Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2020/QĐ-UBND nhiệm vụ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào Sở Y tế Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỔI TÊN TRUNG TÂM Y TẾ, PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ, CÁC TRẠM Y TẾ THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ MỸ HÀO VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MỸ HÀO TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 828/TTr-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào, cụ thể như sau:

1. Đổi tên Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào thành Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế.

2. Đổi tên Văn phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào thành Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào.

3. Đổi tên các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào thành các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào:

a) Đổi tên Trạm Y tế thị trấn Bần Yên Nhân thành Trạm Y tế phường Bần Yên Nhân;

b) Đổi tên Trạm Y tế xã Bạch Sam thành Trạm Y tế phường Bạch Sam;

c) Đổi tên Trạm Y tế xã Dị Sử thành Trạm Y tế phường Dị Sử;

d) Đổi tên Trạm Y tế xã Minh Đức thành Trạm Y tế phường Minh Đức;

đ) Đổi tên Trạm Y tế xã Nhân Hòa thành Trạm Y tế phường Nhân Hòa;

e) Đổi tên Trạm Y tế xã Phan Đình Phùng thành Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào

1. Vị trí

Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục liên quan ở tuyến tỉnh, Trung ương; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37/2016/TT-BYT); triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thị xã Mỹ Hào theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT- BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2008/TT-BYT); cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Thông tư số 33/2015/TT-BYT) và thực hiện chức năng về công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT) trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên; thực hiện các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm

1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, y tế thôn và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, xí nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, nhân viên y tế trường học và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thị xã Mỹ Hào theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BYT .

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân theo quy định tại Thông tư số

33/2015/TT-BYT và công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên.

15. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

16. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc; cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động, kinh phí và nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh lãnh đạo Trung tâm.

2. Các phòng chức năng thuộc Trung tâm gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính;

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

c) Phòng Điều dưỡng;

d) Phòng Dân số.

3. Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm gồm:

a) Khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng;

b) Khoa Y tế công cộng;

c) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

d) Khoa Hồi sức cấp cứu - Nội - Nhi;

đ) Khoa Ngoại và liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng);

e) Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng;

g) Khoa Dược - Vật tư y tế (bao gồm cả nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn);

h) Khoa Truyền nhiễm.

Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm bố trí tối thiểu từ 05 biên chế trở lên, gồm: Trưởng phòng (Trưởng khoa), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa) và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng, khoa có từ 05 đến 09 biên chế bố trí 01 Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa); phòng, khoa có từ 10 biên chế trở lên bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng (Trưởng khoa), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa) thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng (Trưởng khoa), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng khoa) thuộc Trung tâm do cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm

Trạm Y tế xã, phường là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân và công tác y tế trường học trên địa bàn xã, phường theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT .

5. Số lượng người làm việc của Trung tâm:

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có), cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, xác định số lượng người làm việc của Trung tâm, báo cáo Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động, kinh phí và nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm

a) Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động, kinh phí và nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào có trách nhiệm xây dựng phương án, lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của Trung tâm, bảo đảm phù hợp với kế hoạch và điều kiện thực tế của Trung tâm và theo đúng quy định về mức độ tự chủ, giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, lộ trình thực hiện, báo cáo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm theo quy định; ban hành quyết định phê duyệt Quy chế làm việc của Trung tâm, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn của Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, viên chức và người lao động của Trung tâm; quy định chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới nội quy, quy chế và các quy định nội bộ khác của Trung tâm phù hợp với Quy chế làm việc của Trung tâm và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án tự chủ tài chính và lộ trình thực hiện của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP , Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Thẩm định, thống nhất với Giám đốc Sở Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Phối hợp với Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của Trung tâm; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án giải quyết, sắp xếp, kiện toàn cơ sở vật chất, tài sản, trụ sở làm việc và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm theo hướng tập trung tại 01 cơ sở (trong đó có phương án xử lý, chuyển giao cơ sở vật chất, trụ sở làm việc dôi dư cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2020
Ngày hiệu lực25/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND nhiệm vụ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào Sở Y tế Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2020/QĐ-UBND nhiệm vụ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào Sở Y tế Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành13/01/2020
       Ngày hiệu lực25/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2020/QĐ-UBND nhiệm vụ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào Sở Y tế Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2020/QĐ-UBND nhiệm vụ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào Sở Y tế Hưng Yên

           • 13/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực