Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban nhân dân quận 6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 708/TP ngày 03 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 07 (bảy) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (kèm theo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/8/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP
.HCM;
- TTQU - TT.UBND Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Văn phòng UBND Q6;
- Phòng, Ban, Ngành Q6;
- Ủy ban nhân dân 14 phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

1

Quyết định

1827/2007/QĐ-UBND Ngày 27/7/2007

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 6”.

2

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND Ngày 02/12/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6

3

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 02/8/2010

Về ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân quận 6

4

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 18/5/2011

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thtục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn quận 6

5

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 18/10/2011

Về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn quận 6

6

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND Ngày 31/5/2012

Về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

7

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND Ngày 22/8/2012

Về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2017
Ngày hiệu lực04/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban nhân dân quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban nhân dân quận 6 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban nhân dân quận 6 Hồ Chí Minh

          • 28/07/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/08/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực