Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 quốc gia VN 2000


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

Số: 05/2007/QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THAM SỐ TÍNH CHUYỂN GIỮA HỆ TỌA ĐỘ QUỐC TẾ WGS-84 VÀ HỆ TỌA ĐỘ QUỐC GIA VN-2000

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 như sau:

1. Tham số dịch chuyển gốc tọa độ:

 -191,90441429 m;  -39,30318279 m;  -111,45032835 m.

2. Góc xoay trục tọa độ:

 -0,00928836;       0,01975479;     -0,00427372.

3. Hệ số tỷ lệ chiều dài:

k = 1,000000252906278.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng các tham số nói trên.  

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng các Cục, Giám đốc các Trung tâm có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường; các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động đo đạc và bản đồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Web site Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐĐBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hùng Võ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2007/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2007
Ngày hiệu lực29/04/2007
Ngày công báo14/04/2007
Số công báoTừ số 268 đến số 269
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 quốc gia VN 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 quốc gia VN 2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2007/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýĐặng Hùng Võ
        Ngày ban hành27/02/2007
        Ngày hiệu lực29/04/2007
        Ngày công báo14/04/2007
        Số công báoTừ số 268 đến số 269
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 quốc gia VN 2000

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 quốc gia VN 2000

            • 27/02/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực