Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận do UBND quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết BVMT


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/QĐ-UBND-TNMT

Quận 12, ngày 11 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY TRÌNH “MỘT CỬA, MỘT DẤU” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 82/TTr-TNMT ngày 26 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận.

Điều 2. Bãi bỏ áp dụng các quy định tại Điều 12, Điều 13 thuộc Chương II của Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY TRÌNH “MỘT CỬA, MỘT DẤU” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tiếp nhận - thụ lý - giao trả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (gọi tắt là Bộ phận TN&TKQ).

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, nhận và giao trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng nguyên tắc “một lần”; trường hợp hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh, trong thời gian 03 ngày, cơ quan chuyên môn có hướng dẫn đầy đủ một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Trường hợp tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ mà bản sao các giấy tờ liên quan chưa được chứng thực, cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm đối chiếu bản chính và ký xác nhận đã đối chiếu.

Điều 4. Đối tượng áp dụng

- Cơ sở chưa hoạt động (dự án mới) và không thuộc danh mục lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Phụ lục I, II Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ): phải thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường trước khi triển khai hoạt động.

- Cơ sở đang hoạt động và có nhu cầu xác nhận đăng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Chương 2:

THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT, PHÍ - LỆ PHÍ

Điều 5. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

1. Đối tượng: Các cơ sở chưa đi vào hoạt động (dự án) và không thuộc danh mục lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Phụ lục I, II Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (01 bản theo mẫu của Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - gọi tắt là Thông tư 08);

- Bản cam kết bảo vệ môi trường (03 bản theo mẫu Thông tư 08);

- Bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo giải trình đầu tư của dự án) (01 bản).

3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

4. Lệ phí: không thu phí (hiện chưa có hướng dẫn, thực hiện thu khi được cấp thẩm quyền hướng dẫn).

Điều 6. Xác nhận đăng ký bản cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (khi có nhu cầu xác nhận về môi trường)

1. Đối tượng: Các cơ sở đang hoạt động và có nhu cầu xác nhận về môi trường.

2. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (01 bản theo mẫu tương tự Phụ lục 24 của Thông tư 08);

- Báo cáo giám sát hiện trạng môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất của đơn vị và cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, các biện pháp xử lý, khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm (báo cáo có thời hạn 6 tháng) (02 bản theo mẫu tương tự Phụ lục 23 của Thông tư 08);

- Kết quả quan trắc chất lượng môi trường (đo đạc các thông số môi trường) trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện (kết quả đo môi trường có giá trị trong 6 tháng).

3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

4. Lệ phí: không thu phí (hiện chưa có hướng dẫn, thực hiện thu phí khi có hướng dẫn của cấp thẩm quyền).

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nội dung của Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận và Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân quận xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND-TNMT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2008/QĐ-UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/03/2008
Ngày hiệu lực 18/03/2008
Ngày công báo 01/04/2008
Số công báo Số 30
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND-TNMT

Lược đồ Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết BVMT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết BVMT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2008/QĐ-UBND-TNMT
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Ngọc Hổ
Ngày ban hành 11/03/2008
Ngày hiệu lực 18/03/2008
Ngày công báo 01/04/2008
Số công báo Số 30
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết BVMT

Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết BVMT

 • 11/03/2008

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/2008

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/03/2008

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực