Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 17 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư số 05/2005/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 09/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục KTVB QPPL- BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH(NC);
- Lưu VT,U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2008/QÐ-UBND ngày 17 /01/2008 của UBND tỉnh)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An.

Điều 2. Nguyên tắc bán đấu giá tài sản

Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Điều 3. Tài sản bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá bao gồm: tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản; hàng hóa lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam; tài sản nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Điều 4. Về giấy tờ thay thế

Đối với tài sản sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải có 02 loại giấy tờ sau:

1. Giấy xác nhận không có tranh chấp của UBND cấp xã nơi có tài sản được đưa ra bán đấu giá;

2. Giấy xác nhận tài sản đưa ra bán đấu giá đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Điều 5. Thời hạn

1. Thời hạn để giải quyết công việc theo quy định này là ngày làm việc theo quy định của pháp luật (không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết trong năm).

2. Thời hạn quy định niêm yết là số ngày được tính liên tục kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết trong năm.

Chương 2:

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ, THỜI HẠN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 6. Thủ tục ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản

1. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị ký hợp đồng ủy quyền;

b) Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Quyết định thi hành án, quyết định kê biên tài sản;

d) Biên bản kê biên, giao bảo quản tài sản;

đ) Biên bản định giá tài sản (kèm theo bảng liệt kê danh mục tài sản) hoặc biên bản định giá lại tài sản trong trường hợp định giá lại;

e) Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản (nếu có).

g) Đối với tài sản Toà án tuyên bố tịch thu để bảo đảm thi hành án thì phải có quyết định thi hành án và các loại giấy tờ quy định tại điểm a, b, đ, e khoản 1 điều này.

2. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị ký hợp đồng ủy quyền;

b) Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Biên bản định giá tài sản (kèm theo bảng liệt kê danh mục tài sản) hoặc biên bản định giá lại tài sản trong trường hợp định giá lại;

d) Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản (nếu có).

3. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản đối với tài sản thế chấp, cầm cố (do các tổ chức tín dụng, tổ chức khác ủy quyền), hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị ký hợp đồng ủy quyền;

b) Khế ước, hợp đồng vay tiền, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản;

c) Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản;

d) Quyết định xử lý tài sản hoặc biên bản thỏa thuận việc xử lý tài sản;

đ) Biên bản xác định giá khởi điểm tài sản (kèm theo bảng liệt kê danh mục tài sản);

e) Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản.

4. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản đối với tài sản thanh lý do cơ quan tổ chức ủy quyền, hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị ký hợp đồng ủy quyền;

b) Quyết định thanh lý của người có thẩm quyền;

c) Biên bản định giá tài sản (kèm theo bảng liệt kê danh mục tài sản) hoặc biên bản định giá lại tài sản trong trường hợp định giá lại;

d) Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản.

5. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản đối với tài sản do chủ sở hữu ủy quyền, hồ sơ gồm:

a) Giấy cam kết tự nguyện bán tài sản (thay văn bản đề nghị);

b) Văn bản thỏa thuận việc bán tài sản (nếu tài sản là đồng sở hữu);

c) Văn bản thỏa thuận xác định giá khởi điểm tài sản (kèm theo bảng liệt kê danh mục tài sản);

d) Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản.

Điều 7. Ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản

1. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá hoặc đại diện của người đó.

2. Khi ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản giấy chứng nhận hợp pháp hoặc bằng chứng khác chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các bằng chứng đó.

Đấu giá viên được phân công thực hiện việc bán đấu giá tài sản có trách nhiệm kiểm tra các thông tin do người có tài sản bán đấu giá cung cấp để bảo đảm việc bán đấu giá tài sản là hợp pháp.

3. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thời hạn giải quyết

1. Việc ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Trường hợp hồ sơ ký kết hợp đồng ủy quyền chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bên ủy quyền điều chỉnh, bổ sung và định rõ thời hạn điều chỉnh, bổ sung với bên được ủy quyền.

Điều 9. Từ chối việc ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản

1. Trường hợp bên ủy quyền không thể cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản có quyền ra văn bản từ chối và thông báo rõ lý do từ chối với bên ủy quyền.

2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có quyền ra văn bản từ chối việc ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản trong tường hợp tài sản có giá trị dưới 10.000.000 đồng/vụ (ngoại trừ tài sản bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài sản để thi hành án).

Chương 3:

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Điều 10. Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản, nơi đặt trụ sở của trung tâm, nơi có bất động sản bán đấu giá, chậm nhất là 07 ngày đối với động sản, 30 ngày đối với bất động sản trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản.

Trong trường hợp người có tài sản bán đấu giá có yêu cầu thì thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể rút ngắn theo thỏa thuận của các bên.

2. Đối với tài sản bán đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ 10.000.000 đồng trở lên và bất động sản thì đồng thời với việc niêm yết, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất là 02 lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày trên Báo Long An về việc bán đấu giá tài sản. Thời hạn thông báo công khai được thực hiện theo quy định trong thời gian niêm yết việc bán đấu giá tài sản.

3. Đối với tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất để thi hành án thì ngoài việc niêm yết, thông báo công khai được quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông qua chấp hành viên để thực hiện việc thông báo, niêm yết công khai về tài sản đấu giá tại trụ sở cơ quan thi hành án, UBND cấp xã nơi có đất bị kê biên, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền, lợi ích liên quan đến việc thi hành án.

Biên bản (giấy ký nhận) việc niêm yết và thông báo phải được gởi về người bán đấu giá tài sản để lưu hồ sơ.

Điều 11. Trưng bày, xem tài sản bán đấu giá

1. Đối với tài sản bán đấu giá là bất động sản thì người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Ngày xem tài sản theo sự thỏa thuận giữa bên ủy quyền với bên được ủy quyền và được thông báo công khai trong thông báo bán đấu giá tài sản.

2. Đối với tài sản bán đấu giá là động sản thì người tham gia đấu giá được xem tài sản trước ngày mở cuộc bán đấu giá ít nhất 02 ngày. Ngày xem tài sản theo sự thỏa thuận giữa bên ủy quyền với bên được ủy quyền và được thông báo công khai trong thông báo bán đấu giá tài sản. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản bán đấu giá và thông tin về tài sản đó hoặc bảng kê tài sản bán đấu giá.

Điều 12. Thủ tục, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1. Người đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu của trung tâm);

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

c) Giấy phép kinh doanh (là điều kiện bắt buộc theo luật định đối với loại tài sản đăng ký mua);

d) Nếu đăng ký mua tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thì người đăng ký mua phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là hộ đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

2. Thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản phải đăng ký mua trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đã thông báo. Hạn chót đăng ký đấu giá là 16 giờ 00 phút ngày cuối cùng của thời hạn thông báo.

Điều 13. Tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1. Người đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước do người bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận theo quy định, nhưng tối đa không quá 5% của giá khởi điểm.

2. Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá tài sản mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về đơn vị bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 14. Phí tham gia đấu giá

1. Người đã đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trường hợp không tổ chức được cuộc bán đấu giá tài sản hoặc kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy theo quy định của pháp luật thì Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phải hoàn trả phí tham gia đấu giá lại cho người nộp phí.

Điều 15. Tổ chức và tiến hành cuộc bán đấu giá

1. Đấu giá viên là người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản, trước khi tiến hành cuộc bán đấu giá phải thực hiện:

a) Giới thiệu lý do bán đấu giá tài sản;

b) Giới thiệu người điều hành và người giúp việc;

c) Thông báo những quy định về cuộc bán đấu giá tài sản;

d) Công bố danh sách người đăng ký tham gia đấu giá và điểm danh;

đ) Giới thiệu từng loại tài sản bán đấu giá và nhắc lại giá khởi điểm;

e) Quy định mức chênh lệch của mỗi lần trả giá;

g) Trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá tài sản.

2. Tiến hành cuộc bán đấu giá:

a) Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói;

b) Người tham gia đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời nói. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, người điều hành cuộc bán đấu giá nhắc lại ba lần một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau 30 giây. Nếu sau ba lần nhắc lại giá đã trả cao nhất mà không có người trả giá cao hơn, người điều hành cuộc bán đấu giá tuyên bố người mua được tài sản bán đấu giá.

Điều 16. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá do người bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá thỏa thuận trong văn bản bán đấu giá tài sản.

Điều 17. Các thủ tục sau đấu giá

1. Thanh lý hợp đồng ủy quyền, hoàn trả hợp đồng ủy quyền:

a) Thanh lý hợp đồng ủy quyền (chấm dứt hợp đồng ủy quyền):

Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản bán đấu giá nộp đủ tiền ghi trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản sẽ mời bên ủy quyền đến thanh toán tiền và thanh lý hợp đồng ủy quyền.

b) Hoàn trả hợp đồng ủy quyền:

Trường hợp không có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản, thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho bên ủy quyền để chấm dứt việc thực hiện hợp đồng ủy quyền, hoàn trả lại tài sản được giao bảo quản hoặc quản lý và tiến hành thanh lý hợp đồng.

2. Giao tài sản đấu giá thành:

a) Sau khi người mua tài sản bán đấu giá nộp đủ số tiền ghi trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có văn bản thông báo kết quả cho bên ủy quyền và đề nghị bên ủy quyền giao tài sản kèm theo các giấy tờ có liên quan cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Thời hạn, địa điểm giao tài sản đã bán đấu giá do đấu giá viên và người mua được tài sản bán đấu giá thỏa thuận trong văn bản bán đấu giá tài sản.

b) Việc giao tài sản bán đấu giá là tài sản thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện theo pháp luật về thi hành án dân sự.

c) Trong trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề ít nhất bằng giá khởi điểm và người trả giá liền kề đồng ý mua. Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

3. Đăng ký quyền sở hữu:

Người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện các thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Chương 4:

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 18. Khiếu nại, tố cáo

1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật về bán đấu giá tài sản và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản và quy định này.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện và chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản niêm yết công khai bản quy định này tại trụ sở cơ quan để tổ chức, công dân biết, thực hiện.

2. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp theo dõi việc thực hiện quy định này và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Tư pháp kịp thời kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/01/2008
Ngày hiệu lực 27/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành 17/01/2008
Ngày hiệu lực 27/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An

  • 17/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực