Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 1, Quyết định 13/2015/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2015/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ TRỞ LÊN VÀ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2014-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bsung một số điu của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đk Nông về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách htrợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 121/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020, cụ thể: “3. Thời gian áp dụng: Theo thời gian thực tế khai giảng của năm học 2014-2015 đến hết năm học 2020-2021”.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND , Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND và Quyết định này.

2. Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 03 năm 2021.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);
- Thường trực HĐND t
nh (B/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm lưu trữ, Sở Nội vụ;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KGVX(Hp).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2021
Ngày hiệu lực02/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýNguyễn Đình Trung
        Ngày ban hành17/02/2021
        Ngày hiệu lực02/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

              • 17/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực