Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2014/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2014/QĐ-UBND NGÀY 29/8/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 62/TTr-STP ngày 15/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 quy định về phối hợp thực hiện công bố, công khai, rà soát thủ tục hành chính và Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 quy định về phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng sở, ngành tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT,H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực05/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành19/01/2018
       Ngày hiệu lực05/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực