Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND Quy định chi phí quản lý, chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chi phí quản lý chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 22/2019/QĐ-UBND cơ chế bán lẻ mặt hàng muối I ốt hỗ trợ cho người dân Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chi phí quản lý chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CƠ CHẾ BÁN LẺ MẶT HÀNG MUỐI I ỐT HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2009/QĐ-TTG NGÀY 7/8/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Pháp lệnh giá;

Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2009/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn">01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08/01/2010 của Ủy ban dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chi phí quản lý, chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Chi phí quản lý, chi phí bán hàng là 550 đồng/kg

2. Cơ chế bán lẻ mặt hàng muối I ốt tại trung tâm địa bàn các xã trên nguyên tắc cơ bản sau:

Giá bán lẻ 1kg muối I ốt = Giá mua muối nguyên liệu tại thời điểm + 55 đồng chi phí

- Cách xác định giá mua muối I ốt tại thời điểm:

Giá mua muối iốt tại thời điểm =

(Giá mua mới x lượng mới) + (Giá mua cũ x lượng tồn kho)

Lượng mua mới + Lượng tồn kho

- Giá mua mới, giá mua cũ mặt hàng muối I ốt phải đúng theo giá cả thị trường.

- Giá bán lẻ trên không bao gồm cước vận chuyển.

Điều 2. Giao Sở tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giá mua muối I ốt của các đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng mặt hàng muối I ốt trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các ngành tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh chi phí quản lý, chi phí bán hàng và cơ chế bán lẻ mặt hàng muối I ốt thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng mặt hàng muối i ốt có trách nhiệm đăng ký giá bán lẻ muối với Sở Tài chính ngay tại thời điểm thay đổi giá mua muối.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định chi phí quản lý, chi phí bán hàng và cơ chế bán lẻ mặt hàng muối i ốt có trợ giá, trợ cước vận chuyển.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban dân tộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cung ứng mặt hàng muối i ốt; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Giàng Thị Hoa;
- Cục QLG-BTC;
- Như Điều 5;
- Lưu VT, TM,NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/03/2012
Ngày hiệu lực 02/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/07/2019
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chi phí quản lý chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chi phí quản lý chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Giàng Thị Hoa
Ngày ban hành 23/03/2012
Ngày hiệu lực 02/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/07/2019
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chi phí quản lý chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chi phí quản lý chi phí bán hàng mặt hàng muối i ốt Điện Biên