Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ ĐM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH S35/2017/QB-UBND NGÀY 03/7/2017 CỦA UBND TNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 189/SKHĐT-DNĐT ngày 06/02/2020 và Văn bản thẩm định số 15/BC-STP ngày 10/01/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 7; Điều 8 của Quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- TTr. Tỉnh
ủy, TTr. HĐND tnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT - CB - TH t
nh;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2020
Ngày hiệu lực01/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(29/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýTrần Tiến Hưng
       Ngày ban hành13/02/2020
       Ngày hiệu lực01/03/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 tháng trước
       (29/02/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất Hà Tĩnh

           • 13/02/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực