Quyết định 04/2016/QĐ-UBND

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết định 63/2012/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ TẠI ĐIỀU 49 QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2012/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đt đai;

Căn c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính ph quy đnh v bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s: 60/TTr-STNMT ngày 14 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 của Quy định về bồi thường, htrợ và tái đnh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND thành phố, như sau:

Điều 49. Hỗ trợ tiền thuê nhà

1. Trường hợp hộ chính thuộc diện giải tỏa đi hẳn đã bàn giao mặt bằng không ở nhà tạm hoặc thuê nhà chung cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.800.000 (Một triệu, tám trăm ngàn) đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ tin thuê nhà tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi được b trí tái định cư thực tế theo thông báo của đơn vị giao nhà, đất (đất tái định cư, nhà chung cư, nhà liên kế). Trường hợp số ngày hỗ trợ tin thuê nhà không chn tháng, nếu ≤ 15 ngày thì tính tròn ½ tháng, nếu > 15 ngày thì tính tròn 01 tháng. Trưng hợp họ được bố trí nhiều lô đt tái định cư thì chỉ giải quyết hỗ trợ tin thuê nhà đi với lô đất nhận thực tế đầu tiên.

Khi hộ nhận đất tái định cư thực tế được hỗ trợ tiếp 06 tháng tiền thuê nhà trong thi gian xây dựng nhà ở kể từ thời điểm nhận đt thực tế.

2. Hộ chính có t10 (mười) nhân khẩu thường trú trở lên được hỗ trợ tiền thuê nhà bằng 1,5 (một phẩy năm) lần so với mức quy định này.

3. Hộ phụ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1.500.000 (Một triệu, năm trăm ngàn) đng/tháng. Thi gian được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điu này.

4. Trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trước ngày 01/01/2016 nhưng đến ngày 01/01/2016 chưa hết thời gian hỗ trợ thì khoảng thời gian kể từ ngày 01/01/2016 trở vsau được áp dụng mc htrợ quy định này. Giao Hội đng bi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án trình UBND thành phố phê duyệt lại mức hỗ trợ đối với các trường hợp này.

5. Đối với các dự án đặc thù UBND thành phố có chủ trương giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà thì áp dụng mức hỗ trợ theo văn bản cá biệt của UBND thành phố.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể t ngày ký và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 trở đi (kể cả các dự án đang thực hiện dở dang).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành ph; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Phát trin quỹ đt thành ph, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/cáo);
- Các Bộ: TNMT, XD, NN&PTNT (B/cáo);
- TTTU, TTHĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT, UV UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- CVP, các PCVP UBN
D thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, MTTQ, Đoàn th
TP;
- Sở Tư pháp;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà N
ng, Đài PTTH Đà Nng;
- Lưu: VT, STNMT, KTTH, QLĐTh, QLĐBGT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành15/01/2016
       Ngày hiệu lực25/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà Đà Nẵng

           • 15/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực