Quyết định 05/2004/QĐ-BCN

Quyết định 05/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Trường trung học xây lắp điện đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2004/QĐ-BCN chuyển Trường trung học xây lắp điện thành viên Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam về Bộ Công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC XÂY LẮP ĐIỆN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại Công văn số 809/CV-TCNS ngày 31 tháng 08 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển nguyên trạng Trường trung học Xây lắp điện đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt về trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Trường Trung học Xây lắp điện trực thuộc Bộ Công nghiệp, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật, kinh tế và công nhân kỹ thuật xây lắp điện (bao gồm các ngành: xây lắp đường dây và trạm điện từ 35 kV đến 500kV, quản lý vận hành lưới điện đến 500 kV, xây dựng dân dụng và công nghiệp, điện xí nghiệp, kinh tế, tin học) thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ chuyên ngành phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Điều 2: Trường Trung học Xây lắp điện là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tạo Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: POWER CONSTRUCTION AND INSTALATION INTERMEDIATE SCHOOL;

Trụ sở chính: xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3: Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đào tạo cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật, kinh tế và công nhân xây lắp điện theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục, đào tạo được quy định tại Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998, Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 200 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

2. Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân kỹ thuật bậc cao ngành xây lắp điện đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

3. Nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ chuyên ngành xây lắp điện và điện công nghiệp; thực hiện gắn đào tạo với việc làm, nghiên cứu khoa học với lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất-kinh doanh;

4. Thực hiện các hoạt động phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chuyên ngành; sản xuất thực nghiệm, sản xuất-kinh doanh, dịch vụ khoa học-kỹ thuật phù hợp với ngành nghề đào tạo và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo-bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước;

6. Quản lý, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các nguồn kinh phí được Nhà nước giao;

7. Quản lý tổ chức, biên chế được giao theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Công nghiệp.

Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Trường

1. Lãnh đạo:

a) Hiệu trưởng;

b) Các Phó Hiệu trưởng.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ (các phòng, khoa, tổ bộ môn).

3. Các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ (gồm: các đơn vị thực nghiệm sản xuất, chuyển giao công nghệ, sản xuất-kinh doanh, dịch vụ khoa học-kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, xưởng trường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, giới thiệu việc làm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm).

Hiệu trưởng Trường Trung học Xây lắp điện có trách nhiệm:

a) Xây dựng và trình Bộ Công nghiệp phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường Trung học Xây lắp điện;

b) Trên cơ sở Điều lệ được duyệt, Trường quy định chức năng, nhiệm vụ, bố trí và sắp xếp cán bộ, nhân viên, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được ban hành theo Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

c) Căn cứ yêu cầu phát triển đào tạo cán bộ, công nhân theo từng thời kỳ, xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ trình Bộ xem xét, quyết định.

Điều 5: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự của Trường Trung học Xây lắp điện về Bộ Công nghiệp theo đúng các thủ tục quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 817/QĐ-TCCB ngày 06 tháng 6 năm 1997 và Quyết định số 339/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Xây lắp điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2004
Ngày hiệu lực31/01/2004
Ngày công báo16/01/2004
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 05/2004/QĐ-BCN chuyển Trường trung học xây lắp điện thành viên Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam về Bộ Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2004/QĐ-BCN chuyển Trường trung học xây lắp điện thành viên Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam về Bộ Công nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2004/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýNguyễn Xuân Chuẩn
       Ngày ban hành07/01/2004
       Ngày hiệu lực31/01/2004
       Ngày công báo16/01/2004
       Số công báoSố 11
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 05/2004/QĐ-BCN chuyển Trường trung học xây lắp điện thành viên Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam về Bộ Công nghiệp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2004/QĐ-BCN chuyển Trường trung học xây lắp điện thành viên Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam về Bộ Công nghiệp

        • 07/01/2004

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 16/01/2004

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 31/01/2004

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực