Quyết định 05/2015/QĐ-UBND

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 73/2009/QĐ-UBND về Quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KH
ÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH 73/2009/QĐ-UBND NGÀY 24/9/2009 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH QUY CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định 73/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113/SKHĐT-HTĐT ngày 21 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế kèm theo Quyết định 73/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. “Điều 7 Quy trình và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ, cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận nhận hồ sơ, hẹn ngày nhận Giấy chứng nhận đầu tư ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư chưa hợp lệ trong thời hạn một (01) ngày làm việc. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản, trong văn bản thông báo phải hướng dẫn cụ thể nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

2. Trong thời gian hai (02) ngày làm việc; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định: cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc yêu cầu Sở Kế hoạchĐầu tư bổ sung hoặc không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

5. Sau khi trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư theo quy chế “một cửa”. Trường hợp UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở thông báo ý kiến của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư yêu cầu bổ sung hoặc thông báo nêu rõ lý do UBND tỉnh không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thời hạn thực hiện là một (01) ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý kiến của UBND tỉnh.

6. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư cho các Bộ, ngành theo quy định.”

2. “Điều 9. Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không phải báo cáo xin ý kiến các Bộ, ngành trung ương hoặc Tỉnh ủy theo quy định.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ thẩm tra đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư là tám (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm tra đầu tư hợp lệ, cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ, cấp biên nhận cho nhà đầu tư trong đó ghi rõ ngày trả hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thẩm tra đầu tư chưa hợp lệ: trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản, trong văn bản thông báo phải hướng dẫn cụ thể nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thẩm tra đầu tư hợp lệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy biên nhận nhận hồ sơ và hẹn ngày nhận Giấy chứng nhận đầu tư ngay sau khi nhận được hồ sơ. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện.

2. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạchĐầu tư trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong văn bản tham gia ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện nêu rõ ý kiến đối với lĩnh vực chuyên môn mình quản lý.

3. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tham gia ý kiến của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong báo cáo này phải nêu rõ các quy định của pháp luật liên quan; ý kiến góp ý của các Sở, ngành, UBND cấp huyện (có nêu rõ Sở, ngành, UBND cấp huyện nào chưa có văn bản góp ý); ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định việc cấp hay không cấp giấy chứng nhận đầu tư.

5. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc không cấp giấy chứng nhận đầu tư.

a. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư theo quy chế “một cửa”.

b. Trường hợp UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở thông báo ý kiến của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư yêu cầu bổ sung hoặc thông báo nêu rõ lý do UBND tỉnh không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thời hạn thực hiện là một (01) ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý kiến của UBND tỉnh.

c. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư cho các Bộ, ngành theo quy định trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày ký Giấy chứng nhận đầu tư.”

“Điều 10. Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc chưa có quy hoạch hoặc chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc loại phải xem xét, quyết định việc xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, hoặc Tỉnh ủy.

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ thẩm tra đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư là mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm tra đầu tư hợp lệ, cụ thể như sau:

a. Trường hợp hồ sơ thẩm tra đầu tư chưa hợp lệ: trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản, trong văn bản thông báo phải hướng dẫn cụ thể nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

b. Trường hợp hồ sơ thẩm tra đầu tư hợp lệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy biên nhận nhận hồ sơ và hẹn ngày nhận Giấy chứng nhận đầu tư ngay sau khi nhận được hồ sơ. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện.

2. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong văn bản tham gia ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện nêu rõ ý kiến đối với lĩnh vực chuyên môn mình quản lý.

3. Trường hợp phải xin ý kiến của Bộ, ngành trung ương hoặc Tỉnh ủy: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trong thời gian hai (02) ngày phải tổng hợp ý kiến thẩm định của các ngành, địa phương và có văn bản tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương, hoặc Tỉnh ủy.

4. Sau khi có văn bản ý kiến của Bộ, ngành trung ương, hoặc Tỉnh ủy, trong thời gian hai (02) ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổng hợp tất cả các ý kiến và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Trong thời gian hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, trình UBND tỉnh quyết định việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

6. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc không cấp giấy chứng nhận đầu tư.

a. Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư theo quy chế “một cửa”.

b. Trường hợp UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở thông báo ý kiến của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư yêu cầu bổ sung hoặc thông báo nêu rõ lý do UBND tỉnh không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thời hạn thực hiện là một (01) ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý kiến của UBND tỉnh.

c. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư cho các Bộ, ngành theo quy định trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày ký Giấy chứng nhận đầu tư”.

Điều 2. Các Điều, khoản khác của Quyết định 73/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Giám đốc sở; các Thủ trưởng ban, ngành; các Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2015
Ngày hiệu lực13/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành03/04/2015
       Ngày hiệu lực13/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Khánh Hòa

           • 03/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực