Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt thiết kế dự toán công trình lâm sinh tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÂM SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 475/TTr-SNN ngày 18/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trong các dự án có sử dụng nguồn vốn đầu tư công và các dự án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quy định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh trong các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các tổ chức là chủ đầu tư; các công trình lâm sinh của các dự án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện) phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh trong các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ đầu tư.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về các nội dung công việc được ủy quyền.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này; tổng hợp báo cáo, đánh giá việc thực hiện các quy định tại Quyết định này theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Giao cho Phòng chức năng cấp huyện hoặc cơ quan Kiểm lâm cấp huyện chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp.

b) Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về nội dung được phân cấp.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Đối với các công trình lâm sinh đã được phê duyệt thiết kế, dự toán; các công trình đã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không phải trình phê duyệt lại.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/4/2020 và thay thế Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2020
Ngày hiệu lực04/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(26/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt thiết kế dự toán công trình lâm sinh tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt thiết kế dự toán công trình lâm sinh tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành24/03/2020
        Ngày hiệu lực04/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (26/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt thiết kế dự toán công trình lâm sinh tỉnh Điện Biên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt thiết kế dự toán công trình lâm sinh tỉnh Điện Biên

              • 24/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực