Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 19/TTr-SNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2017 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định khung giá đối với dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá đã có thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính VNĐ

STT

DANH MỤC

MỨC THU

Đơn vị tính

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1

Đối với tàu, thuyền đánh cá cập cảng

 

 

Đồng/01 lần vào ra cảng (01 lần vào, ra không quá 24 giờ)

a

Có công suất dưới 20 CV

7.000

8.000

 

b

Có công suất từ 20 CV đến 50 CV

13.000

15.000

 

c

Có công suất trên 50 CV đến 90 CV

26.000

30.000

 

d

Có công suất trên 90 CV đến 200 CV

42.000

50.000

 

e

Có công suất trên 200 CV

68.000

80.000

 

2

Đối với tàu, thuyền vận tải cập cảng

 

 

Đồng/01 lần vào ra cảng (01 lần vào, ra không quá 24 giờ)

a

Có trọng tải dưới 5 tấn

13.000

15.000

 

b

Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn

26.000

30.000

 

c

Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn

68.000

80.000

 

d

Có trọng tải trên 100 tấn

110.000

130.000

 

3

Đối với phương tiện đường bộ vào, ra cảng

 

 

Đồng/01 lần vào ra cảng (01 lần vào, ra không quá 24 giờ)

a

Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng

1.500

2.000

 

b

Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn

7.000

10.000

 

c

Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2.5 tấn

10.000

15.000

 

d

Phương tiện có trọng tải trên 2.5 đến 5 tấn

15.000

25.000

 

e

Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn

20.000

30.000

 

f

Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn

25.000

40.000

 

4

Đối với hàng hóa qua cảng

 

 

 

a

Hàng thủy sản, động vật tươi sống

17.000

20.000

Đồng/tấn

b

Các loại hàng hóa khác

7.000

8.000

Đồng/tấn

c

Hàng hóa khác là container

60.000

70.000

Đồng/container

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thu tiền giá dịch vụ sử dụng cảng cá quyết định giá cụ thể trong phạm vi khung giá của Quyết định này và niêm yết giá thu cụ thể tại nơi tổ chức thu.

2. Giao cho Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có các hoạt động liên quan đến dịch vụ sử dụng cảng cá hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 05/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá Kiên Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 05/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá Kiên Giang

  • 23/01/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/02/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực