Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH TRONG LĨNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tại Tờ trình số 1799/TTr-BHXH ngày 18/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội:

1. Quyết định số 1724/2004/QĐ.UB ngày 31/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2. Chỉ thị số 38/2002/CT-UB ngày 06/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/01/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMT TQ Việt Nam tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- TT CBTH (để đăng công báo);
- Phòng: KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2021
Ngày hiệu lực28/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(28/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Phước
        Ngày ban hành18/01/2021
        Ngày hiệu lực28/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

              • 18/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực