Quyết định 05/2006/QĐ-VPCP

Quyết định 05/2006/QĐ-VPCP về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2006/QĐ-VPCP Quy chế tổ chức Cơ quan Trang tin điện tử Chính Phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN INTERNET

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 229/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Thủ tuớng Chính phủ về thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;

Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, Tổng Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Website Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Tổng Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TCCB (5b). Hoà (65b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Điều 1. Vị trí của Cơ quan Website Chính phủ

1. Cơ quan Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet (sau đây gọi tắt là Cơ quan Website Chính phủ) là đơn vị sự nghiệp có thu; được tổ chức và hoạt động theo loại hình cơ quan Báo điện tử; cấp độ tự chủ của cơ quan Website Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quyết định, trên cơ sở năng lực thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cơ quan Website Chính phủ là đơn vị dự toán ngân sách cấp II thuộc Văn phòng Chính phủ; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Website Chính phủ

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực khác của cả nước trên mạng Internet.

2. Tuyên truyền, phổ biến trên mạng Internet các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có giá trị pháp lý khác do cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành.

3. Là đầu mối chủ trì và thống nhất việc kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua mạng Internet trên Website Chính phủ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Chính phủ với nhân dân.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin điện tử phục vụ cho hoạt động của Website Chính phủ.

5. Quản lý và tổ chức cập nhật nội dung của Website Chính phủ lên mạng Internet bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

6. Là đầu mối tiếp nhận các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

7. Tiếp nhận và yêu cầu cung cấp thông tin từ các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và các Tổng công ty nhà nước để thông tin trên mạng của Website Chính phủ.

8. Được cử cán bộ, phóng viên tham dự và đưa tin tại các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (đối với các cuộc họp có tính chất mật, chỉ được tham gia khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định); được cử người tham gia vào đoàn công tác trong và ngoài nước của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

9. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Website Chính phủ.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các hoạt động của Website Chính phủ.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ thuật thông tin báo chí điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan Website Chính phủ.

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo các quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

13. Được cấp kinh phí hoạt động, trụ sở, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ quan Website Chính phủ có Ban Biên tập và các Phòng nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet.

2. Ban Biên tập có Tổng Biên tập, 03 Phó Tổng Biên tập.

Tổng Biên tập Website Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trước pháp luật về toàn bộ mọi hoạt động của Cơ quan Website Chính phủ.

3. Các Phó Tổng Biên tập Website Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập Website Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công, phụ trách.

4. Cơ quan Website Chính phủ có các Phòng Nghiệp vụ trực thuộc để giúp Tổng Biên tập thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

a) Phòng Thư ký và Trị sự;

b) Phòng Biên tập;

c) Phòng Phóng viên;

d) Phòng Bạn đọc - Đối ngoại;

đ) Phòng Kỹ thuật;

e) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Điều 4. Biên chế của Cơ quan Website Chính phủ

Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Biên tập Website Chính phủ phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng lao động, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

Điều 5. Mối quan hệ giữa Cơ quan Website Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương

1. Cơ quan Website Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch nội dung thông tin trên Website Chính phủ; thực hiện Quy chế cung cấp thông tin cho Website Chính phủ.

2. Cơ quan Website Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm sự tương thích về mặt kỹ thuật, công nghệ, chuẩn thông tin cho sự hoạt động của Website Chính phủ; phù hợp với quy định chung.

Điều 6. Quan hệ của Cơ quan Website Chính phủ với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

Cơ quan Website Chính phủ phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế bảo đảm thông tin tại Văn phòng Chính phủ cho Website Chính phủ và Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập Website Chính phủ

1. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động của Website Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

2. Hàng năm, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng lao động của Website Chính phủ sau khi thống nhất với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ.

3. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm việc bổ nhiệm, bãi nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trực thuộc cơ quan Website Chính phủ sau khi thống nhất với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Thuê cộng tác viên ngắn hạn và dài hạn làm việc cho Website Chính phủ. Trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài phải được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng ý bằng văn bản.

5. Thành lập các Tổ (hoặc tiểu ban) chuyên môn, nghiệp vụ và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Cơ quan Website Chính phủ.

6. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt Quy chế quản lý tài chính; kế hoạch tài chính hàng năm của Cơ quan Website Chính phủ, sau khi thống nhất với Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ Văn phòng Chính phủ.

7. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các Phòng trực thuộc cơ quan Website Chính phủ.

8. Quyết định việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản của Cơ quan Website Chính phủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

9. Ban hành các Quy định trong nội bộ cơ quan Website về quản lý tài chính, tài sản, định mức lao động, về quản lý cán bộ, phóng viên ... sau khi thống nhất với Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Điều 8. Cơ quan Website Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, trang thiết kỹ thuật được giao; có kế hoạch bảo dưỡng và nâng cấp khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm an ninh hệ thống, an toàn mạng, an toàn tài sản của Nhà nước.

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Cơ quan Website Chính phủ làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Website Chính phủ chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập Website Chính phủ, trước lãnh đạo Phòng, trước pháp luật về các công việc được phân công, phụ trách.

3. Được áp dụng chế độ làm việc đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức của Website Chính phủ theo loại hình hoạt động của cơ quan truyền thông, báo chí.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Tổng Biên tập Website Chính phủ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2006/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2006
Ngày hiệu lực10/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2006/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 05/2006/QĐ-VPCP Quy chế tổ chức Cơ quan Trang tin điện tử Chính Phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2006/QĐ-VPCP Quy chế tổ chức Cơ quan Trang tin điện tử Chính Phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2006/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành26/05/2006
        Ngày hiệu lực10/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2006/QĐ-VPCP Quy chế tổ chức Cơ quan Trang tin điện tử Chính Phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2006/QĐ-VPCP Quy chế tổ chức Cơ quan Trang tin điện tử Chính Phủ

            • 26/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực