Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN

Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán nhà nước 07/2012/QĐ-KTNN đã được thay thế bởi Quyết định 01/2016/QĐ-KTNN quy chế tổ chức hoạt động đoàn kiểm toán nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 04/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán nhà nước 07/2012/QĐ-KTNN


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-KTNN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-KTNN ngày 15/02/2008 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước như sau:

1. Sửa đổi Điều 5, như sau:

“Điều 5. Thành phần Đoàn kiểm toán

1. Đoàn kiểm toán gồm có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng, các Kiểm toán viên nhà nước và các thành viên khác. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định danh sách các thành viên của Đoàn kiểm toán và chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

2. Để bảo đảm năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, mỗi Tổ kiểm toán phải có ít nhất 02 thành viên là Kiểm toán viên trở lên.”

2. Sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 6, như sau:

“c. Là Kiểm toán viên chính hoặc là Kiểm toán viên giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 11, như sau:

“Điều 11. Thay đổi nội dung quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán

1. Thay đổi nội dung quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán

a) Khi cần thay đổi nội dung ghi trong quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán bằng văn bản để trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định và chỉ thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định bằng văn bản.

b) Tổng Kiểm toán nhà nước phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn Kiểm toán trong trường hợp cần thiết được điều chỉnh thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán do Tổ kiểm toán thực hiện mà không làm tăng, giảm thời gian kiểm toán của cuộc kiểm toán hoặc điều chuyển nhân sự giữa các Tổ kiểm toán trong Đoàn kiểm toán và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sau khi quyết định điều chỉnh thời gian hoặc nhân sự Tổ Kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách và thông báo tới Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng biết để kiểm soát”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKSND tối cao, TAND tối cao;
- Các cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, PC (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2014
Ngày hiệu lực19/10/2014
Ngày công báo20/09/2014
Số công báoTừ số 863 đến số 864
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán nhà nước 07/2012/QĐ-KTNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán nhà nước 07/2012/QĐ-KTNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2014/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành04/09/2014
       Ngày hiệu lực19/10/2014
       Ngày công báo20/09/2014
       Số công báoTừ số 863 đến số 864
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán nhà nước 07/2012/QĐ-KTNN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán nhà nước 07/2012/QĐ-KTNN