Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2014/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 21/SYT-KHTC ngày 05/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đơn giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lý do bãi bỏ: Không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành do việc giá dịch khám chữa bệnh được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế và Tài chính ban hành “Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc” và Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2018 .

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (b/c);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (để KT);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT.VX UBND tỉnh
- VP HĐND tỉnh; Sở Tư pháp;
- Các PVP UBND tỉnh;
- CV: VX (Hương); TH;
- Lưu: VT,UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực21/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Minh Thông
       Ngày ban hành11/01/2018
       Ngày hiệu lực21/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An

          • 11/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực