Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Điều 11 của Quy định kèm theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/QĐ-UBND

Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B ĐIỀU 11 CA QUY ĐNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYT ĐNH S 51/2013/QĐ-UBND NGÀY 22/11/2013 CA UBND THÀNH PH HÀ NI BAN HÀNH QUY ĐNH V THU, S DNG CÁC KHON THU KHÁC TRONG CÁC CƠ S GIÁO DC PHTHÔNG CÔNG LP CA THÀNH PH HÀ NI (TR CÁC CƠ S GIÁO DC CÔNG LP CHT LƯNG CAO)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình liên Sở s 4279/TTrLS: GD&ĐT-TC ngày 04/12/2017 về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Các nội dung khác của Quy định kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/02/2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, LĐTB &XH;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;
- Ban: VHXH, KTNS, PC (HĐND Thành phố);
- Đài PT&TH HN; Báo HNM, KT&ĐT;
- Cổng giao tiếp điện tử, Trung tâm Tin học Công báo Thành phố;
- VPUB: Các Phó Chánh Văn phòng; KGVX, KT, NC, TKBT TH;
- Lưu: VT, KGVXchien

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/2018
Ngày hiệu lực 05/02/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành 23/01/2018
Ngày hiệu lực 05/02/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội

  • 23/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/02/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực