Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về chính sách thu hút bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2015

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND thu hút bác sỹ về làm việc tại cơ sở y tế công lập Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 438/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2014/QĐ-UBND thu hút bác sỹ về làm việc tại cơ sở y tế công lập Quảng Nam


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SỸ, BÁC SỸ CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 1 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tờ trình số 37/TTr-TTCLC ngày 24/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách thu hút bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các Quyết định: Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam; khoản 1, Điều 5, Mục 1, Chương III Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SỸ, BÁC SỸ CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2015
(Kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 0 /3/2014 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Văn bản này quy định về chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học (bác sỹ chuyên khoa I, thạc sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa II, tiến sỹ) về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.

2. Cơ sở y tế công lập trong quy định này là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện thành phố Hội An và bệnh viện thuộc trung tâm y tế huyện, thành phố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học có bằng tốt nghiệp chính quy tập trung của các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y - Dược Huế, tuổi đời không quá 40 tuổi (đối với bác sỹ chuyên khoa I, thạc sỹ, bác sỹ nội trú) và không quá 45 tuổi (đối với bác sỹ chuyên khoa II, tiến sỹ. Những trường hợp đặc biệt: chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm… tuổi đời có thể trên 45 tuổi), có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (không bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên), vừa tốt nghiệp, hoặc đã hợp đồng làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam trong năm 2013, hoặc đang công tác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có nguyện vọng và cam kết về làm việc lâu dài tại tỉnh Quảng Nam.

2. Quy định này không áp dụng đối với: Bác sỹ trước đây đã làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam, sau đó chuyển công tác đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chuyển ra ngoài tỉnh hoặc các bệnh viện tư nhân, nay có nguyện vọng trở về; bác sỹ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xin chuyển về các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh; bác sỹ được hỗ trợ đào tạo theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh; bác sỹ đào tạo hệ chuyên tu, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định cụ thể việc được hưởng chính sách thu hút theo Quy định này đối với những trường hợp bác sỹ tốt nghiệp chuyên ngành y tế dự phòng, có nguyện vọng và cam kết làm việc lâu dài tại các Trung tâm thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh.

Chương II

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

Điều 3. Quyền lợi

1. Bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam được tuyển dụng vào viên chức Nhà nước không qua thi tuyển và được hưởng chính sách thu hút với mức hỗ trợ một lần như sau:

a) Đối với bác sỹ:

- Tốt nghiệp loại giỏi: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng);

- Tốt nghiệp loại khá: 230.000.000 đồng (hai trăm ba mươi triệu đồng);

- Tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng);

b) Đối với bác sỹ có trình độ sau đại học:

- Tiến sỹ: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng);

- Bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa II: 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng);

- Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

2. Trường hợp bác sỹ về làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, được tăng thêm 0,1 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, được tăng thêm 0,2 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, được tăng thêm 0,4 lần (so với mức trên).

3. Hỗ trợ tiền khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng đất để làm nhà ở tại địa phương nơi công tác (một lần/người) với mức: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao quyền sử dụng đất ở theo quy định (trường hợp hai vợ chồng đều thuộc diện thu hút, thì cả hai đều được hỗ trợ theo mức trên).

4. Được bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.

5. Sau 2 năm công tác, nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện đi đào tạo ở trình độ cao hơn thì được xem xét cử đi học và được hưởng các chế độ hỗ trợ đi học theo quy định hiện hành của tỉnh.

Điều 4. Hồ sơ, thủ tục tuyển dụng

a) Đơn xin tự nguyện công tác theo đối tượng thu hút.

b) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).

c) Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học (có chứng thực).

d) Bản sao Bản điểm học tập đại học và sau đại học (có chứng thực).

e) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 6 tháng).

f) Cam kết phục vụ công tác lâu dài tại Quảng Nam.

g) Đối với bác sỹ đang công tác tại các địa phương trong cả nước có nguyện vọng và cam kết về làm việc lâu dài tại tỉnh Quảng Nam thay Sơ yếu lý lịch bằng hồ sơ cán bộ, viên chức (có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác).

Điều 5. Nghĩa vụ và trách nhiệm

Bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm:

1. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự phân công, bố trí công tác của cấp có thẩm quyền và các quy định của cơ quan nơi công tác.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Cam kết làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam với thời gian cụ thể như sau: bác sỹ: 12 năm; bác sỹ chuyên khoa I, thạc sỹ: 16 năm; bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa II, tiến sỹ: 18 năm.

Điều 6. Xử lý vi phạm hợp đồng

1. Đối tượng tham gia chính sách thu hút phải bồi thường gấp 2 (hai) lần kinh phí đã hỗ trợ nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Không chấp hành sự phân công công tác;

b) Bị kỷ luật buộc thôi việc;

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi thường kinh phí, đối tượng phải nộp đầy đủ kinh phí bồi thường theo quy định. Quá thời hạn trên, nếu không chấp hành việc bồi thường, thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp đối tượng tham gia chính sách thu hút không phục vụ đủ thời gian làm việc theo cam kết, mức bồi thường được tính như sau:

X = (2 x M/T1) x (T1 – T2)

Trong đó: X: Mức đền bù

M: Tổng kinh phí đã cấp cho người tham gia Đề án T1: Thời gian cam kết phục vụ (tính bằng tháng) T2: Thời gian đã phục vụ (tính bằng tháng)

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Rà soát nhu cầu bác sỹ của các bệnh viện trong tỉnh ở từng chuyên ngành cụ thể; hàng năm căn cứ nhu cầu và chỉ tiêu biên chế được giao, xây dựng kế hoạch thu hút bác sỹ về làm việc và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách thu hút trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng của bác sỹ, hướng dẫn bác sỹ ký hợp đồng cam kết làm việc lâu dài tại Quảng Nam.

c) Chủ trì xét tuyển, tổng hợp hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; công bố công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển chọn và kết quả xét tuyển bác sỹ thuộc đối tượng thu hút trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Lập thủ tục thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho bác sỹ theo quy định này.

e) Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu hút bác sỹ đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.

f) Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trực tiếp ký hợp đồng với bác sỹ thuộc đối tượng thu hút và tạo môi trường thuận lợi để các bác sỹ làm việc, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài với đơn vị.

g) Định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tuyển dụng, bố trí công tác đối với bác sỹ thuộc đối tượng thu hút phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Điều 9. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh có trách nhiệm liên hệ với các trường đại học, tiếp cận với các sinh viên để thông báo chính sách thu hút bác sỹ của tỉnh.

Hỗ trợ, hướng dẫn bác sỹ vừa tốt nghiệp có nguyện vọng về công tác tại Quảng Nam lập hồ sơ đăng ký tham gia và hưởng các chính sách thu hút.

Phối hợp với các cơ sở y tế trong việc tiếp nhận, quản lý, theo dõi quá trình công tác, phấn đấu của bác sỹ thuộc diện thu hút để đề xuất cử đi đào tạo ở trình độ cao hơn.

Điều 10. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch hàng năm để Sở Y tế thực hiện chính sách thu hút bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2015. Hướng dẫn Sở Y tế quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm ưu tiên giao đất (trong khu quy hoạch) hoặc tạo thuận lợi trong việc lập hồ sơ, thủ tục nhận chuyển nhượng đất để làm nhà ở đối với bác sỹ thuộc đối tượng thu hút về làm việc tại các cơ sở y tế công lập đóng trên địa bàn, tạo điều kiện để bác sỹ ổn định cuộc sống, công tác lâu dài tại địa phương.

Điều 12. Giám đốc các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện thành phố Hội An, các bệnh viện thuộc trung tâm y tế huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn bác sỹ đăng ký tham gia chính sách thu hút nộp hồ sơ tại Sở Y tế.

b) Trực tiếp ký hợp đồng cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị với bác sỹ thuộc đối tượng thu hút theo kết quả xét tuyển của Sở Y tế và tạo môi trường thuận lợi để các bác sỹ làm việc, phát huy năng lực, yên tâm công tác.

c) Theo dõi quá trình công tác, phấn đấu của các bác sỹ để đề xuất cử đi đào tạo ở trình độ cao hơn.

d) Thực hiện các thủ tục thu hồi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nộp ngân sách tỉnh; tiến hành khởi kiện dân sự các trường hợp không thực hiện bồi thường kinh phí theo quy định.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các bác sỹ đã đăng ký tham gia chính sách thu hút theo Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam, đủ điều kiện quy định, đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ thì tiếp tục được hưởng chính sách thu hút theo quy định này./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND thu hút bác sỹ về làm việc tại cơ sở y tế công lập Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 04/2014/QĐ-UBND thu hút bác sỹ về làm việc tại cơ sở y tế công lập Quảng Nam
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
      Người kýLê Phước Thanh
      Ngày ban hành04/03/2014
      Ngày hiệu lực14/03/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 04/2014/QĐ-UBND thu hút bác sỹ về làm việc tại cơ sở y tế công lập Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2014/QĐ-UBND thu hút bác sỹ về làm việc tại cơ sở y tế công lập Quảng Nam