Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về phân cấp việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2020/QĐ-UBND phân cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP VIỆC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, phân công Phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (TT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2020
Ngày hiệu lực15/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND phân cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2020/QĐ-UBND phân cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành28/02/2020
        Ngày hiệu lực15/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (01/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 04/2020/QĐ-UBND phân cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2020/QĐ-UBND phân cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Cao Bằng

              • 28/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực