Quyết định 04/QĐ-BCĐ

Quyết định 04/QĐ-BCĐ năm 2014 về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015 do Trưởng Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/QĐ-BCĐ năm 2014 tuyên truyền quảng bá ASEAN 2014 2015


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
BAN CHỈ ĐẠO THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ASEAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/QĐ-BCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ASEAN

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần Ban chỉ đạo về thông tin tuyên truyền ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Trưởng ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thông tin tuyên truyền ASEAN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015.

Điều 2. Kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài chính, Bưu chính; Cục trưởng các Cục: Báo chí, Xuất bản, in và phát hành, Thông tin đối ngoại, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế; các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác thông tin tuyên truyền ASEAN và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại;
- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;
- Các cơ quan báo chí, xuất bản, các đài PTTH Trung ương và địa phương;
- Lưu: Văn thư, HTQT (3b).

TRƯỞNG BAN
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Bắc Son

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 26/04/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 22 của ASEAN được tổ chức tại Brunei vào tháng 4/2013, các nhà lãnh đạo thừa nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy nâng cao nhận thức trong ASEAN để kết nối một cộng đồng ASEAN không biên giới; thu hẹp khoảng cách văn hóa cùng những lợi ích khác của hội nhập khu vực. Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN đều mong muốn và nhất trí cần phải sớm hoàn thiện một Kế hoạch truyền thông tổng thể ở cấp quốc gia về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; Quyết định số 1603/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN và Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Trưởng ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN; căn cứ nhiệm vụ được phân công, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015 với các mục tiêu như sau:

- Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện xây dựng bản sắc ASEAN, nâng cao nhận thức về ASEAN và tinh thần cộng đồng ASEAN trong Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ASEAN tới người dân hướng tới hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 ở quy mô quốc gia, trên mọi phương tiện truyền thông với tính thống nhất cao, có trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

- Năm 2015 cũng là năm kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Do đó, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục tập trung đề cao vai trò tích cực và vị thế của Việt Nam trong công tác hội nhập nhanh chóng với những đóng góp quan trọng được ghi nhận cho sự phát triển và thành công của ASEAN.

Việc xây dựng Kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015 có ý nghĩa vô cùng quan trọng hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2015. Lần đầu tiên, một kế hoạch tổng thể cấp quốc gia để tuyên truyền đồng bộ, nhịp nhàng, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm chi phí và có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, tổ chức được phê duyệt theo định hướng tuyên truyền của lãnh đạo Nhà nước. Kế hoạch này cũng là một lộ trình quan trọng hướng tới các hoạt động tuyên truyền về ASEAN sau khi hình thành Cộng đồng ASEAN (sau năm 2015).

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch.

- Nội dung phải có tính thuyết phục, có tính giáo dục cao, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

- Thực hiện thường xuyên, bám sát thực tiễn.

- Các cơ quan chủ trì chủ động cung cấp thông tin hàng tháng cho các cơ quan báo chí và cung cấp đầu mối liên hệ cho phóng viên báo chí trước, trong và sau thời điểm diễn ra các sự kiện.

2. Thời gian thực hiện tuyên truyền

Thời gian thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN từ năm 2014 đến hết năm 2015. Sau năm 2015, trên cơ sở kết quả hình thành Cộng đồng ASEAN, sẽ cập nhật, bổ sung các nội dung, yêu cầu mới trên cơ sở nội dung Kế hoạch này.

3. Đối tượng tuyên truyền

- Trong nước:

+ Các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước; các nhà nghiên cứu, học giả; sinh viên, học sinh...;

+ Cộng đồng doanh nghiệp;

+ Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN.

- Ngoài nước:

+ Người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

+ Người nước ngoài, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

4. Mức độ tuyên truyền

- Các hoạt động tuyên truyền sẽ được trải đều trong suốt năm 2014 - 2015 để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN nói chung theo định hướng tuyên truyền chung của 3 Trụ cột ASEAN.

- Chủ trương tuyên truyền ở mức độ cao về các hoạt động trong năm hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, đặc biệt là trước và sau thời điểm hình thành Cộng đồng (31/12/2015).

III. NỘI DUNG TUYỀN TRUYỀN

Một số nội dung lớn của Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN hướng tới như sau:

1. Nâng cao nhận thức của công chúng về nội hàm, mục đích, các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của Cộng đồng, trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các nước thành viên ASEAN tiến gần đến mốc hình thành Cộng đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

2. Tạo điều kiện để các tầng lớp người dân trong xã hội hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và sau đó.

3. Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng trong khu vực.

4. Nâng cao nhận thức của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong cả nước về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

5. Danh mục các hoạt động chi tiết tuyên truyền, quảng bá ASEAN:

5.1. Danh mục các hoạt động chi tiết tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2014 (chi tiết kèm theo Phụ lục I).

5.2. Danh mục các hoạt động chi tiết tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2014 (chi tiết kèm theo Phụ lục II).

5.3. Danh mục các hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN năm 2014 và 2015 (chi tiết kèm theo Phụ lục III).

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng ở trong nước và nước ngoài, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền khác của Việt Nam trong năm 2014, 2015. Các phương thức thông tin tuyên truyền theo những nội dung chủ yếu như sau:

1. Ba Bộ chủ trì ba Trụ cột Cộng đồng: Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội đưa ra định hướng tuyên truyền, các sự kiện lớn sẽ diễn ra cho các cơ quan báo chí theo từng tháng.

2. Các cơ quan báo chí đưa tin các hoạt động của Hội nghị, đăng trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành của Việt Nam.

3. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và các Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chuyên mục, chương trình, dành thời lượng phù hợp để tổ chức phát sóng tuyên truyền, quảng bá về ASEAN

4. Các báo, tạp chí in xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục các chuyên đề tuyên truyền về ASEAN.

5. Các báo điện tử (Internet): Xây dựng các trang phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về ASEAN năm 2014, 2015.

Căn cứ đặc thù và thế mạnh của từng loại hình báo chí, các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp, bảo đảm chuyển tải kịp thời những thông tin về ASEAN, đồng thời, qua tuyên truyền, phản ánh kịp thời đường lối đối ngoại và các chính sách kinh tế của Việt Nam. Các cơ quan báo chí mở chuyên mục riêng, tăng thời lượng và số lượng tin, bài vào các dịp diễn ra các sự kiện lớn; xuất bản phụ san, chuyên san, đặc san trên một số báo.

6. Các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, thành phố, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá về ASEAN và việc Việt Nam hội nhập ASEAN.

7. Các kênh truyền hình đối ngoại, các đài phát thanh truyền hình, các báo, tạp chí in và các báo điện tử của Trung ương và các địa phương chủ động lồng ghép các nội dung tin, bài, phim ảnh về ASEAN trong các chương trình phát sóng của mình; Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có bài viết và trả lời phỏng vấn trên báo chí sở tại, phổ biến ấn phẩm tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thông tin, quảng bá khác, mở chuyên mục ASEAN trên website của các cơ quan đại diện....

8. Các bộ ngành đầu mối căn cứ vào nhu cầu tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề tuyên truyền cho các đối tượng khác nhau.

9. Tổ chức trao đổi đoàn, trao đổi và sản xuất phim phóng sự về đất nước, con người ASEAN cũng như 3 Trụ cột ASEAN.

10. Tổ chức đưa tin và dữ liệu lên website chung của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN.

11. Tổ chức các chương trình, trò chơi, cuộc thi để lôi cuốn người dân tìm hiểu về ASEAN.

12. Tổ chức các cuộc triển lãm, giao lưu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, tuần phim,... về ASEAN.

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan và nội dung tuyên truyền, phân công thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015 như sau:

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Đánh giá kết quả, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí và thông tin báo cáo hàng tuần.

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo sự kiện và định kỳ.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền về ASEAN.

- Chủ trì điều phối triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015 và sau 2015.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015.

- Định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong nước và phối hợp cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan báo chí về các sự kiện lớn.

- Tổ chức lực lượng và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, phóng viên chuyên trách của các cơ quan báo chí và các cán bộ trong các cơ quan Nhà nước.

- Chủ trì xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử tuyên truyền về ASEAN và quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam.

- Điều phối công tác trao đổi các đoàn phóng viên vào Việt Nam và đoàn phóng viên Việt Nam ra các nước ASEAN.

- Xây dựng và phát hành sổ tay và các đầu sách tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

- Tổ chức tuần phim phóng sự ASEAN vào tháng 12/2015, Triển lãm tem VIETSTAMPEX 2015 và tổ chức cuộc thi sáng tác tem đặc biệt chào mừng Cộng đồng ASEAN 2015.

3. Bộ Ngoại giao

- Chủ trì điều phối triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015 và sau 2015 trong trụ cột phụ trách.

- Chủ động cung cấp thông tin và đầu mối liên hệ cho các phóng viên về các sự kiện sẽ diễn ra trong Trụ cột phụ trách hàng tháng và cung cấp thông tin thường xuyên cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền, sản xuất chương trình.

- Phối hợp vận hành cổng thông tin điện tử tuyên truyền về ASEAN và quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề theo các đối tượng khác nhau về các nội dung của trụ cột phụ trách.

- Xây dựng và phát hành các bộ tài liệu, ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi tuyên truyền về các lĩnh vực trong trụ cột phụ trách.

- Chủ trì xây dựng khung tuyên truyền cho kỷ niệm Tuần ASEAN hàng năm và kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

- Chủ trì chuẩn bị các bài phát biểu, thông điệp của Thủ tướng trên truyền hình vào thời điểm hình thành Cộng đồng ASEAN.

4. Bộ Công thương

- Chủ trì điều phối triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015 và sau 2015 trong Trụ cột Kinh tế.

- Chủ động cung cấp thông tin và đầu mối liên hệ cho các phóng viên về các sự kiện sẽ diễn ra trong Trụ cột Kinh tế hàng tháng và cung cấp thông tin thường xuyên cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền, sản xuất chương trình.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề theo các đối tượng khác nhau về các nội dung của trụ cột phụ trách.

- Xây dựng và phát hành các bộ tài liệu, ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi tuyên truyền về các lĩnh vực trong trụ cột phụ trách.

- Phối hợp vận hành Cổng thông tin điện tử tuyên truyền về ASEAN và quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì điều phối triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015 và sau 2015 trong trụ cột phụ trách.

- Chủ động cung cấp thông tin và đầu mối liên hệ cho các phóng viên về các sự kiện sẽ diễn ra trong Trụ cột phụ trách hàng tháng và cung cấp thông tin thường xuyên cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền, sản xuất chương trình.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề theo các đối tượng khác nhau về các nội dung của trụ cột phụ trách.

- Xây dựng và phát hành các bộ tài liệu, ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi tuyên truyền về các lĩnh vực trong trụ cột phụ trách.

- Phối hợp vận hành Cổng thông tin điện tử tuyên truyền về ASEAN và quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam.

6. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Xây dựng Góc ASEAN tại Thư viện Quốc gia và 01 bảo tàng quốc gia

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa trong các nước ASEAN

- Chủ động cung cấp thông tin và đầu mối liên hệ cho các phóng viên về các sự kiện sẽ diễn ra.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng và phổ biến tài liệu tuyên truyền, quảng bá ASEAN cho học sinh THPT, sinh viên đại học và cao đẳng.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung

- Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cấp quốc gia

- Tổ chức Giao lưu học sinh THPT các nước ASEAN lần 1 tại miền Bắc

8. Bộ Công an

- Chủ trì việc mở cổng làm thủ tục xuất, nhập cảnh riêng cho công dân các nước ASEAN.

- Cập nhật và tuyên truyền về thông tin xuất, nhập cảnh vào Việt Nam và ra các nước ASEAN.

9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương

- Đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đối với các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong 2014-2015.

- Đưa tin tuyên truyền thường xuyên về ASEAN.

- Trao đổi tin bài thường xuyên với các nước ASEAN và giữa các cơ quan báo chí với nhau.

- Sản xuất và phát sóng các bộ phim phóng sự về ASEAN.

- Lập các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về ASEAN.

10. Các Bộ, ngành và địa phương

- Phối hợp triển khai Kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN tổng thể;

- Căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng trong phạm vi chức năng, quyền hạn.

VI. KINH PHÍ

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015 sử dụng kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau như:

- Kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp cho Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN và Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 - 2015;

- Các Bộ, ngành, địa phương sử dụng ngân sách do nhà nước phân bổ nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2014 - 2015;

- Tận dụng kinh phí tổ chức từ các nguồn khác như: Quỹ Văn hóa ASEAN, Quỹ hợp tác của ASEAN với các đối tác, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác;

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai tiếp theo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/6 và 15/12 hàng năm./.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN NĂM 2014

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Chi tiết

Ghi chú

I. Tuyên truyền theo sự kiện (các cơ quan báo chí chủ động bám sát đưa tin bài, thời sự về những nội dung, sự kiện mà các Trụ cột có kế hoạch triển khai. Đối với các Hội nghị khác chưa có trong Kế hoạch này, các bộ Trụ cột có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc họp giao ban)

Hội nghị Cấp cao lần thứ 1

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Tháng 4/2014

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Cấp cao lần thứ 2

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý IV, 2014

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng

VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý III, 2014

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng

VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị liên quan tại Myanmar

Bộ Công Thương

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý III, 2014

Bộ Công Thương cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng

VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 12 tại Myanmar

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

9 - 13/6/2014

Bộ TTTT cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

VTV, VOV, TTXVN, VTC và tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương đưa tin

 

Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông ASEAN tại Thái Lan năm 2014

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

11/2014

Bộ TTTT cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

2014: VTV, VOV, TTXVN đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

 

Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Nghệ thuật ASEAN lần thứ 6 và các Hội nghị liên quan

Liên hoan nghệ thuật các nước ASEAN + 3 tại Thành phố Huế

Bộ VHTTDL

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

16 - 21/4/2014

Bộ VHTTDL cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

VTV, VOV, TTXVN, VTC và tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương đưa tin đậm nét

 

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thú 12 tại Việt Nam

Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH

Các bộ, Cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Tháng 9/2014

Bộ Y tế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

VTV, VOV, TTXVN, VTC và tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương

 

Hội nghị cấp Bộ trưởng các bên tham gia Hiệp định AADMER

Bộ NNPTNT, Bộ Tài nguyên MT, Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

5/2014

VTV, VOV, TTXVN, VTC và tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương

 

Tuần ASEAN hàng năm

Bộ Ngoại giao

Bộ TTTT, tất cả các bộ ngành và cơ quan báo chí

28/7 - 8/8/2014

Ngày 28/7/2014: Thủ tướng Chính phủ phát biểu trên truyền hình

Bộ trưởng Ngoại giao có bài viết trên các báo lớn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Bộ LĐTBXH có bài viết riêng về thành tựu hợp tác thuộc Trụ cột phụ trách

Tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao

Treo băng rôn quảng bá về Cộng đồng ASEAN tại các thành phố lớn

Bộ Ngoại giao xây dựng khung tuyên truyền cho tuần ASEAN hàng năm (Quý II, 2014)

Các cơ quan báo chí TW và địa phương đưa tin bài về ASEAN và sự tham gia của Việt Nam

 

Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng

Bộ Ngoại giao

Bộ TTTT, tất cả các bộ ngành và cơ quan báo chí

Tháng 8/2014

 

 

Liên hoan Văn hóa nghệ thuật ASEAN "Tuần đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một Cộng đồng" tại Hà Nội

Bộ VHTTDL

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Tháng 11/2014

 

 

II. Tuyên truyền về ASEAN trên các báo, đài Trung ương và địa phương

Các hoạt động giới thiệu và phát thường xuyên trên truyền hình: trailer, cổ động, clip đặc biệt, đồng hồ đếm ngược thời gian hình thành cộng đồng,...

VTV

Bộ TTTT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH cung cấp thông tin; VTV, VOV, TTXVN và các cơ quan báo chí TW và địa phương dành khung giờ phát sóng

hàng ngày

Bộ Ngoại giao xác định thông điệp và cung cấp: slogan (Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một Cộng đồng), biểu tượng bó lúa của ASEAN và ASEAN ca.

VTV sản xuất trailer về ASEAN để sử dụng chung và sao in đĩa gửi 63 đài PTTH các tỉnh thành và các cơ quan báo chí.

Các cơ quan báo chí sử dụng trailer chung và dành thời lượng phát sóng, bắt đầu phát sóng chính thức vào ngày 8/8/2014 và sau đó phát hàng ngày. Mỗi ngày 1 cơ quan báo chí phát 4 lần vào các khung giờ: sáng, trưa, chiều và tối. VTV cứ 03 tháng lại xây dựng 01 trailer mới để phát, từ tháng 8/2014 đến hết năm 2015 (6 trailer)

Đối với hoạt động cổ động chung khác (clip đặc biệt, đồng hồ đếm ngược,...): VTV chủ trì căn cứ vào các tài liệu Bộ Ngoại giao cung cấp, tất cả các cơ quan báo chí dành khung thời gian phát sóng.

 

Tuyên truyền về ASEAN trên các tờ báo Trung ương và địa phương và mở các chuyên mục, chuyên trang thông tin, tuyên truyền về ASEAN và Quan hệ Việt Nam-ASEAN

Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Bộ TTTT, Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH và các bộ ngành liên quan cung cấp thông tin

hàng tuần

Ban TGTW, Bộ TTTT, Bộ Ngoại giao: cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hàng tuần tại các cuộc họp giao ban báo chí; các cơ quan báo chí cả nước đưa tin.

Ban TGTW, Bộ TTTT phối hợp các cơ quan báo in, báo điện tử mở các chuyên mục, chuyên trang theo các nhóm đối tượng của 3 Trụ cột (doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, công chức, việt kiều....)

Bộ TT&TT chủ trì thiết kế bộ nhận diện để các báo in, bảo điện tử sử dụng chung.

 

Phóng sự chung về Cộng đồng ASEAN hướng tới 2015: để trả lời các câu hỏi: ASEAN là gì? Bao gồm quốc gia nào? Thời điểm hình thành cộng đồng? Lợi ích chung? Các nước đã làm gì? Việt Nam đã làm gì? Cần chuẩn bị gì?...

VTV

Bộ TTTT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH cung cấp thông tin

Quý III, 2014

VTV chủ trì sản xuất (Độ dài: 25-30')

Tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương phát sóng

Để phục vụ nhu cầu trao đổi tin bài trong ASEAN, đề nghị tất cả các phim tài liệu có phụ đề tiếng Anh

Cơ quan sản xuất đưa ra thông điệp chung để các đài, báo khác có thể sử dụng để phát lại (Chỉ đạo sản xuất: Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN)

 

Sản xuất phóng sự về tình hình Trụ cột Chính trị An ninh (Theo ưu tiên hoạt động của Bộ Ngoại giao hướng dẫn)

VTV

Bộ Ngoại giao

Quý III, 2014

VTV chủ trì sản xuất (Độ dài: 25-30 phút)

Tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương phát sóng

Để phục vụ nhu cầu trao đổi tin bài trong ASEAN, đề nghị tất cả các phim tài liệu có phụ đề tiếng Anh

Cơ quan sản xuất đưa ra thông điệp chung để các đài, báo khác có thể sử dụng để phát lại (Chỉ đạo sản xuất: Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN)

 

Sản xuất phóng sự về tình hình Trụ cột Kinh tế (Theo ưu tiên hoạt động của Bộ Kinh tế hướng dẫn)

VTC

Bộ Công thương

Quý II, 2014

VTC chủ trì sản xuất

Tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương phát sóng

Để phục vụ nhu cầu trao đổi tin bài trong ASEAN, đề nghị tất cả các phim tài liệu có phụ đề tiếng Anh

Cơ quan sản xuất đưa ra thông điệp chung để các đài, báo khác có thể sử dụng để phát lại (Chỉ đạo sản xuất: Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN)

 

Sản xuất phóng sự về tình hình Trụ cột Văn hóa Xã hội (Theo ưu tiên hoạt động của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn)

VTC

Bộ LĐTBXH

Quý II, 2014

VTC chủ trì sản xuất

Tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương phát sóng

Để phục vụ nhu cầu trao đổi tin bài trong ASEAN, đề nghị tất cả các phim tài liệu có phụ đề tiếng Anh

Cơ quan sản xuất đưa ra thông điệp chung để các đài, báo khác có thể sử dụng để phát lại (Chỉ đạo sản xuất: Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN)

 

Trao đổi tin, bài thường xuyên với ASEAN trong các dự án ATN, AIA... của Tiểu ban Thông tin, Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (COCI)

VTV, VOV, VTC, TTXVN

Bộ TTTT và các bộ ngành

Hàng tuần

VTV, VOV trao đổi tin bài thường xuyên với các đài phát thanh truyền hình các nước ASEAN theo chương trình ATN, AIA của Tiểu ban thông tin hiện nay. VTV, VOV biên tập, biên dịch tiếng Việt. Sản phẩm biên tập từ dự án ATN, AIA được VTV, VOV biên tập sẽ được đưa lên website của Ban chỉ đạo để các báo đài khai thác chung nhằm tiết kiệm chi phí và khai thác tối đa nguồn tin đa dạng từ các nước

 

Xây dựng chương trình, tin, bài, phóng sự về ASEAN phát trong chương trình Thời sự

VOV, VTC, TTXVN, VTV và các cơ quan báo chí TW và

Bộ TTTT và các bộ ngành

Thường xuyên

Các cơ quan báo chí bố trí thời lượng phát sóng

 

Thực hiện các chương trình tọa đàm với các chủ đề khác nhau về ASEAN và Việt Nam gia nhập ASEAN

VOV, TTXVN, VTC, VTV

Bộ TTTT và các bộ ngành

Theo sự kiện và chủ đề

Chương trình tọa đàm sẽ được thực hiện hàng tháng theo các sự kiện và chủ đề của 3 Trụ cột định hướng.

 

Chương trình chuyên đề về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của các nước ASEAN

VTV, VOV, VTC, TTXVN

Bộ TTTT, Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH và các bộ ngành liên quan cung cấp thông tin

Hàng tuần/ hàng tháng

VTV: Chuyên mục "Cửa sổ ASEAN", 15 phút, về Chính trị, Kinh tế, Xã hội. Bắt đầu từ tháng 4/2014.

VTV: Sản xuất Chương trình "Việt Nam và ASEAN". Mỗi chương trình 45 - 60 phút: ASEAN 46 năm thành công và thách thức - 4/2014

ASEAN và Việt Nam sau 19 năm gia nhập - 8/2014

Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2015-11/2014

VOV: Chương trình chuyên đề "ASEAN năng động", 2 tuần/lần

TTXVN: Chuyên mục ảnh về ASEAN và Quan hệ Việt Nam-ASEAN. Tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề về giới thiệu đất nước con người; thành tựu hợp tác giữa các nước ASEAN (hàng tuần); triển lãm ảnh giới thiệu về Việt Nam tại một số nước thuộc ASEAN (2-3 triển lãm trong năm 2014, 2015).

VTV, VOV, VTC, TTXVN: Các chương trình nhằm giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, du lịch các nước ASEAN, ví dụ: Nhịp sống văn hóa Du lịch, Tạp chí Văn hóa chủ nhật chuyên đề về ASEAN

 

Thực hiện các game show lồng ghép tuyên truyền về ASEAN

VTV, VOV, TTXVN, VTC và các cơ quan báo chí TW và địa phương

Bộ TTTT, Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH và các bộ ngành liên quan cung cấp thông tin

Từ giữa năm 2014

Lồng ghép vào các chương trình game show của các đài truyền hình hiện nay

 

Thực hiện các chương trình ca nhạc giới thiệu các tác phẩm, ca khúc của các nước trong khối ASEAN

VOV, VTC

Bộ TTTT, Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH và các bộ ngành liên quan cung cấp thông tin

Hàng tháng

Các đài sản xuất và phát sóng các chương trình ca nhạc với các tác phẩm của các nước ASEAN theo từng chủ đề khác nhau

 

Các kênh VTV4, VTC10, VOV, TTXVN phát sóng tin, bài, phim ảnh về ASEAN trong chương trình phát sóng trên các kênh đối ngoại, các kênh ra nước ngoài

VTV, VTC, VOV, TTXVN

Bộ TTTT

Hàng tuần

Hoạt động tuyên truyền cho đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài

 

III. Xây dựng cổng thông tin điện tử chung về ASEAN

Xây dụng cổng điện tử chung cho tất cả các Trụ cột, các báo đài về tuyên truyền ASEAN (bao gồm thiết kế giao diện, mua tên miền, thuê server mới nhằm đảm bảo lưu dữ liệu chung phục vụ việc phối hợp hoạt động thường xuyên và các tin bài chính thức của các thành viên Tổ công tác, bảo trì và bảo mật thường kỳ, và phụ cấp cho cán bộ phụ trách cập nhật thông tin website...)

Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT

Tất cả các bộ, ngành và các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II, III năm 2014

Đăng tải, cung cấp và phổ biến tất cả các thông tin về ASEAN tới đông đảo người dân

Lập thư viện / Liên kết các cơ sở dữ liệu sẵn để tiếp cận các văn kiện, tài liệu cơ bản về ASEAN...

Cung cấp thông tin cập nhật, dưới dạng hỏi đáp thắc mắc

Đăng tải tất cả các dữ liệu, sự kiện chính thức về ASEAN cũng như các sản phẩm được sản xuất từ các hoạt động của Ban chỉ đạo lên server để các cơ quan báo chí được phân quyền có thể khai thác chung.

Giao bộ máy chuyên trách quản lý, biên tập chung đồng thời giao các đầu mối cập nhật thông tin từ 3 trụ cột và các bộ ngành thuộc Ban chỉ đạo lên website (Nhằm tăng tính chủ động cho các trụ cột, các bộ ngành trong việc cập nhật thông tin. Các trụ cột, bộ ngành tự chịu trách nhiệm cập nhật thông tin và phải báo cáo định kỳ lên Ban Chỉ đạo)

 

IV. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề

Tổ chức Hội thảo về ASEAN và Trụ cột Chính trị An ninh

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Cuối tháng 11/2014

 

 

04 Hội thảo phổ biến về ASEAN và các FTA trong hai năm 2014

Bộ Công thương

Các bộ, ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II tại Đà Nẵng; Quý 3 tại Bình Thuận; Quý 4 tại Kiên Giang, Đồng Nai.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo tuyên truyền AEC của Bộ Công Thương năm 2014 như sau:

- Nội dung phổ biến: Tổng quan về AEC và ý nghĩa với Việt Nam. Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội cũng như đương đầu với các thách thức khi AEC được hình thành, lợi ích người tiêu dùng và sự chuẩn bị của doanh nghiệp để đương đầu với các thách thức mà AEC đem lại.

 

03 Hội thảo/ Tập huấn tuyên truyền theo đối tượng (người dân, cán bộ địa phương, đại diện ba bên) về cộng đồng

Bộ LĐTBXH

Các bộ, ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II, III, IV, 2014

 

 

Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, quảng bá thông tin về kinh tế, văn hóa - xã hội ASEAN cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí từ Trung ương tới địa phương

Bộ TTTT

Các bộ, ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II, Quý IV năm 2014

Phía Bắc làm tại Hà Nội, phía Nam làm tại TP HCM

 

V. Xây dựng và phát hành các bộ tài liệu, ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi tuyên truyền về các lĩnh vực

Sách ảnh về các mốc quan trọng tiến tới Cộng đồng của Việt Nam và ASEAN

Bộ Ngoại giao

Ban TGTW, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH, Bộ TTTT

Quý IV, 2014

Từ tháng 08-12/2014. Sách in nhiều màu, 2 mặt trên chất liệu giấy couche 200-250 gsm, bìa phủ PP. Kích thước: 25 x 21 cm. 2000 bản

 

Sổ tay Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC)

Bộ Ngoại giao

 

 

Từ tháng 08-12/2014. Sách in màu, in 4 màu, 2 mặt trên chất liệu giấy couche 200-250 gsm, bìa phủ PP. Kích thước: 15 x 20 cm. 2000 bản

 

Xây dựng, phát hành bộ tài liệu tuyên truyền, tờ rơi về Trụ cột Kinh tế

Bộ Công thương

Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ LĐTBXH, Bộ TTTT

Quý IV, 2014

 

 

Xây dựng và phát hành bộ đĩa DVD tra cứu toàn bộ thông tin về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các cam kết chính về thương mại trong nội bộ ASEAN, giữa ASEAN và các đối tác

Bộ Công Thương

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý IV, 2014

Bộ Công Thương tập hợp toàn bộ các cam kết của ASEAN trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư, các biểu cam kết ASEAN nội khối, ASEAN và các đối tác khác, Thiết kế và xây dựng bộ đĩa DVD thuận tiện cho việc tra cứu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về các cam kết trong Cộng động Kinh tế ASEAN.

 

Xây dựng Bộ tiêu chí thông tin cho các doanh nghiệp đặc điểm về Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 để tuyên truyền rộng rãi

Bộ Công thương

Bộ TTTT và các bộ ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý IV, 2014

Bộ Công Thương xây dựng bộ tiêu chí / đặc điểm về AEC, chuẩn bị thông tin cho các doanh nghiệp khi Cộng đồng hình thành vào năm 2015, Bộ Công thương thực hiện 10 chuyên đề nghiên cứu với mục đích hỗ trợ cho quá trình biên soạn bộ tiêu chí / đặc điểm của Cộng đồng AEC; In mầu 4/4 trên giấy Couches 230gsm. Gia công cán bóng/mờ và bế gập

 

Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông về cộng đồng Văn hóa Xã hội ASCC cho các đối tượng khác nhau thông qua các phương tiện, ấn phẩm nghe nhìn

Bộ LĐTBXH

Ban TGTW, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT

Quý IV, 2014

 

 

Xây dựng và phổ biến tài liệu tuyên truyền, quảng bá ASEAN cho học sinh THPT

Bộ GDĐT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý III, 2014

 

 

Xây dựng và phổ biến tài liệu tuyên truyền, quảng bá ASEAN cho sinh viên đại học và cao đẳng

Bộ GDĐT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý III, 2014

 

 

Xuất bản sách ảnh về đất nước, con người các nước ASEAN

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý III, 2014

 

 

Xuất bản sách giới thiệu về các di sản văn hóa thế giới của các nước ASEAN (khổ 14,5 x 20,5; dự kiến 550 trang)

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý IV, 2014

 

 

Cập nhật và tuyên truyền về thông tin xuất, nhập cảnh vào Việt Nam và ra các nước ASEAN

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II, 2014

Bộ Công an xây dựng tài liệu thông tin về xuất nhập cảnh và tuyên truyền trên trang xuất, nhập cảnh của Bộ Công an

Tất cả các bộ, ngành, báo đài tuyên truyền

 

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN

Bộ VHTTDL

Bộ TTTT và các bộ ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Cả năm 2014

 

 

VI. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc

Bộ GDĐT

Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT, VOV, TTXVN

Quý III, 2014

Phối hợp với các Bộ Ngành liên quan, Sở GD ĐT và các trường THPT các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh THPT các tỉnh miền Trung

Bộ GDĐT

Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT, VOV, TTXVN

Quý IV, 2014

Phối hợp với các Bộ Ngành liên quan, Sở GD ĐT và các trường THPT các tỉnh miền miền Trung

 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cấp quốc gia và cấp khu vực lần thứ 6 cho học sinh về ASEAN và ba Trụ cột ASPC, AEC, ASCC trong khuôn khổ Tiểu ban Thông tin ASEAN

VTV

Bộ Ngoại giao, Bộ GD&ĐT, Bộ TTTT

4/2014 và 8/2014

Kết hợp với cuộc thi "ASEAN Quiz" hiện nay VTV đang chủ trì tham gia. Cuộc thi được tổ chức ở 3 miền Bắc, Trung, Nam để chọn ra đội thắng cuộc cấp quốc gia. VTV chủ trì đăng cai cuộc thi cấp khu vực vào tháng 8/2014 với sự tham dự của 10 đội tuyển thắng cuộc ở cấp quốc gia của 10 nước ASEAN

 

VII. Trao đổi đoàn phóng viên

Đón đoàn nhà báo ASEAN vào Việt Nam

Bộ TTTT

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý II, 2014

 

 

Đoàn nhà báo Việt Nam đi các nước ASEAN

Bộ TTTT

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý III, 2014

 

 

VIII. Các hoạt động khác

Mở cửa làm thủ tục xuất, nhập cảnh riêng cho công dân các nước ASEAN khi xuất, nhập cảnh Việt Nam

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức liên quan

Quý II/2014

 

 

Xây dựng Góc ASEAN tại các bảo tàng

Bộ VHTTDL

Thư viện Quốc gia; 01 bảo tàng quốc gia

2014

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN NĂM 2015

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Chi tiết

Ghi chú

I. Tuyên truyền theo sự kiện (các cơ quan báo chí chủ động bám sát đưa tin bài, thời sự về những nội dung, sự kiện mà các Trụ cột có kế hoạch triển khai. Đối với các Hội nghị khác chưa có trong Kế hoạch này, các bộ Trụ cột có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc họp giao ban)

Hội nghị Cấp cao lần thứ 1

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II, 2015

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng

VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Cấp cao lần thứ 2

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý IV, 2015

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng

VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II, 2015

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng

VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 21

Bộ Công thương

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý I, 2015

Bộ Công Thương cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan

Bộ Công Thương

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý III, 2015

Bộ Công Thương cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng VTV, VOV, TTXVN: tổ chức đưa tin tại nơi diễn ra sự kiện

Các cơ quan báo chí phối hợp đưa tin trên các phương tiện truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông ASEAN tại Việt Nam năm 2015

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý IV 2015

Bộ TTTT cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

2015: VTV, VOV, TTXVN, VTC và tất cả các cơ quan báo chí TW và địa phương đưa tin

 

Tổ chức Tuần ASEAN hàng năm kết hợp Kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Bộ Ngoại giao

Bộ TTTT, tất cả các bộ ngành

28/7-8/8/2015

Kết hợp tổ chức với Tuần ASEAN hàng năm: 28/7/2015: Thủ tướng Chính phủ phát biểu trên truyền hình

Bộ trưởng Ngoại giao có bài viết trên các báo lớn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Bộ LĐTBXH có bài viết riêng về thành tựu hợp tác thuộc Trụ cột phụ trách

Tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao

Treo băng rôn quảng bá về Cộng đồng ASEAN tại các thành phố lớn

Bộ Ngoại giao xây dựng khung tuyên truyền cho kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (Quý I, 2015)

Các cơ quan báo chí TW và địa phương đưa tin bài về ASEAN và sự tham gia của Việt Nam

Tổ chức lễ kỷ niệm, chiêu đãi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực các ngoại giao đoàn

Bộ Ngoại giao đề xuất thông điệp truyền thông (thể hiện qua logo, slogan 20 năm ...) để lồng ghép vào công tác tuyên truyền trong cả năm 2015. Thời gian hoàn thiện: tháng 12/2014.

 

II. Tuyên truyền về ASEAN trên các báo, đài Trung ương và địa phương

Các hoạt động giới thiệu và phát thường xuyên trên truyền hình: trailer, cổ động, clip đặc biệt, đồng hồ đếm ngược thời gian hình thành cộng đồng,...

VTV

Bộ TTTT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH cung cấp thông tin; VTV, VOV, TTXVN và các cơ quan báo chí TW và địa phương dành khung giờ phát sóng

hàng ngày

Bộ Ngoại giao xác định thông điệp và cung cấp: slogan (Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một Cộng đồng), biểu tượng bó lúa của ASEAN và ASEAN ca. VTV sản xuất trailer về ASEAN để sử dụng chung và sao in đĩa gửi 63 đài PTTH các tỉnh thành và các cơ quan báo chí.

Các cơ quan báo chí sử dụng trailer chung và dành thời lượng phát sóng, bắt đầu phát sóng chính thức vào ngày 8/8/2014 và sau đó phát hàng ngày. Mỗi ngày 1 cơ quan báo chí phát 4 lần vào các khung giờ: sáng, trưa, chiều và tối.

VTV cứ 03 tháng lại xây dựng 01 trailer mới để phát, từ tháng 8/2014 đến hết năm 2015 (6 trailer) Đối với hoạt động cổ động chung khác (clip đặc biệt, đồng hồ đếm ngược,...): VTV chủ trì căn cứ vào các tài liệu Bộ Ngoại giao cung cấp, tất cả các cơ quan báo chí dành khung thời gian phát sóng.

 

Tuyên truyền về ASEAN trên các tờ báo Trung ương và địa phương và mở các chuyên mục, chuyên trang thông tin, tuyên truyền về ASEAN và Quan hệ Việt Nam-ASEAN

Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Bộ TTTT, Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH và các bộ ngành liên quan cung cấp thông tin

hàng tuần

Ban TGTW, Bộ TTTT, Bộ Ngoại giao: cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hàng tuần tại các cuộc họp giao ban báo chí; các cơ quan báo chí cả nước đưa tin.

Bộ TTTT phối hợp đề nghị các cơ quan báo chí in mở các chuyên mục, chuyên trang theo các nhóm đối tượng của 3 Trụ cột (doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, công chức, việt kiều....)

 

Trao đổi tin, bài thường xuyên với ASEAN trong các dự án ATN, AIA... của Tiểu ban Thông tin, Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (COCI)

VTV, VOV, VTC, TTXVN

Bộ TTTT và các bộ ngành

Hàng tuần

VTV, VOV trao đổi tin bài thường xuyên với các đài phát thanh truyền hình các nước ASEAN theo chương trình ATN, AIA của Tiểu ban thông tin hiện nay. VTV, VOV biên tập, biên dịch tiếng Việt. Sản phẩm biên tập từ dự án ATN, AIA được VTV, VOV biên tập sẽ được đưa lên website của Ban chỉ đạo để các báo đài khai thác chung nhằm tiết kiệm chi phí và khai thác tối đa nguồn tin đa dạng từ các nước

 

Xây dựng chương trình, tin, bài, phóng sự về ASEAN phát trong chương trình Thời sự

VOV, VTC, TTXVN, VTV và các cơ quan báo chí TW và địa phương

Bộ TTTT, Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH và các bộ ngành liên quan cung cấp thông tin

Theo sự kiện và vấn đề

Các cơ quan báo chí bố trí thời lượng phát sóng

 

Thực hiện các chương trình tọa đàm với các chủ đề khác nhau về ASEAN và Việt Nam gia nhập ASEAN

VOV, TTXVN, VTC, VTV

Bộ TTTT và các bộ ngành

Theo sự kiện và chủ đề

Chương trình tọa đàm sẽ được thực hiện hàng tháng theo các chủ đề của 3 Trụ cột định hướng.

 

Chương trình chuyên đề về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của các nước ASEAN

VTV, VOV, VTC, TTXVN

Bộ TTTT, Ban TGTW, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH và các bộ ngành liên quan cung cấp thông tin

Hàng tuần

VTV: Chuyên mục "Cửa sổ ASEAN", 15 phút, về Chính trị, Kinh tế, xã hội. Bắt đầu từ tháng 4/2014.

VTV: Sản xuất Chương trình “Việt Nam và ASEAN”, Mỗi chương trình 45 - 60 phút:

Cộng đồng ASEAN những thuận lợi và thách thức - 2015

Cộng đồng ASEAN Con đường phát triển và hội nhập - 2015

Việt Nam và cộng đồng ASEAN - 2015

VOV: Chương trình chuyên đề "ASEAN năng động", 2 tuần/lần

TTXVN: Chuyên mục ảnh về ASEAN và Quan hệ Việt Nam-ASEAN. Tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề về giới thiệu đất nước con người; thành tựu hợp tác giữa các nước ASEAN (hàng tuần); triển lãm ảnh giới thiệu về Việt Nam tại một số nước thuộc ASEAN (2-3 triển lãm trong năm 2014,2015).

VTV, VOV, VTC, TTXVN: Các chương trình nhằm giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, du lịch các nước ASEAN, ví dụ: Nhịp sống văn hóa Du lịch, Tạp chí Văn hóa chủ nhật chuyên đề về ASEAN

 

Thực hiện các chương trình ca nhạc giới thiệu các tác phẩm, ca khúc của các nước trong khối ASEAN

VOV, VTC

Các cơ quan báo chí

Hàng tháng

Các đài sản xuất và phát sóng các chương trình ca nhạc với các tác phẩm của các nước ASEAN theo từng chủ đề khác nhau

 

Thực hiện các game show lồng ghép tuyên truyền về ASEAN

VTV, VOV, TTXVN, VTC và các cơ quan báo chí TW và địa phương

Các cơ quan báo chí

Cả năm 2015

Lồng ghép vào các chương trình game show của các đài truyền hình hiện nay

 

Các kênh VTV4, VTC10, VOV, TTXVN phát sóng tin, bài, phim ảnh về ASEAN trong chương trình phát sóng trên các kênh đối ngoại, các kênh ra nước ngoài

VTV, VTC, VOV, TTXVN

Bộ TTTT

Hàng tuần

Hoạt động tuyên truyền từ Việt Nam ra ASEAN

 

Duy trì cổng điện tử dùng chung cho tất cả các bộ ngành

Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT

Tất cả các bộ, ngành và các cơ quan báo chí TW và địa phương

Năm 2015

Đăng tải tin bài, sự kiện, phóng sự, phim tài liệu... Duy trì, bảo trì cổng thông tin

 

III. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề

04 Hội thảo phổ biến về ASEAN và các FTA trong năm 2015

Bộ Công thương

Các bộ, ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II tại Sơn La; Quý 3 tại Nha Trang; Quý 4 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức Hội thảo tuyên truyền AEC của Bộ Công Thương năm 2015 như sau:

- Nội dung phổ biến: Tổng quan về AEC và ý nghĩa với Việt Nam. Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội cũng như đương đầu với các thách thức khi AEC được hình thành, lợi ích người tiêu dùng và sự chuẩn bị của doanh nghiệp để đương đầu với các thách thức mà AEC đem lại.

 

03 Hội thảo/ Tập huấn tuyên truyền theo đối tượng (người dân, cán bộ địa phương, đại diện ba bên) về cộng đồng

Bộ LĐTBXH

Các bộ, ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý III/2015

 

 

Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, quảng bá thông tin về kinh tế, văn hóa - xã hội ASEAN cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí từ Trung ương tới địa phương (Phía Bắc làm tại Hà Nội, phía Nam làm tại TP HCM)

Bộ TTTT

Các bộ, ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Quý II, Quý IV năm 2015

 

 

IV. Xây dựng và phát hành các bộ tài liệu, ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi tuyên truyền về các lĩnh vực

Xuất bản sách giới thiệu về đất nước, con người các nước ASEAN qua từng giai đoạn hội nhập và phát triển (khổ 14,5 x 20,5; dự kiến 550 trang)

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý I, 2015

 

 

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN

Bộ VHTTDL

Bộ TTTT và các bộ ngành; Các cơ quan báo chí TW và địa phương

Cả năm 2015

 

 

Cập nhật và tuyên truyền về thông tin xuất, nhập cảnh vào Việt Nam và ra các nước ASEAN

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

 

Bộ Công an xây dựng tài liệu thông tin về xuất nhập cảnh và tuyên truyền trên trang xuất, nhập cảnh của Bộ Công an

Tất cả các bộ, ngành, báo đài tuyên truyền

 

V. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh, sinh viên về ASEAN và 3 Trụ cột ASPC, AEC và ASCC

VTV, Bộ GDĐT

Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH, Bộ TTTT, VOV, TTXVN

Quý II, III, IV năm 2015

Kết hợp với Cuộc thi tìm hiểu về ASEAN hiện nay VTV đang chủ trì tham gia trong Tiểu ban Thông tin ASEAN. Năm 2015 sẽ tổ chức cuộc thi ở cấp quốc gia

 

VI. Tuyên truyền cao trào vào Tháng Hội nhập ASEAN từ 1/12/2015 - 31/12/2015

Thủ tướng Chính phủ có thông điệp trên truyền hình về việc Cộng đồng ASEAN hình thành và định hướng tham gia của Viêt Nam

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

31/12/2015

Truyền hình trực tiếp, Bộ Ngoại giao chủ trì chuẩn bị nội dung bài phát biểu. VTV chủ trì phát sóng, tất cả các đài tiếp sóng.

 

Tổ chức truyền hình trực tiếp (có thể phối hợp với các quốc gia ASEAN)

VTV

Bộ TTTT và các bộ ngành, tổ chức liên quan; VOV, VTC, TTXVN và các cơ quan báo chí TW và địa phương

Tháng 12/2015

Giao VTV sản xuất chương trình, các đài khác tiếp sóng (VTC, VOV, TTXVN và 1 số kênh truyền hình thiết yếu quốc gia)

 

Giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực trong ngoại giao đoàn các nước ASEAN và các Đối tác của ASEAN

Bộ Ngoại giao, Bộ VHTTDL

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

2015

Cuối tháng 7, và trong tháng 8/2014

 

Giao lưu học sinh THPT các nước ASEAN lần 1 tại miền Bắc

Bộ GD&ĐT

 

Quý III, 2015

Phối hợp với các Bộ Ngành liên quan, Sở GD ĐT và các trường THPT

 

Tổ chức Tuần phim tài liệu phóng sự về đất nước và con người trong cộng đồng ASEAN

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Tháng 12/2015

 

 

Tổ chức các triển lãm ảnh chuyên đề về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN

TTXVN, Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Tháng 12/2015

 

 

Triển lãm VIETSTAMPEX 2015 "Chào mừng Cộng đồng ASEAN"

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

Tháng 12/2015

Triển lãm tem chào mừng thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015

 

Cuộc thi sáng tác tem và Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem "Chào mừng Cộng đồng ASEAN" ,

Bộ TTTT

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí TW và địa phương

8/8/2015

25/3/2014: Lễ phát động cuộc thi trong nước, 8/2014: chấm thi, 15/9/2014: gửi mẫu cho Bưu chính Thái Lan tham dự vòng thi khu vực, Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem: 8/8/2015

 

VII. Trao đổi đoàn phóng viên

Đón đoàn nhà báo ASEAN vào Việt Nam

Bộ TTTT

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý II, 2015

 

 

Đoàn nhà báo Việt Nam đi các nước ASEAN

Bộ TTTT

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Quý III, 2015

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Số lượng

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Chỉ đạo định hướng về chính sách và các ưu tiên để xây dựng Kế hoạch hành động về tuyên truyền quảng bá ASEAN ở cấp quốc gia theo từng giai đoạn và từng năm

Bộ TTTT

Các bộ, ngành thuộc Ban chỉ đạo

 

 

 

1

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo về các ưu tiên tuyên truyền quảng bá ASEAN và phê duyệt Kế hoạch hành động

Bộ TTTT

Các bộ, ngành thuộc Ban chỉ đạo

1

Quý I, 2014

100 người

II

Chỉ đạo điều phối, thúc đẩy triển khai các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch hành động về tuyên truyền, quảng bá ASEAN đã được phê duyệt

Bộ TTTT

Các bộ, ngành thuộc Ban chỉ đạo

 

 

 

1

Tổ chức hội nghị, hội thảo của các thành viên Ban chỉ đạo về triển khai Kế hoạch hành động và các ưu tiên tuyên truyền quảng bá ASEAN

Bộ TTTT

Các bộ, ngành thuộc Ban chỉ đạo

3

Quý IV, 2014 và Quý II, IV năm 2015

Thường kỳ mỗi năm 02 cuộc, 100 người

2

Tổ chức các hội thảo, hội nghị của Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo để thúc đẩy triển khai, theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động lên Ban chỉ đạo

Bộ TTTT

Các bộ, ngành thuộc Ban chỉ đạo

12

Họp 2 tháng/lần, trong 2014, 2015

 

3

Tổ chức các cuộc họp của Thường trực Tổ giúp việc trong Bộ để đề xuất phương án tham vấn thúc đẩy triển khai Kế hoạch tuyên truyền cho Ban chỉ đạo

 

 

24

2014, 2015

 

4

Phát hành sổ tay tuyên truyền quảng bá về ASEAN, các hoạt động của Ban chỉ đạo và các hoạt động triển khai của các bộ ngành nhằm thúc đẩy Kế hoạch hành động

 

 

1000 cuốn

2014, 2015

 

5

Tổ chức các đoàn khảo sát kiểm tra về việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN

 

 

2

2014, 2015

 

6

Tổ chức các đoàn khảo sát ra các nước ASEAN để học tập kinh nghiệm quản lý và tuyên truyền về ASEAN

 

 

2

2014, 2015

 

7

Phổ biến tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN đối với các cán bộ công chức của ngành thông tin và truyền thông

 

 

2

2014, 2015

 

III

Giữ vai trò là Ban Thông tin Quốc gia ASEAN của Việt Nam, chỉ đạo định hướng các hoạt động tham gia của Việt Nam trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền ASEAN

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu đưa ra phương án tham gia của Việt Nam trong lĩnh vực thông tin ASEAN để tận dụng nguồn lực bên ngoài (chuyên gia, nguồn vốn...), triển khai các cam kết của lãnh đạo Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và cân đối đối với kế hoạch tuyên truyền tổng thể trong nước và tầm nhìn trong lĩnh vực thông tin ASEAN đến năm 2020

 

 

01 nghiên cứu

2015

 

IV

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng và đột xuất kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và tiến độ triển khai Kế hoạch hành động về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

 

 

 

 

 

1

Xây dựng 02 báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện trình Thủ tướng

 

 

04 báo cáo

2014, 2015

 

2

Xây dựng các báo cáo đột xuất

 

 

02 báo cáo

2014, 2015

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/QĐ-BCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/QĐ-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2014
Ngày hiệu lực26/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/QĐ-BCĐ

Lược đồ Quyết định 04/QĐ-BCĐ năm 2014 tuyên truyền quảng bá ASEAN 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/QĐ-BCĐ năm 2014 tuyên truyền quảng bá ASEAN 2014 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/QĐ-BCĐ
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành26/04/2014
        Ngày hiệu lực26/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 04/QĐ-BCĐ năm 2014 tuyên truyền quảng bá ASEAN 2014 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/QĐ-BCĐ năm 2014 tuyên truyền quảng bá ASEAN 2014 2015

            • 26/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực