Quyết định 05/2015/QĐ-UBND

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 25/TTr-HNB ngày 02/3/2015 và Báo cáo thẩm định số 355/BC-STP ngày 19/12/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét, tặng Giải thưởng báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy và HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở: Tư Pháp, Tài chính;
- LĐVP UBND tỉnh (H.Hùng);
- Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh;
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- VX(N);
- Lưu: VT, TT, Ktr12/4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ, quyền lợi và nghĩa vụ của các tác giả, nhóm tác giả, trách nhiệm và quyền lợi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí tiêu biểu xuất sắc qua các thời kỳ thuộc các thể loại: Báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình và ảnh báo chí phản ánh về đất và người Cà Mau trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước.

Điều 3. Tên gọi và ý nghĩa của giải thưởng

1. Tên gọi của giải thưởng: Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai.

2. Ý nghĩa giải thưởng: Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai là giải thưởng lớn của tỉnh Cà Mau cho tác phẩm báo chí, mang tên Nhà báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Mai. Giải thưởng được xét tặng, truy tặng cho tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm báo chí tiêu biểu xuất sắc trong và ngoài tỉnh, phản ánh về đất và người Cà Mau trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước; ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng

1. Đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định.

2. Công khai, dân chủ, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số.

Điều 5. Thẩm quyền xét tặng giải thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định công nhận giải thưởng trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai.

Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của tác giả được xét tặng giải thưởng

1. Tác giả, nhóm tác giả được xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật, giải thưởng được tặng.

2. Tác giả, nhóm tác giả được xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai có nghĩa vụ bảo quản hiện vật, giải thưởng được tặng, trường hợp mất không được cấp lại.

Điều 7. Thời hạn xét tặng giải thưởng

Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được xét tặng định kỳ 05 năm một lần, tính từ lần công bố và trao giải thưởng đầu tiên (2004 - 2009), sau đó cứ 05 năm xét tặng một lần.

Điều 8. Hình thức và giá trị của giải thưởng

1. Hình thức giải thưởng: Bằng công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kèm theo biểu tượng giải và tiền thưởng. Mẫu bằng công nhận và biểu tượng được thiết kế thống nhất và sử dụng thành thông lệ truyền thống của giải.

2. Giá trị giải thưởng: Giải thưởng đồng hạng, không phân biệt cao thấp và kèm theo mức tiền thưởng bằng 40 lần mức lương cơ sở đối với tác giả và 60 lần mức lương cơ sở đối với nhóm tác giả.

Điều 9. Kinh phí tổ chức giải thưởng

1. Từ ngân sách của tỉnh.

2. Các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN XÉT GIẢI THƯỞNG

Điều 10. Đối tượng xét giải thưởng

1. Là nhà báo; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hoặc những người tham gia hoạt động báo chí trong hay ngoài tỉnh có tác phẩm, công trình nghiên cứu về báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt hiệu quả, chất lượng xuất sắc, tác động tích cực đến đời sống, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Cà Mau đã được tổ chức Đảng, Nhà nước, xã hội ghi nhận.

2. Là nhà báo kháng chiến, liệt sĩ, người từ trần trong hay ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí xuất sắc qua các thời kỳ phản ánh về đất và người Cà Mau.

Điều 11. Tiêu chuẩn xét giải thưởng

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự chỉ đạo và quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước. Bản thân người hoạt động báo chí thể hiện trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong hoạt động nghề nghiệp phục vụ xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau;

b) Tiêu biểu về đạo đức báo chí cách mạng: Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện xuất sắc nghĩa vụ công dân và chức nghiệp của Nhà báo.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Đối với nhà báo và những người hoạt động báo chí đương nhiệm phải có thời gian công tác báo chí ít nhất là 20 năm đối với nam và 15 năm đối với nữ;

b) Đối với nhà báo kháng chiến có thời gian hoạt động báo chí trong thời chiến ít nhất là 03 năm. Đối với các tác giả đã hy sinh hoặc từ trần nếu có tác phẩm báo chí xuất sắc thì được xét truy tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai;

c) Có tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo phát thanh - truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí xuất sắc là tác phẩm phản ánh các chủ đề: Chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ đạt chất lượng xuất sắc, nội dung mang tính chính trị, tư tưởng và nhân văn cao, tác động sâu sắc lâu dài trong đời sống xã hội; những tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi báo chí cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia và cấp quốc tế.

Điều 12. Điều kiện xét tặng giải thưởng

1. Đối tượng được xét giải thưởng phải được Ban Thư ký Chi hội Nhà báo cấp cơ sở xác nhận thành tích và tập thể hội viên Chi hội nhất trí đề cử, được Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thông qua, niêm yết danh sách gửi đến Hội đồng thẩm định giải thưởng.

2. Đối tượng được xét giải thưởng phải có đầy đủ hồ sơ, thủ tục hợp lệ theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

3. Tác phẩm được xét giải thưởng của các nhà báo và những người tham gia báo chí đương nhiệm phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian niên hạn xét thưởng, ít nhất 90 ngày trước khi được Chi hội Nhà báo cơ sở đề cử và xác nhận thành tích.

Điều 13. Trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn

1. Người đang trong thời gian thi hành bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Người đang bị tạm giam hoặc đang bị điều tra hình sự của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. Có văn bản của tổ chức có thẩm quyền hoặc của cá nhân được đề cử xét tặng giải thưởng yêu cầu hoãn xét giải thưởng với lý do hợp pháp, chính đáng.

4. Vi phạm luật bản quyền.

Chương III

BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI THƯỞNG

Điều 14. Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai

1. Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định thành lập. Thành phần, số lượng do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau đề xuất. Cơ cấu Ban Tổ chức gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.

2. Ban Tổ chức có trách nhiệm:

a) Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định thành lập Hội đồng xét giải thưởng;

b) Phổ biến, giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện Quy chế này; tiến hành các công việc có liên quan đến quy trình xét giải thưởng;

c) Thông báo lịch làm việc của Ban Tổ chức và Hội đồng xét giải thưởng;

d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả và khen thưởng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai;

đ) Tổ chức công bố và trao tặng “Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai”.

Điều 15. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định thành lập. Thành phần, số lượng do Ban Tổ chức đề xuất, nhưng không quá 11 người. Hội đồng xét giải thưởng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên.

2. Hội đồng xét tặng giải thưởng có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề cử của cơ sở, đối chiếu các tiêu chuẩn, tiến hành quy trình xét giải thưởng.

3. Người có tác phẩm tham gia xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai không được tham gia Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai.

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét tặng giải thưởng

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai làm việc tập thể, trao đổi, thảo luận, thống nhất từng tác phẩm của tác giả hoặc nhóm tác giả để bỏ phiếu kín chọn ra những tác phẩm xuất sắc đề nghị tặng giải thưởng.

2. Không xét tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả không đúng với trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này.

Điều 17. Phiên họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng

1. Phiên họp của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai phải có mặt ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham dự.

2. Hội đồng xét tặng giải thưởng làm việc tập thể, quyết định theo đa số và bằng phiếu kín. Tác phẩm được xét chọn giải thưởng phải đạt từ 75% trở lên số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng xét giải thưởng.

3. Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng chủ trì phiên họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng.

4. Các cuộc họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng đều có biên bản. Biên bản và phiếu bầu phải được lưu giữ đầy đủ.

Chương IV

TRÌNH TỰ, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 18. Trình tự đề nghị xét tặng giải thưởng

1. Đối với những nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí (tác giả và nhóm tác giả) gửi hồ sơ đến Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo nơi mình đang sinh hoạt.

2. Đối với những người làm báo không ở các cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh thì cá nhân đề nghị; trường hợp là liệt sĩ, người từ trần thì tổ chức hoặc thân nhân của liệt sĩ, người từ trần đề nghị. Hồ sơ đề nghị gửi đến Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

3. Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo họp xem xét hồ sơ, biểu quyết bằng phiếu, nếu trên 50% thì xác nhận vào hồ sơ, kèm với biên bản gửi đến Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

4. Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau họp xem xét hồ sơ đề nghị xét giải thưởng biểu quyết nếu trên 50% thì gửi hồ sơ cùng biên bản về Hội đồng xét tặng giải thưởng.

5. Thời hạn nộp hồ sơ xét giải thưởng đối với mỗi kỳ xét giải thưởng sẽ do Trưởng ban Tổ chức xét tặng giải thưởng quy định.

Điều 19. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với tác giả gồm:

a) Đối với tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo Mẫu ĐK-GNgM-1A;

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

b) Đối với tác giả là những người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh lập 01 bộ hồ sơ gửi theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Quy chế này. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo Mẫu ĐK-GNgM-1B;

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có);

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân có đối chiếu bản chính (01 bản).

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với nhóm tác giả gồm:

a) Đại diện nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí cùng các thành viên của nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm và người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh thì lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với người đại diện và tác giả là nhà báo đương nhiệm gửi theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo Mẫu ĐK-GNgM-2A;

- Danh sách từng thành viên theo Mẫu DS-NTG-GNgM;

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân của thành viên là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh có đối chiếu bản chính (01 bản);

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

b) Đại diện nhóm tác giả là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh cùng các thành viên của nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí và người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh thì lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với tác giả là nhà báo đương nhiệm gửi theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Quy chế này. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo Mẫu ĐK-GNgM-2B;

- Danh sách từng thành viên theo Mẫu DS-NTG-GNgM;

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân của người đại diện và các thành viên là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh có đối chiếu bản chính (01 bản);

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với các trường hợp là liệt sĩ, người từ trần thì thân nhân, người đại diện hợp pháp của tác giả lập 01 bộ hồ sơ gửi theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Quy chế này. Hồ sơ gồm:

a) Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo Mẫu ĐK-GNgM-3;

b) Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có);

c) Bản photo giấy chứng minh nhân dân của thân nhân, người đại diện hợp pháp có đối chiếu bản chính (01 bản).

4. Tác giả, nhóm tác giả nộp từ 01 đến 03 tác phẩm tiêu biểu kèm theo bản photocopy tài liệu chứng minh thành tích: Bằng chứng nhận, Bằng khen, Giấy khen của các tác phẩm báo chí đó. Các tác phẩm và tài liệu này, tác giả, nhóm tác giả phải photo nhân bản:

a) Đối với báo in và báo điện tử 12 bản;

b) Đối với báo phát thanh và báo truyền hình 03 đĩa CD hoặc DVD;

c) Đối với ảnh báo chí phải rọi trên giấy ảnh 03 bộ, khổ 20 x 30 cm.

5. Thời hạn nộp hồ sơ xét giải thưởng đối với mỗi kỳ xét giải thưởng do Trưởng ban Tổ chức xét giải thưởng quy định.

Điều 20. Công bố tác phẩm đoạt giải

1. Ban Tổ chức công bố rộng rãi tên tác giả, tác phẩm đề xuất sẽ đoạt Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai trên các phương tiện truyền thông trong thời hạn 15 ngày để trưng cầu ý kiến công chúng.

2. Hết thời hạn công bố, nếu không có khiếu nại, Ban Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận. Nếu trong thời hạn công bố mà có khiếu nại thì Ban Tổ chức giải quyết theo Điều 23 Quy chế này, việc khiếu nại sau thời hạn công bố sẽ không được xem xét, giải quyết.

Điều 21. Công nhận Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai

1. Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc công bố kết quả lấy ý kiến công chúng Ban Tổ chức trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai. Hồ sơ trình được lập thành 03 bộ, gồm:

a) Tờ trình của Ban Tổ chức theo mẫu TTr-GNgM kèm theo Quy chế này;

b) Danh sách tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm được chọn đề nghị xét tặng giải thưởng theo mẫu DS-HĐXT-GNgM kèm theo Quy chế này;

c) Biên bản họp và kết luận của Hội đồng xét tặng giải thưởng theo mẫu BB-GNgM kèm theo Quy chế này;

d) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai.

Điều 22. Tổ chức công bố và trao giải thưởng

1. Lễ công bố và trao Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được tổ chức trang trọng vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 của năm xét tặng giải thưởng.

2. Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với hành vi vi phạm Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được thực hiện theo quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại.

2. Ban Tổ chức giải quyết khiếu nại và trả lời bằng văn bản.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, quán triệt và hướng dẫn thi hành Quy chế này.

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Mẫu ĐK-GNgM-1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với tác giả là nhà báo đương nhiệm)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh): ………………………………….Nam, Nữ: ...............................

- Bí danh, bút danh: ....................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:  ...........................................................................................

- Dân tộc: ....................................................................................................................

- Nguyên quán:............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có): .........................................................................................

- Chức vụ (nếu có):.....................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có):………………….  Di động: ............................................

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: ...........................................................................................................

- Thời gian công bố: ....................................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ .................................................................................................................................

b/ .................................................................................................................................

c/ .................................................................................................................................

d/ .................................................................................................................................

e/ .................................................................................................................................

4. Khen thưởng (nếu có):..........................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Kỷ luật (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, ……. nếu có):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

……, ngày …. tháng ….. năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-GNgM-1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với tác giả là nhà báo ngoài cơ quan báo chí)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh): ………………………………….Nam, Nữ: ...............................

- Bí danh, bút danh: ....................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

- Dân tộc: ....................................................................................................................

- Nguyên quán:............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có): .........................................................................................

- Chức vụ (nếu có):.....................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có):………………….  Di động: ............................................

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: ..........................................................................................................

- Thời gian công bố: ...................................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ ................................................................................................................................

b/ ................................................................................................................................

c/ ................................................................................................................................

d/ ................................................................................................................................

e/ ................................................................................................................................

4. Khen thưởng (nếu có): ........................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Kỷ luật (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, ……. nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……, ngày …. tháng ….. năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-GNgM-2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với đại diện nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của người đại diện nhóm tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh): ………………………………….Nam, Nữ: .................................

- Bí danh, bút danh: ......................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................

- Dân tộc: .....................................................................................................................

- Nguyên quán: ............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có): ..........................................................................................

- Chức vụ (nếu có): .....................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có): ………………….  Di động: ............................................

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................

2. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: ..........................................................................................................

- Thời gian công bố: ...................................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ ................................................................................................................................

b/ ................................................................................................................................

c/ ................................................................................................................................

d/ ................................................................................................................................

e/ ................................................................................................................................

4. Khen thưởng của người đại diện (nếu có): ......................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Kỷ luật của người đại diện (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, …… nếu có): ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

……, ngày …. tháng ….. năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-GNgM-2B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với đại diện nhóm tác giả là nhà báo ngoài cơ quan báo chí)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của người đại diện nhóm tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh): ………………………………….Nam, Nữ: ................................

- Bí danh, bút danh: .....................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................

- Dân tộc: ....................................................................................................................

- Nguyên quán: ...........................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có): .........................................................................................

- Chức vụ (nếu có): ....................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có): ………………….  Di động: ...........................................

Địa chỉ liên hệ: ...........................................................................................................

2. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: ..........................................................................................................

- Thời gian công bố: ...................................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ ................................................................................................................................

b/ ................................................................................................................................

c/ ................................................................................................................................

d/ ................................................................................................................................

e/ ................................................................................................................................

4. Khen thưởng của người đại diện (nếu có): ......................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Kỷ luật của người đại diện (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, …… nếu có): ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……, ngày …. tháng ….. năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu BB-GNgM

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Cà Mau, ngày  tháng  năm 20…

 

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được thành lập theo Quyết định số …. /QĐ-UBND ngày … tháng … năm …. của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào lúc ….. giờ .... phút ngày …. tháng .... năm … Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định có ... người.

Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …… người, gồm các thành viên:

1 ...............................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................

Số thành viên Hội đồng không dự họp: ……… người, gồm:

1 ...............................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................

(Nêu lý do vắng mặt)

- Khách mời tham dự họp Hội đồng (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác) (nếu có): ..........

- Thư ký Hội đồng: .....................................................................................................

Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng báo cáo về danh sách, kết quả đánh giá việc đề nghị xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai đã được Ban Tổ chức niêm yết danh sách gửi lên, cụ thể như sau:.

- Số lượng giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai ….. tác phẩm, của tác giả.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai.

(Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

- Trưởng ban: .............................................................................................................

- Ủy viên: ....................................................................................................................

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá tác phẩm, công trình. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng giải thưởng cho các tác phẩm, công trình sau đây:

STT

Tên tác phẩm

Tên tác giả (hoặc đồng tác giả)

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc họp kết thúc vào lúc …. giờ …. ngày ….. tháng ….. năm ....

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Mẫu DS-NTG-GNgM

DANH SÁCH NHÓM TÁC GIẢ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………

STT

Họ và tên từng thành viên tác giả

Ngày, tháng, năm sinh

Gii tính

Chuyên môn/ Nghề nghiệp

Chức vụ

Đơn vị công tác

Thời gian công tác (năm)

Xác nhận

1

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

……………………..

2

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

……………………..

3

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

……………………..

 


Mẫu ĐK-GNgM-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với tác giả là liệt sĩ, người từ trần)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của liệt sĩ, người từ trần

- Họ và tên: ………………………………………………. Nam, Nữ: ……….

- Bí danh, bút danh: .........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................

- Ngày, tháng, năm mất: ...................................................................................................

- Dân tộc: ........................................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có): ...............................................................................................

- Chức vụ (nếu ): ..........................................................................................................

2. Họ và tên thân nhân, người đại diện hợp pháp đăng ký tác phẩm

- Họ và tên (khai sinh): …………………………. Nam, Nữ: ....................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................

- Quan hệ với tác giả: .......................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có): ……………………. Di động: ....................................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................

3. Quá trình công tác của cá nhân là liệt sĩ, người từ trần:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tác phẩm đăng ký xét tặng giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: ...............................................................................................................

- Thời gian công bố: .........................................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ ...................................................................................................................................

b/ ...................................................................................................................................

c/ ...................................................................................................................................

d/ ...................................................................................................................................

e/ ...................................................................................................................................

5. Khen thưởng của cá nhân là liệt sĩ, người từ trần (nếu có): ......................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6. Kỷ luật của cá nhân là liệt sĩ, người từ trần (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, …… nếu có): ................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……, ngày …. tháng ….. năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu DS-HĐXT-GNgM

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Cà Mau, ngày     tháng     năm 20….

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU

STT

Tên tác phẩm

Tên tác giả (hoặc đồng nhóm tác giả)

Ngày, tháng, năm công bố tác phẩm

Số phiếu đánh giá

Ghi chú

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)

 

 

Họ và tên
(chức danh)

 

Mẫu TTr-GNgM

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Cà Mau, ngày  tháng  năm 20…

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2010 - 2015

Căn cứ Quyết định số …../2015/QĐ-UBND ngày .... tháng …… năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai” tỉnh Cà Mau.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau lần thứ …… năm ….. đã họp vào ngày …. tháng ….năm …..để xét tặng giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai cho: …… tác phẩm, công trình.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai lần thứ ……… năm …….. cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình đủ điều kiện sau (có danh sách kèm theo).

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
……………..
- Lưu VT...

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)

 

Họ và tên
(chức danh)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2015
Ngày hiệu lực17/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành07/04/2015
        Ngày hiệu lực17/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai Cà Mau

            • 07/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực