Quyết định 05/2007/QĐ-BCN

Quyết định 05/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty May Việt Tiến thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty May Việt Tiến Tập đoàn Dệt May Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2007/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN THUỘC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Văn bản số 7599/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức lại các Công ty: Dệt Phong Phú, Dệt - May Hà Nội, May Việt Tiến;
Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tờ trình số 28/TĐDM-TCLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2007 và Đề án thành lập Tổng công ty May Việt Tiến;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổng công ty May Việt Tiến trên cơ sở tổ chức lại Công ty May Việt Tiến thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Tổng công ty May Việt Tiến (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nằm trong cơ cấu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 2. Tổng công ty May Việt Tiến là công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước, được tự chủ kinh doanh, kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty May Việt Tiến theo quy định của pháp luật.

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty May Việt Tiến;

2. Tên giao dịch quốc tế: VIETTIEN GARMENT IMPORT - EXPORT CORPORATION;

3. Tên viết tắt: VTEC;

4. Trụ sở chính: 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

a) Sản xuất quần áo các loại;

b) Dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển giao nhận hàng hóa;

c) Sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành may; máy móc phụ tùng và các thiết bị phục vụ ngành may công nghiệp; thiết bị điện âm thanh và ánh sáng;

c) Kinh doanh máy in, photocopy, thiết bị máy tính; các thiết bị, phần mềm trong lĩnh vực máy vi tính và chuyển giao công nghệ; điện thoại, máy fax, hệ thống điện thoại bàn; hệ thống điều hoà không khí và các phụ tùng (dân dụng và công nghiệp); máy bơm gia dụng và công nghiệp;

d) Kinh doanh cơ sở hạ tầng đầu tư tại khu công nghiệp;

đ) Kinh doanh nước uống dinh dưỡng và mỹ phẩm các loại;

e) Đầu tư và kinh doanh tài chính;

g) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

6. Vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2006 là 129.629.339.233 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn, hai trăm ba mươi ba đồng).

7. Cơ cấu quản lý của Tổng công ty: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

8. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty; tổ chức, quản lý Tổng công ty; quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Tổng công ty với Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Điều lệ  tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Công ty con, công ty liên kết:

1. Công ty con là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mà Tổng công ty giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

2. Công ty liên kết là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mà Tổng công ty không giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

(Danh sách các công ty con và công ty liên kết  tại Phụ lục kèm theo).

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty May Việt Tiến và chỉ đạo thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty May Việt Tiến trong năm 2007 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến, Tổng giám đốc Tổng công ty May Việt Tiến và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ LĐ-TB và XH;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 


Phụ lục

CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

I- Các công ty con:

1. Công ty cổ phần May Đồng Tiến;

2. Công ty cổ phần May Tiền Tiến;

3. Công ty cổ phần May Việt Tân.

II- Các công ty liên kết:

1. Công ty cổ phần Cơ khí Dệt May Thủ Đức;

2. Công ty cổ phần May Việt Thịnh;

3. Công ty cổ phần May Vĩnh Tiến;

4. Công ty cổ phần May Việt Hưng;

5. Công ty cổ phần Công Tiến;

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Việt Hồng;

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Đô;

8. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiến Thuận;

9. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thuận Tiến;

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thiên;

11. Công ty TNHH liên doanh Sản xuất tấm bông PE (GOLDEN - VTEC);

12. Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh tấm bông PE Hà Nội (EVC);

13. Công ty TNHH liên doanh Sản xuất Nút nhựa Việt Thuận;

14. Công ty TNHH liên doanh Sản xuất Mex Việt Phát./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2007/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2007
Ngày hiệu lực27/02/2007
Ngày công báo12/02/2007
Số công báoTừ số 79 đến số 80
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 05/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty May Việt Tiến Tập đoàn Dệt May Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty May Việt Tiến Tập đoàn Dệt May Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2007/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành11/01/2007
        Ngày hiệu lực27/02/2007
        Ngày công báo12/02/2007
        Số công báoTừ số 79 đến số 80
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty May Việt Tiến Tập đoàn Dệt May Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2007/QĐ-BCN thành lập Tổng công ty May Việt Tiến Tập đoàn Dệt May Việt Nam

            • 11/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực