Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính ph về việc ban hành bng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ v việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được ci tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ tởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật nhà ;

Theo đề nghị của Giám đốc s Xây dựng tại Tờ trình số 69/TTr-SXD ngày 24 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá cho thuê nhà ở tương ứng với tlệ tăng của tiền lương (trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương cơ bản).

2. Sở Tài chính chtrì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn thu và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

3. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (đơn vị qun lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước) tổ chức ký kết hợp đồng theo giá cho thuê nhà ở đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- T
T Tỉnh y, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Kon Tu
m, Đài PT-TH tnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT t
nh;
- Chi cục Văn thư - Lưu
tr tnh;
- Lưu: VT, HTKT4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

 

BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 ca Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Địa ch căn nhà

Cấp nhà

Giá thuê nhà
(Đồng/m2/tháng)

Ghi chú

I

Bng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng trước ngày 05/7/1994 chưa được cải tạo, xây dựng lại

Đường Lê Hồng Phong

01

36A

IV

10.364

 

02

36B + C

IV

10.364

 

03

36D

IV

10.364

 

04

36E

IV

10.364

 

05

44/12

IV

9.377

 

06

44/14

IV

9.377

 

07

44/22

IV

9.377

 

Đường Nguyn Thượng Hiền

08

162/9

IV

9.377

 

Đường Ngô Quyền

09

120C

IV

9.377

 

10

120D

IV

9.377

 

11

120G

IV

9.377

 

12

120H

IV

9.377

 

13

120F

IV

9.377

 

Đường Lê Quý Đôn

14

90 (Căn 1)

IV

10.364

 

15

90 (Căn 2)

IV

10.364

 

Đường Ka Pa Kơ Lơng

16

51C

IV

8.390

 

Đường Trần Phú

17

76

IV

10.364

 

Đưng Trần Bình Trọng

18

01

IV

10.364

 

Đưng Đào Duy Từ

19

92

IV

10.364

 

Khu tập thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hẻm 100 Đào Duy Từ

 

Dãy 1

 

 

 

20

Căn 1

IV

8.390

 

21

Căn 2

IV

8.390

 

22

Căn 3

IV

8.390

 

23

Căn 4

IV

8.390

 

24

Căn 5

IV

8.390

 

25

Căn 6

IV

8.390

 

 

Dãy 2

 

 

 

26

Căn 7

IV

8.390

 

27

Căn 8

IV

8.390

 

 

Dãy 3

 

 

 

28

Căn 9

IV

8.390

 

29

Căn 10

IV

8.390

 

30

Căn 11

IV

8.390

 

31

Căn 12

IV

8.390

 

32

Căn 13

IV

8.390

 

33

Căn 14

IV

8.390

 

34

Căn 15

IV

8.390

 

 

Dãy 4

 

 

 

35

Căn 16

IV

8.390

 

36

Căn 17

IV

8.390

 

37

Căn 18

IV

8.390

 

38

Căn 19

IV

8.390

 

39

Căn 20

IV

8.390

 

40

Căn 21

IV

8.390

 

Khu tập th S Giao thông vận ti, hm 135 đường Bà Triu

41

Căn 1

IV

8.390

 

42

Căn 2

IV

8.390

 

43

Căn 3

IV

8.390

 

44

Căn 4

IV

8.390

 

45

Căn 5

IV

8.390

 

Khu tập thể Điện lực, đưng Ka Pa Kơ Lơng

 

Dãy 1

 

 

 

46

Căn 1

IV

10.364

 

47

Căn 2

IV

10.364

 

48

Căn 3

IV

10.364

 

49

Căn 4

IV

10.364

 

50

Căn 5

IV

10.364

 

51

Căn 6

IV

10.364

 

52

Căn 7

IV

10.364

 

53

Căn 8

IV

10.364

 

 

Dãy 2

 

 

 

54

Căn 9

IV

10.364

 

55

Căn 10

IV

10.364

 

56

Căn 11

IV

10.364

 

57

Căn 12

IV

10.364

 

II

Bảng giá cho thuê nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng trước ngày 05/7/1994 đã đưc Nhà nước cải tạo, xây dựng lại; nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng từ ngày 5/7/1994 đến trưc ngày 19/1/2007

Khu chung cư Lê Đình Chinh

01

Phòng 3A

IV

10.061

 

02

Phòng 3B

IV

10.061

 

 

Dãy nhà A1

 

 

 

03

Phòng 1

IV

10.061

 

04

Phòng 2

IV

10.061

 

05

Phòng 3

IV

10.061

 

06

Phòng 4

IV

10.061

 

07

Phòng 5

IV

10.061

 

08

Phòng 6

IV

10.061

 

09

Phòng 7

IV

10.061

 

10

Phòng 8

IV

10.061

 

11

Phòng 9

IV

10.061

 

 

Dãy nhà A2

 

 

 

12

Phòng 1

IV

10.061

 

13

Phòng 2

IV

10.061

 

14

Phòng 3

IV

10.061

 

15

Phòng 4

IV

10.061

 

16

Phòng 5

IV

10.061

 

17

Phòng 6

IV

10.061

 

18

Phòng 7

IV

10.061

 

19

Phòng 8

IV

10.061

 

20

Phòng 9

IV

10.061

 

21

Phòng 10

IV

10.061

 

22

Phòng 11

IV

10.061

 

23

Phòng 12

IV

10.061

 

24

Phòng 13

IV

10.061

 

25

Phòng 14

IV

10.061

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành22/01/2018
       Ngày hiệu lực02/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước Kon Tum

           • 22/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực