Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2012/QĐ-UBND biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 06 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 312/TTr-STC ngày 24 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế Quyết định số 202/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Biểu giá dịch vụ xe khách ra, vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ

XE KHÁCH RA, VÀO BẾN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe liên tỉnh thành phố Tuy Hòa:

1. Mức thu giá dịch vụ các xe ra, vào bến xe liên tỉnh địa chỉ số 227 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa và số 507 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa đối với xe khách.

TT

Tuyến

Mức thu các xe ra, vào bến xe liên tỉnh

(đồng/ghế ngồi)

Mức thu các xe ra, vào bến xe liên tỉnh

(đồng/ghế nằm, giường nằm)

1

Tuy Hòa - TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội

5.000

6.000

2

Tuy Hòa - Đà Lạt, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lại, Kon Tum

4.000

4.800

3

Tuy Hòa - Nha Trang, Quy Nhơn

2.750

3.300

4

Tuyến nội tỉnh

800

960

Mức thu trên bao gồm cả xe của các bến khác ghé vào đón khách và xe trung chuyển khách đến bến.

2. Mức thu giá dịch vụ các xe ra, vào bến của Công ty cổ phần Thuận Thảo thuộc quyền quản lý của bến xe liên tỉnh: Được áp dụng bằng 70% mức thu các xe ra, vào bến xe liên tỉnh tại khoản 1, mục I.

3. Mức thu giá dịch vụ các xe ra, vào bến đối với xe buýt và tắc xi không trợ giá ra vào bến có mức thu cụ thể như sau:

- Mức thu giá dịch vụ các xe ra, vào bến đối với xe buýt: 10.000đồng/chuyến xe;

- Mức thu giá dịch vụ các xe ra, vào bến đối với xe tắc xi: 5.000đồng/chuyến xe.

II. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe Ban quản lý cơ giới nhẹ thành phố Tuy Hòa:

1. Giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến đối với xe khách:

TT

Tuyến

Mức thu các xe ra, vào bến ban quản lý cơ giới nhẹ TP.Tuy Hòa

(đồng/ghế)

1

Tuy Hòa - Các huyện, thị xã trong tỉnh

1.900

2

Tuy Hòa - Krông Pa

2.300

3

Tuy Hòa - AYUNPA

3.500

2. Giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến đối với xe tải:

TT

Các loại xe vận tải

Mức thu các xe ra, vào bến ban quản lý cơ giới nhẹ TP.Tuy Hòa (đồng/lượt)

1

Xe tải từ 0,2 tấn - 0,5 tấn

10.000

2

Xe tải trên 0,5 tấn - 1,0 tấn

15.000

3

Xe tải trên 1,0 tấn - 1,5 tấn

20.000

4

Xe tải trên 1,5 tấn - 2 tấn

25.000

5

Xe tải trên 2 tấn - 5,0 tấn

35.000

6

Xe tải trên 5,0 tấn - 10 tấn

50.00

7

Xe tải trên 10 tấn

70.000

III. Giá dịch vụ xe ra, vào bến thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh:

TT

Tuyến

Mức thu các xe ra, vào bến thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh (đồng/ghế)

 

Các huyện, thị xã trong tỉnh - Tuy Hòa

1.900

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/03/2012
Ngày hiệu lực 16/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành 06/03/2012
Ngày hiệu lực 16/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2012/QĐ-UBND biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2012/QĐ-UBND biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến

  • 06/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực