Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh Đăknông 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO MẮC BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số: 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số: 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số: 133/TTr-SYT ngày 17/12/ 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy đnh v việc hỗ trợ mt phn chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, ngưi gặp k khăn đt xut do mc bệnh nng, bệnh hiểm nghèo trên đa bàn tnh Đăk Nông như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ là bệnh nhân thực hiện việc khám, chữa bệnh theo đúng tuyến chuyên môn quy định của ngành Y tế, bao gồm:

a) Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành.

b) Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước và người nghèo lang thang, cơ nhỡ không người thân nương tựa, nuôi dưỡng.

d) Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

2. Chế độ hỗ trợ

a) Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên với mức 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày.

b) Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

- Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức tiêu hao nhiên liệu qui định cho phương tiện vận chuyển và khoảng cách vận chuyển thực tế; giá xăng, dầu tại thời điểm sử dụng và chi phí cầu, phà, đường bộ khác (nếu có). Trường hợp nhiều hơn một người bệnh được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh.

- Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển thực tế và giá xăng tại thời điểm sử dụng.

c) Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại điểm a,b,c, và d (nếu có thẻ BHYT), khoản 1, Điều 1 của Quyết định này phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

d) Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 1 của Quyết định này đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1.000.000 đồng trở lên cho một đợt khám, chữa bệnh trong trường hợp không có thẻ BHYT.

Mức cụ thể cho các trường hợp quy định tại điểm c và d nói trên: Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định nhưng tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở/người/lần hỗ trợ.

3. Hồ sơ, thủ tục và trình tự hỗ trợ:

a) Hồ sơ xin hỗ trợ :

- Đối với các đối tượng được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: Đơn vị được giao thực hiện việc hỗ trợ căn cứ vào thẻ BHYT để chi trả theo qui định;

- Đối với các đối tượng được hỗ trợ một phần chi phí điều trị, hồ sơ xin hỗ trợ bao gồm:

+ Đơn xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị theo mẫu 1 đính kèm (Riêng đối với các trường hợp qui định tại điểm d, khoản 2, Điều 1 phải được UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú xác nhận là đối tượng không đủ khả năng chi trả).

+ Bản sao Giấy ra viện.

+ Biên lai thanh toán viện phí; các hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến việc mua thuốc, dụng cụ, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế .v.v. để điều trị.

+ Bản sao thẻ BHYT hoặc Chứng minh nhân dân đối với trường hợp bệnh nhân không có thẻ BHYT.

b) Nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc hỗ trợ:

- Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông thì nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh là cơ sở y tế nơi các đối tượng điều trị (bao gồm: tiền ăn, tiền đi lại và chi phí điều trị) và thanh toán với Ban Quản lý Qũy khám chữa, bệnh cho người nghèo (không thực hiện việc gửi giám định).

- Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội, ngoại trú tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh thì Bệnh viện đa khoa tuyến huyện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đối với Thị xã Gia Nghĩa), nơi các đối tượng được hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi hỗ trợ như sau:

+ Thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người bệnh ngay sau khi người bệnh ra viện và thanh toán với Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

+ Đối với việc hỗ trợ một phần chi phí điều trị:

* Tổng hợp và gửi Bảo hiểm xã hội cùng cấp giám định hồ sơ xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị, thời gian chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn xin hỗ trợ;

* Khi có kết quả giám định của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thì Bệnh viện Đa khoa các huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổng hợp danh sách và đề xuất kinh phí hỗ trợ gửi về Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh để xem xét và phê duyệt theo mẫu 2 đính kèm (Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề xuất kinh phí hỗ trợ của các bệnh viện);

* Căn cứ kết quả phê duyệt của Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh, Bệnh viện Đa khoa các huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện việc chi hỗ trợ một phần chi phí điều trị theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. T chc thc hiện

1. Giao Sở Y tế ch trì, phi hp với Sở Tài cnh, Sở Lao đng-Thương binh Xã hội, Ban Dân tộc tnh, y ban Mặt trn T quốc Việt Nam tnh và UBND các huyn, th xã có tch nhiệm hưng dn, kiểm tra và giám sát quá trình thc hin Quyết định này.

2. Ký kết hp đồng với Bảo hiểm Xã hi tnh đ thc hiện việc giám định h sơ xin h trợ mt phần chi phí điều tr.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Th trưng các cơ quan, đơn v có liên quan và Ch tch y ban nhân dân các huyn, th xã chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Diễn

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN VÀ TỜ TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 05/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)

(MẪU 1)

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - Tự do - Hnh phúc
------------

 

ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH HIỂM NGHÈO

Kính gửi: - Bệnh viện …………..

Tôi tên: ……………………………, sinh năm …………………………..

Đa ch: ……………………………, xã/thtrn ………….., huyn/th xã ……………………., tnh Đăk Nông.

Số th bảo hiểm y tế (nếu có):………………… Điện thoi: …………………….

Căn cứ Quyết định s: /2014/-UBND ngày ….. tháng năm 2014 ca y ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, v việc Quy định h trợ mt phần chi phí khám, cha bnh cho người nghèo, ngưi gp khó khăn đt xuất do mắc bnh nng, bnh hiểm nghèo trên đa bàn tnh Đăk Nông.

Kính thưa Quý cp! Tôi mắc bnh................................................................

.......................................................................................................................

Thời gian......................................................................................................

Nơi điu tr: ...............................................................................................

Kinh phí phi chi trả ti Bệnh vin …..là .............. đồng (đính kèm ……………. hóa đơn vin phí).

Tôi viết đơn này nh mong Quý cp h trợ mt phn chi phí khám, cha bnh cho bn thân.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Xác nhn ca UBND xã, phưng, th trn

...., ngày … tháng … năm ….
Người làm đơn

 

(MẪU 2)

SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
BỆNH VIỆN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: ... /TTr-BV

Đăk Nông, ny tháng m

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Căn cứ Quyết định số: ... /2014/QĐ-UBND ngày ……. tháng … năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông,

Trên cơ sở đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị của bệnh nhân

Bệnh viện ……………… đề xuất kinh phí hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo như sau:

STT

Tên bệnh nhân

Tng chi phí điều trị BN phải đóng

Số tiền hỗ trợ (đng)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Tng cộng

 

 

(Bng chữ: …………………………………)

(Chi tiết c th theo bng tng hp đính kèm)

Bệnh viện …………………. kính đề nghị Ban Quản lý Quỹ KCBCNN (Sở Y tế) xem xét, giải quyết.

Trân trọng kính trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban QLQKCBNN (Sở Y tế);
- Lưu: VT, ……..

GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng du)
Nguyễn Văn A

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh Đăknông 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2014/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh Đăknông 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh Đăknông 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh Đăknông 2014

           • 17/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực