Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức tiếp công dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo;
Sau khi thống nhất với Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 09/TT-TTr ngày 30 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức tiếp công dân của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1582/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 2000 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc tạm thời của Phòng tiếp công dân của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
-Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMT TQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Phòng khối nội dung;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 200b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

QUY CHẾ

TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác tiếp công dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Quy chế này được áp dụng đối với việc tiếp công dân của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tiếp công dân và đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Điều 2. Quy chế này xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong công tác tiếp công dân và nhằm thực hiện những mục đích sau:

1. Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh góp ý những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đương lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thông tin có liên quan đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết hoặc trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Trụ sở Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại chân đồi Khau Cả, tổ 8 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Nơi tiếp công dân được trang bị phương tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện việc tiếp công dân được thuận lợi, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

Tại nơi tiếp công dân có niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân để công dân biết và thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 4. Việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp có công việc đột xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp công dân. Việc ủy quyền được thông báo tại nơi tiếp công dân.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (theo lịch phân công) tham gia tại các buổi tiếp công dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

3. Thanh tra tỉnh cử một Phó Chánh Thanh tra tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

4. Giám đốc các sở, ngành khác có trách nhiệm (hoặc cử người có thẩm quyền) tham gia tiếp công dân cùng Thường trực UBND tỉnh khi được yêu cầu.

Điều 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cử một công chức có chức vụ Phó Văn phòng hoặc cấp tương đương phụ trách Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh sử dụng con dấu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh bố trí cán bộ làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Điều 6. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an thành phố Sơn La bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng cố tình vi phạm nội quy nơi tiếp công dân và pháp luật của Nhà nước.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

Điều 7. Người có trách nhiệm tiếp công dân và những người được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân khi làm nhiệm vụ tại Trụ sở tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định

Điều 8. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có nhiệm vụ:

1. Lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân những nội dung có liên quan do công dân trình bày.

2. Nếu khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thì tiếp nhận đơn và các tài liệu có liên quan kèm theo (nếu có) để xem xét, xử lý.

3. Nếu khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nếu là đơn tố cáo thì tiếp nhận để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục và thời gian quy định của pháp luật.

4. Nếu tố cáo đã có quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật nay công dân tiếp tục tố cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ, tình tiết nào mới thì trả lời, giải thích rõ và yêu cầu công dân chấp hành.

Điều 9. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có quyền:

1. Từ chối tiếp nhận những khiếu nại được quy định tại Điều 32 Luật Khiếu nại, Tố cáo và những trường hợp đã có thông báo chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của Uỷ ban nhân dân.

2. Từ chối tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

Chương IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN

Điều 10. Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền sau đây:

1. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

2. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.

3. Đối với trường hợp tố cáo, được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo.

Điều 11. Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các nghĩa vụ sau đây

1. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình ký.

3. Trường hợp có nhiều người đếm khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân.

4. Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức việc tiếp công dân theo định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Có trách nhiệm tổng hợp tình hình công tác tiếp công dân, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vào ngày cuối cùng của tháng.

Điều 13. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh được thuận lợi, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo trật tự, an toàn nơi tiếp công dân, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với mọi tình huống xảy ra.

Điều 14. Quá trình thực hiện Quy chế này, cơ quan, tổ chức và cá nhận có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Cơ quan, tổ chức và cá nhân nào vi phạm các quy định của Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2010
Ngày hiệu lực13/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức tiếp công dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức tiếp công dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Chí Thức
        Ngày ban hành03/06/2010
        Ngày hiệu lực13/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức tiếp công dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức tiếp công dân

            • 03/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực