lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các đảng uỷ trực thuộc phân công một đồng chí trong ban lãnh đạo chủ trì tiếp:

+ Đoàn công tác do các đồng chí Vụ trưởng, Vụ phó, Chánh Văn phòng các Bộ, ban, ngành Trung ương và các chức danh tương đương thăm và làm việc tại tỉnh.

+ Các đoàn khách được Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phân công chủ trì tiếp.

+ Đoàn công tác do lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể các tỉnh, thành phố thăm và làm việc tại tỉnh.

+ Đoàn khách cơ sở là bà con người dân tộc thiểu số; đoàn khách già làng, trưởng bản.

+ Khách là cán bộ cơ sở: Xã, bản...

- Thành phần tham dự các buổi tiếp khách do cơ quan chủ trì tiếp khách quyết định.

- Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện, thị xã chủ trì tiếp: Các đoàn khách của Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh theo sự uỷ quyền của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh.

UBND huyện, thị xã trình Ban thường vụ huyện, thị uỷ, Thường trực HĐND huyện, thị xã quy định thành phần tiếp khách tại các cơ quan cấp huyện, cấp xã.

2. Đối tượng được mời cơm

- Đoàn công tác của Trung ương do các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn công tác của Trung ương do các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn công tác do các đồng chí Uỷ viên Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban và Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ và trưởng các ngành Trung ương, phó trưởng ban các Ban đảng trung ương thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn công tác do đồng chí Bí thư; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh, thành uỷ và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng và các chức danh tương đương của các bộ, ban, ngành trung ương thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thăm và làm việc tại tỉnh.

 - Đoàn công tác do các đồng chí Vụ trưởng, Vụ phó, Chánh Văn phòng các Bộ, ban, ngành trung ương và các chức danh tương đương thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn công tác do lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể các tỉnh, thành phố thăm và làm việc tại tỉnh.

- Đoàn lão thành cách mạng.

- Đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người có công với cách mạng.

- Đoàn khách cơ sở là bà con người dân tộc thiểu số; đoàn khách già làng, trưởng bản.

- Khách là cán bộ cơ sở: Xã, bản...

- Một số trường hợp đặc biệt khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng công báo tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo, chuyên viên khối nội dung – Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng Tài vụ quản trị - VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; KTTH Huy Anh 200 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2008
Ngày hiệu lực10/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành13/02/2008
        Ngày hiệu lực10/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tỉnh Sơn La