Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND về đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 15 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƯỜNG 7/5 THÀNH ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ban hành ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 336/NQ-HĐND ngày 04/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp, tuyến đường có chiều dài 6.965,4m (đoạn từ đầu cầu Huổi Phạ lý trình km 71+286 đến cuối cầu bê tông ranh giới giữa thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên - lý trình km 78+251,4).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Lễ công bố đổi tên đường, gắn biển tên đường, thực hiện đồng bộ các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị và các nội dung khác đối với tuyến đường được đổi tên ghi lại tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính và các nội dung liên quan khác đối với việc đổi tên Quảng trường ghi tại Điều 1 theo quy định hiện hành;

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, giá trị của việc đổi tên Đường 7/5 thành Đường Võ Nguyên Giáp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Điện Biên; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/04/2014
Ngày hiệu lực 25/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Phạm Xuân Kôi
Ngày ban hành 15/04/2014
Ngày hiệu lực 25/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp Điện Biên

  • 15/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/04/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực