Quyết định 05/2008/QĐ-UBND

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp, quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2008/QĐ-UBND và được áp dụng kể từ ngày 14/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2008/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp, quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2008/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các đối tượng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Chương II

MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 3. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chhứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân:

a) Nhà ở có diện tích nhỏ hơn 100m2 sàn xây dựng: 50.000 đồng/giấy;

b) Nhà ở có diện tích từ 100m2 sàn xây dựng trở lên: 100.000 đồng/giấy.

2. Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho tổ chức, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu:

a) Nhà ở, công trình xây dựng có diện tích nhỏ hơn 500m2 sàn xây dựng: 200.000 đồng/giấy;

b) Nhà ở, công trình xây dựng có diện tích từ 500m2 – 1.000m2 sàn xây dựng: 300.000 đồng/giấy;

c) Nhà ở, công trình xây dựng có diện tích lớn hơn 1.000m2 sàn xây dựng: 350.000 đồng/giấy.

3. Đối với các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng còn lại: 50.000 đồng/giấy.

Điều 4. Chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thu trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Chứng từ thu lệ phí: theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Điều 5. Quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Lệ phí thu từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trích nộp ngân sách 25%, số còn lại 75% sử dụng vào các việc sau đây:

a) Mua mẫu giấy chứng nhận do Bộ Xây dựng cấp;

b) Đo vẽ (công tác phí);

c) Văn phòng phẩm;

d) Lưu trữ và sao 01 bản gởi cho cơ quan Tài nguyên - Môi trường cùng cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm Sở Xây dựng

1. Phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Niêm yết công khai mức thu lệ phí; tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Sở Xây dựng theo đúng quy định.

3. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 7. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Niêm yết công khai mức thu lệ phí tại nơi thu; tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại huyện, thành phố theo đúng quy định.

2. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2008/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp, quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2008/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp, quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành19/02/2008
        Ngày hiệu lực29/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2008/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp, quản lý

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2008/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp, quản lý